Strażacka zmiana wachty

MiO_spec_1_2016_straz

W chwili publi­ka­cji tego arty­kułu pracę w por­cie świ­no­uj­skim powi­nien roz­po­cząć nowy holow­nik-sta­tek pożar­ni­czy Strażak‑26. Jednostka zbu­do­wana w Turcji dotarła samo­dziel­nie do kraju i zacu­mo­wała 10 stycz­nia w Szczecinie przy Nabrzeżu… Tureckim.

Pozyskanie Strażaka‑26 było czę­ścią pro­jektu „Zakup sprzętu pomia­ro­wego oraz ratow­ni­czego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”. Poza nim objął on: samo­chód dowo­dze­nia i łącz­no­ści, 2 samo­chody ratow­ni­czo-gaśni­cze, mobilny zestaw na przy­cze­pie z sepa­ra­to­rem sub­stan­cji ropo­po­chod­nych, moto­rówkę hydro­gra­ficzno-inspek­cyjną, ratow­ni­czą łódź hybry­dową z żura­wi­kiem, sprzęt pomia­rowy do wykry­wa­nia zanie­czysz­czeń ropo­po­chod­nych oraz zaporę prze­ciw­ro­zle­wową. Jego reali­za­cja była moż­liwa dzięki unij­nemu wspar­ciu finan­so­wemu. Środki pocho­dziły z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt pro­jektu wyniósł 42,3 mln zł, zaś mak­sy­malna kwota dofi­nan­so­wa­nia, jaką może uzy­skać ZMPSiŚ, to 34 mln zł. Był tu jed­nak pewien „haczyk”.

W sza­lo­nym tem­pie

ZMPSiŚ pla­no­wał zastą­pić stare jed­nostki Strażak‑24 (w sł. 1977, Szczecin, 31,13×6,82 m) i Strażak‑25 (w sł. 1979, Świnoujście, 37,35×9,22 m) już w 2007 r. Wystąpił więc o dofi­nan­so­wa­nie unijne, jed­nak pro­jekt na długo tra­fił na listę rezer­wową. W maju ub.r. poja­wiła się opcja jego prze­nie­sie­nia na listę główną, z tym jed­nak warun­kiem, że całość zosta­nie zre­ali­zo­wana do końca 2015. W ciągu pół roku można kupić pojazdy, łodzie i inny sprzęt, ale sta­tek pożar­ni­czy to już „inna bajka”.
Rozwiązaniem oka­zał się zakup nie­ukoń­czo­nej jed­nostki, któ­rej spe­ku­la­cyjną budowę stocz­nia roz­po­częła na wła­sną rękę. W sierp­niu ZMPSiŚ ogło­sił prze­targ na „Dostawę holow­nika-statku pożar­ni­czego z klasą poża­rową FiFi1” z ter­mi­nem skła­da­nia ofert do 8 wrze­śnia. Z pro­duk­cji holow­ni­ków i innych stat­ków robo­czych „na skład” naj­bar­dziej znany jest holen­der­ski Damen, jed­nak wybór padł na turecką firmę bro­ker­ską Boğaziçi Denizcilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Dysponując nie­mal gotową jed­nostką, zaofe­ro­wała ona naj­ko­rzyst­niej­sze warunki finan­sowe i speł­nie­nie kry­te­rium czasu, czyli dostawy do połowy grud­nia. Decyzję ogło­szono 23 paź­dzier­nika, pozo­sta­wia­jąc nie­spełna 2 mie­siące na reali­za­cję umowy! Statek Bogazici 21 (NB59) budo­wany był od paź­dzier­nika 2014 r.
w stoczni Gisan Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret A.Ş. w Tuzli koło Istambułu według pro­jektu CND 32,5 m – 70TBP hisz­pań­skiej firmy Cintranaval – Defcar. Przed zda­niem wyma­gał on jed­nak pew­nych adap­ta­cji do wyma­gań ZMPSiŚ.

  • Tomasz Grotnik

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE