System prze­ciw­lot­ni­czy Buk-MB trafi do Serbii

pojazd transportowo-załadowczo-bojowy 9A39MB systemu Buk-MB

Samobieżny pojazd trans­por­towo-zała­dow­czo-bojowy 9A39MB sys­temu Buk-MB Sił Zbrojnych Republiki Azerbejdżanu prze­wo­żący poci­ski rakie­towe 9M317E.

Pod koniec stycz­nia 2017 r., po powro­cie z wizyty na Białorusi, mini­ster obrony Republiki Serbskiej Zoran Djordjevič ofi­cjal­nie poin­for­mo­wał, że rezul­ta­tem prze­pro­wa­dzo­nych roz­mów będzie nie­od­płatne prze­ka­za­nie Serbii z zaso­bów Sił Zbrojnych Republiki Białorusi nad­dźwię­ko­wych samo­lo­tów bojo­wych MiG-29 i prze­ciw­lot­ni­czych sys­te­mów rakie­to­wych Buk. Strona serb­ska ma pokryć koszt ich remon­tów i moder­ni­za­cji. Porozumienie w tej spra­wie pod­pi­sali w Mińsku 26 stycz­nia pre­mie­rzy Republiki Białorusi Andriej Kobiakow i Republiki Serbskiej Aleksandar Vučić.

Zgodnie z zapi­sami poro­zu­mie­nia, Serbia przej­mie od Białorusi osiem samo­lo­tów MiG-29 (praw­do­po­dob­nie wszyst­kie wer­sji 9 – 13, wcze­śniej Rosja zade­kla­ro­wała prze­ka­za­nie Serbii kolej­nych sze­ściu MiG-ów – trzech 9 – 13, jed­nego 9 – 12 i dwóch szkolno-tre­nin­go­wych 9 – 51), a także dwa „dywi­zjony“ sys­temu Buk. W tym ostat­nim przy­padku nie wiemy, czy rze­czy­wi­ście cho­dzi o dywi­zjony (w skład dywi­zjonu wcho­dzą: sta­no­wi­sko dowo­dze­nia, radar wstęp­nego wykry­wa­nia celów i trzy bate­rie ogniowe) czy też o bate­rie (bate­ria stan­dar­dowo składa się z dwóch wyrzutni i pojazdu trans­por­towo-zała­dow­czego ze zdol­no­ścią odpa­la­nia rakiet) – ta druga alter­na­tywa wydaje się być bar­dziej praw­do­po­dobna. Więcej dowiemy się zapewne dopiero, kiedy ele­menty sys­temu Buk zaczną tra­fiać do Serbii. Według wypo­wie­dzi mini­stra Djordjeviča dla dzien­nika „Politika“ z 27 stycz­nia br., szcze­gó­łowe kwe­stie doty­czące współ­pracy woj­sko­wej i woj­skowo-tech­nicz­nej pomię­dzy Serbią a Białorusią mają zostać usta­lone pod­czas roz­mów robo­czych, które roz­po­cząć się mają w maju br. Podkreśla się, że warun­kiem reali­za­cji całego przed­się­wzię­cia, posta­wio­nym przez stronę bia­ło­ru­ską, jest prze­pro­wa­dze­nie moder­ni­za­cji Buków (a także MiG-ów-29) przez bia­ło­ru­ski prze­mysł obronny.
Mimochodem, arty­kuł w dzien­niku „Politika“ wspo­mina, że Serbia pro­wa­dziła roz­mowy z Białorusią także na temat moż­li­wo­ści dostaw prze­ciw­lot­ni­czych sys­te­mów rakie­to­wych S‑300PS i S‑300W1. W każ­dym razie doty­czące ich zapisy nie zna­la­zły się w umo­wie pod­pi­sa­nej 26 stycz­nia, ale oba kraje dekla­rują, że nie wyczer­puje ona wszyst­kich zagad­nień zwią­za­nych z dwu­stronną współ­pracą woj­skowo-tech­niczną.
W swej ofer­cie moder­ni­za­cję prze­ciw­lot­ni­czego sys­temu rakie­to­wego Buk – do stan­dardu Buk-MB – ma tylko jedna bia­ło­ru­ska firma – NPOOO „OKB TSP“. Jak dotąd moder­ni­za­cja ta została zamó­wiona przez jed­nego zagra­nicz­nego kon­tra­henta, ale NPOOO „OKB TSP“ pro­muje ją w wielu kra­jach, szcze­gól­nie tych, które eks­plo­atują poprzed­nika Buka, a więc sys­tem 2K12M Kub‑M.
Odbiorcą tym była Republika Azerbejdżanu, a ele­men­tem prac roz­wo­jo­wych i dostaw sys­temu Buk-MB do tego kraju było stop­niowe zwięk­sza­nie jego efek­tyw­no­ści bojo­wej, poprzez włą­cze­nie w jego skład wozów dowo­dze­nia rodziny Riedut‑S na szcze­blach bry­gady i dywi­zjonu.
Aktualnie pro­ces roz­sze­rza­nia moż­li­wo­ści sys­temu Buk-MB prze­biega poprzez inte­gra­cję z nim sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych wstęp­nego wykry­wa­nia RLS-50, które są zdolne do wykry­wa­nia i śle­dze­nia także celów o bar­dzo niskiej sku­tecz­nej powierzchni odbi­cia, w tym małych i minia­tu­ro­wych bez­za­ło­gow­ców.

Przeciwlotniczy sys­tem rakie­towy Buk-MB

Jak już wspo­mniano, bia­ło­ru­ska spółka NPOOO „OKB TSP“, w któ­rej opra­co­wano pro­gram moder­ni­za­cji sys­temu Buk do stan­dardu Buk-MB, przed kil­koma laty dostar­czyła takie sys­temy pierw­szemu kon­tra­hen­towi – Siłom Zbrojnym Republiki Azerbejdżanu. Aktualne infor­ma­cje mówią o dostar­cze­niu sze­ściu „zesta­wów“, praw­do­po­dob­nie bate­rii – nie jest znana kon­fi­gu­ra­cja ani liczba dostar­czo­nego sprzętu, a także – ofi­cjal­nie – pocho­dze­nie sprzętu, który pod­dano moder­ni­za­cji. W przy­padku stan­dardu Buk-MB, moder­ni­za­cji pod­da­wane są star­sze wer­sje – 9K37 Buk i 9K37M1 Buk-M1.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE