Spotkanie „tygry­sich eskadr” w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego

F-16B MLU z 313. Eskadry Sil Powietrznych Holandii. Podczas tegorocznej edycji NTM jednostka ta zdobyla dwie glowne nagrody: „Silver Tiger Trophy” i „Best Flying Unit”

F‑16B MLU z 313. Eskadry Sil Powietrznych Holandii. Podczas tego­rocz­nej edy­cji NTM jed­nostka ta zdo­byla dwie glowne nagrody: „Silver Tiger Trophy” i „Best Flying Unit”

W dniach 14 do 25 maja w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego (BLT) Poznań-Krzesiny odbyło się kolejne spo­tka­nie sto­wa­rzy­sze­nia NATO Tiger Association. Gospodarzem była 6. Eskadra Lotnicza (EL), która obok 3. EL, wcho­dzi w skład Grupy Działań Lotniczych 31. BLT. W tego­rocz­nym spo­tka­niu obok Polaków jako orga­ni­za­to­rów wziął udział per­so­nel z 13 państw oraz mię­dzy­na­ro­dowa załoga samo­lotu E‑3A nale­żą­cego do NAEW&C Force (NATO Airborne Eary Warning & Control Force).

Pierwsze „spon­ta­niczne” spo­tka­nia „tygry­sich eskadr” miały miej­sce w latach sześć­dzie­sią­tych ubie­głego wieku. Aby praw­nie usank­cjo­no­wać te spo­tka­nia powo­łano do życia sto­wa­rzy­sze­nie NATO Tiger Association (Stowarzyszenie Tygrysów NATO), któ­rego zasady funk­cjo­no­wa­nia okre­ślono w NTA ROE (NATO Tiger Association – Rules of Engagement). Pomimo posia­da­nia w nazwie wyróż­nika NATO, sto­wa­rzy­sze­nie nie pod­lega żad­nemu dowódz­twu Sojuszu Północnoatlantyckiego, będąc struk­turą auto­no­miczną. Na co dzień spra­wami orga­ni­za­cyj­nymi NTA zarzą­dza „Rada Tygrysów” skła­da­jąca się z przed­sta­wi­cieli czte­rech jed­no­stek, z któ­rych dwie są stałe (31. Eskadra Sił Powietrznych Belgii i eska­dra myśliw­ska EC 01.012 Sił Powietrznych Francji), a dwie kolejne to ostatni i następny orga­ni­za­tor spo­tka­nia NATO Tiger Meet. Przewodniczącym Rady jest zawsze przed­sta­wi­ciel gospo­da­rza kolej­nego zlotu. Ma ona do pomocy organ dorad­czy, sku­pia­jący żoł­nie­rzy zarówno czyn­nie słu­żą­cych, jak i będą­cych w sta­nie spo­czynku, mają­cych naj­więk­sze doświad­cze­nie w zakre­sie funk­cjo­no­wa­nia „tygry­siej” orga­ni­za­cji.
Obecnie sto­wa­rzy­sze­nie jed­no­stek lot­ni­czych państw człon­kow­skich NATO, mają­cych w swoim godle wize­ru­nek dra­pież­nego kota, liczy 24 człon­ków peł­no­praw­nych, 10 człon­ków hono­ro­wych oraz jed­nego będą­cego na okre­sie prób­nym. Warunkiem koniecz­nym do speł­nie­nia dla kan­dy­da­tów na człon­ków NATO Tiger Association jest posia­da­nie w godle jed­nostki „tygrysa” lub innego dra­pież­nego kota. Nie ma zna­cze­nia cha­rak­ter jed­nostki, może to być eska­dra myśliw­ska, bom­bowa, roz­po­znaw­cza, trans­por­towa jak i pomoc­ni­cza, użyt­ku­jąca samo­loty lub śmi­głowce. Poza tym człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia mają obo­wią­zek brać udział w zlo­tach NATO Tiger Meet. Droga do sto­wa­rzy­sze­nia wie­dzie poprzez człon­ko­stwo tym­cza­sowe (próbne). Trwa ono mini­mum dwa lata, pod­czas któ­rych, należy wyka­zać się udzia­łem w spo­tka­niach NTM i przy­wią­za­niem do „tygry­sich” war­to­ści. Decyzja o nada­niu kan­dy­da­towi peł­nych praw zapada w gło­so­wa­niu człon­ków rze­czy­wi­stych.
Głównymi celami, które legły u pod­staw powo­ła­nia NATO Tiger Association było: wzmac­nia­nie soli­dar­no­ści mię­dzy pań­stwami NATO, two­rze­nie, utrzy­ma­nie i wzmac­nia­nie więzi pomię­dzy per­so­ne­lem jed­no­stek sto­wa­rzy­sze­nia „tygry­sich eskadr”, a także wymiana doświad­czeń oraz współ­praca w zgo­dzie z celami woj­sko­wymi Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ciągu pięć­dzie­się­ciu ośmiu lat histo­rii „tygry­siego” sto­wa­rzy­sze­nia osiem jed­no­stek będą­cych jego człon­kami zostało roz­wią­za­nych. Również z róż­nych wzglę­dów w latach: 1989, 1995, 1999 i 2000 zlotu nie orga­ni­zo­wano.
Gospodarzem tego­rocz­nego spo­tka­nia „tygry­sich eskadr” była 6. Eskadra Lotnicza wcho­dząca w skład 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. 6. EL kon­ty­nu­uje histo­rię i tra­dy­cje nastę­pu­ją­cych jed­no­stek: 6. Pułku Lotnictwa Szturmowego (1944−57), 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego (1957−82), 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego (1982−98). W ich wypo­sa­że­niu znaj­do­wały się samo­loty sztur­mowe Ił‑2 i Ił-10, myśliw­skie Lim‑1 (MiG-15) i Lim‑2 (MiG-15 bis), myśliw­sko-sztur­mowe Lim-5M i Lim‑6 bis, a od 1984 r. myśliw­sko-bom­bowe Su-22. Natomiast histo­ria krze­siń­skich „tygry­sów” sięga lat dzie­więć­dzie­sią­tych ubie­głego wieku, kiedy to na samo­lo­tach pil­skiego 6. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, uzbro­jo­nego w samo­loty bojowe Su-22M4 i szkolno-bojowe Su-22UM3K, poja­wiły się wize­runki uskrzy­dlo­nych tygry­sów, będą­cych godłami eskadr wcho­dzą­cych w skład pułku. Tygrysy róż­niły się mię­dzy sobą kolo­rami skrzy­de­łek (samo­loty nale­żące do 1. EL miały skrzy­dełka różowe, nato­miast 3. EL nie­bie­skie).
Po roz­wią­za­niu, w 1998 r., pil­skiego pułku jego tra­dy­cje prze­jęła powo­łana do życia 1 stycz­nia 2000 r. powidzka 6. Eskadra Lotnictwa Taktycznego. Jej piloci w 2001 r. wzięli udział, jako obser­wa­to­rzy, w NATO Tiger Meet w bel­gij­skiej bazie Kleine Brogel. Następnie w 2005 r. pre­zen­to­wali samo­lot Su-22UM3K z nume­rem tak­tycz­nym 707 w „tygry­sim” malo­wa­niu w Mini Tiger Meet w Belgii oraz pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych poka­zów lot­ni­czych RIAT w Fairford w Wielkiej Brytanii. Z dniem 1 stycz­nia 2007 r. 6. ELT prze­nie­siono na lot­ni­sko Poznań-Krzesiny, gdzie 31 marca 2008 r. została prze­for­mo­wana i prze­zbro­jona w wie­lo­za­da­niowe samo­loty myśliw­skie F‑16 Jastrząb, a następ­nie jako 6. Eskadra Lotnicza, obok 3 .EL, weszła w skład 31. Bazy Lotniczej, a od 2010 r. w skład Grupy Działań Lotniczych 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

  • Adam Gołąbek, Andrzej Wrona

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE