Suchoj Su-57 reko­men­do­wany do pro­duk­cji

Podczas wystawy MAKS 2017 komisja państwowa rekomendowała wykonać wstępną partię myśliwców piątej generacji T-50, a jednocześnie przydzielono im nowe oznaczenie Su-57.

Podczas wystawy MAKS 2017 komi­sja pań­stwowa reko­men­do­wała wyko­nać wstępną par­tię myśliw­ców pią­tej gene­ra­cji T‑50, a jed­no­cze­śnie przy­dzie­lono im nowe ozna­cze­nie Su-57.

Pierwszego dnia MAKS 2017 otwie­ra­jący salon pre­zy­dent Rosji Władimir Putin miał odwie­dzić spe­cjal­nie dla niego przy­go­to­wany han­gar z naj­now­szym pro­to­ty­pem T‑50 – 9 rosyj­skiego myśliwca pią­tej gene­ra­cji PAK FA (Perspektiwnyj Awiacjonnyj Kompleks Frontowoj Awiacji).

Planowano, że w obec­no­ści pre­zy­denta będzie tam pod­pi­sany wstępny pro­to­kół zakoń­cze­nia pierw­szego etapu prób i reko­men­da­cja wyko­na­nia par­tii wstęp­nej samo­lo­tów, a wraz z tym ogło­szone będzie ofi­cjal­nie nowe ozna­cze­nie Su-57. Jednakże z powodu opóź­nie­nia Władimir Putin pomi­nął odda­lony od głów­nej trasy wizyty han­gar z PAK FA. Protokół z prób oraz reko­men­da­cję wyko­na­nia wstęp­nej serii myśliw­ców pod­pi­sano dwa dni póź­niej.
Su-57 jest kolej­nym samo­lo­tem w serii coraz bar­dziej udo­sko­na­la­nych cięż­kich myśliw­ców pano­wa­nia w powie­trzu, po Su-27, Su-37 i Su-47. Su-27 dał począ­tek tej serii w 1982 r. i jest wciąż pod­sta­wo­wym samo­lo­tem myśliw­skim w Rosji. Su-37 to eks­pe­ry­men­talny myśli­wiec Su-27M z nume­rem bocz­nym 711 z 1994 r., pierw­szy ze ste­ro­wa­nym wek­to­rem ciągu. Z kolei Su-47 to eks­pe­ry­men­talny samo­lot myśliw­ski ze skrzy­dłem o odwrot­nym sko­sie z 1997 r. Podczas wystawy MAKS 2017 dwa myśliwce T‑50 pilo­to­wane przez pilo­tów doświad­czal­nych Siergieja Bogdana i Siergieja Czernyszewa poka­zały zsyn­chro­ni­zo­waną akro­ba­cję i symu­lo­waną walkę powietrzną. Jak i w poprzed­nich latach nie było bli­skiego dostępu do samo­lotu, widzie­li­śmy go tylko w cza­sie pokazu w powie­trzu.
W ciągu dwóch lat, jakie minęły od poprzed­niego salonu MAKS myśli­wiec T‑50 prze­szedł pierw­szą moder­ni­za­cję pła­towca, po pro­ble­mach ujaw­nio­nych w pró­bach pierw­szych pro­to­ty­pów. W pró­bach jest także doce­lowa kon­fi­gu­ra­cja wypo­sa­że­nia zada­nio­wego. W ukształ­to­wa­nej obec­nie postaci wyko­nana będzie pierw­sza seryjna par­tia samo­lo­tów, a jed­no­cze­śnie kon­ty­nu­owane będą prace nad bar­dziej głę­boką moder­ni­za­cją myśliwca, połą­czoną z zasto­so­wa­niem nowych sil­ni­ków. Od MAKS 2015 do prób dołą­czyły trzy kolejne lata­jące pro­to­typy PAK FA i łącz­nie jest ich teraz osiem. Szósty samo­lot T‑50 – 6‑2, „056”, wystar­to­wał po raz pierw­szy 27 kwiet­nia 2016 r., za nim 17 listo­pada pole­ciał T‑50 – 8, „058”, a 24 kwiet­nia 2017 r. – naj­now­szy – T‑50 – 9, „059”. Pomiędzy szó­stym T‑50 – 6‑2 i poprze­dza­ją­cym go pią­tym T‑50 – 5 (pierw­szy lot 27 paź­dzier­nika 2013 r.) minęło dwa i pół roku i w tym cza­sie wpro­wa­dzono poważne zmiany w kon­struk­cji. „Brakujący” samo­lot T‑50 – 7 nie lata i służy do prób sta­tycz­nych zmie­nio­nego pła­towca. Trzy ostat­nie egzem­pla­rze róż­nią się od poprzed­nich pię­ciu samo­lo­tów wzmoc­nioną wewnętrzną struk­turą pła­towca. Pokrycie zostało czę­ściowo wymie­nione na kom­po­zy­towe. Tylna część kadłuba z wypo­sa­że­niem elek­tro­nicz­nym została wydłu­żona, zmie­nione zostały obwody spodu w tyl­nej czę­ści kadłuba, nie­które pokrywy, a także koń­cówki skrzy­dła.
Zmiany w kon­struk­cji zostały spo­wo­do­wane przez pro­blemy tech­niczne, w tym pęk­nię­cia kon­struk­cji, jakie wystą­piły na pierw­szych pro­to­ty­pach samo­lotu w cza­sie prób. Z tego powodu T‑50 – 1 nie latał od sierp­nia 2011 r. do wrze­śnia 2012 r.; różne nakładki wzmac­nia­jące poja­wiły się potem na powierzch­niach samo­lo­tów. Kilkakrotnie wyłą­czały się sil­niki w locie. 10 czerwca 2014 r. zaraz po lądo­wa­niu w Żukowskim zapa­lił się T‑50 – 5, nie­szczę­śli­wie w cza­sie pokazu dla dele­ga­cji indyj­skiej. Remont w Komsomolsku nad Amurem trwał 16 mie­sięcy; samo­lot powró­cił do prób 16 paź­dzier­nika 2015 r., z nowym ozna­cze­niem T‑50 – 5R.
Od lutego 2014 r. pro­to­typy T‑50 prze­cho­dzą także próby w ośrodku doświad­czal­nym Ministerstwa Obrony w Achtubińsku, gdzie są testo­wane przez pilo­tów woj­sko­wych. Władimir Michajłow, były głów­no­do­wo­dzący siłami powietrz­nymi Rosji powie­dział w marcu 2016 r. w tele­wi­zji rosyj­skiej, że T‑50 po raz pierw­szy wystrze­lił uzbro­je­nie z komory wewnętrz­nej.

Konfiguracja czuj­ni­ków

Na naj­now­szym samo­lo­cie T‑50 – 9 zało­żono zestaw sen­so­rów celow­ni­czych w kon­fi­gu­ra­cji, jaka została wybrana dla pro­duk­cyj­nej wer­sji myśliwca T‑50. Na poprzed­nich pro­to­ty­pach czuj­niki były insta­lo­wane czę­ściowo i w róż­nych warian­tach; nie­które miały tylko makiety urzą­dzeń. Wszystkie sys­temy i czuj­niki PAK FA są połą­czone i ste­ro­wane przez cen­tralny sys­tem obli­cze­niowy.

  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE