Spod znaku SU. Najnowsze myśliwce Suchoja

Ministerstwo Obrony Rosji otrzymało już połowę z 116 zamówionych samolotów myśliwskich Su-30SM, a łącznie z zamówieniami eksportowymi powstało już ponad 350 różnych odmian tego myśliwca i produkcja trwa nadal. Fot. Irkut

Ministerstwo Obrony Rosji otrzy­mało już połowę z 116 zamó­wio­nych samo­lo­tów myśliw­skich Su-30SM, a łącz­nie z zamó­wie­niami eks­por­to­wymi powstało już ponad 350 róż­nych odmian tego myśliwca i pro­duk­cja trwa nadal. Fot. Irkut

Samolot myśliw­ski Su-27, będący w służ­bie od ponad trzy­dzie­stu lat, oka­zał się tak dobrą plat­formą, że w zmo­der­ni­zo­wa­nych wer­sjach Su-30 i Su-35 jesz­cze przez kilka dzie­się­cio­leci będzie naj­licz­niej­szym rosyj­skim samo­lo­tem bojo­wym.

Na początku kwiet­nia bie­żą­cego roku Ministerstwo Obrony Rosji zło­żyło w kor­po­ra­cji Irkut zamó­wie­nie na 36 samo­lo­tów myśliw­skich Su-30SM. To już szó­sty kon­trakt na Su-30SM w ciągu zale­d­wie czte­rech lat, od 23 marca 2012 r.; łącz­nie opie­wają one na 116 myśliw­ców. Pierwszy Su-30SM dla Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji wystar­to­wał 21 wrze­śnia 2012 r. i został prze­ka­zany do prób w ośrodku w Achtubinsku. Pierwsze ope­ra­cyjne myśliwce tra­fiły do 120. mie­sza­nego pułku lot­ni­czego w Domnie koło Czyty przy gra­nicy z Chinami w listo­pa­dzie 2013 r. W paź­dzier­niku 2015 r. Su-30SM tra­fiły do kolej­nej jed­nostki, 31. pułku lot­nic­twa myśliw­skiego w Millerowo. Lotnictwo Sił Morskich Rosji dostało pierw­sze trzy myśliwce Su-30SM 19 lipca 2014 r.; naj­pierw poszły one do ośrodka szko­le­nia i przy­go­to­wa­nia bojo­wego w Jejsku, a w grud­niu 2014 r. zostały roz­miesz­czone w bazie Saki na Krymie. Latem bie­żą­cego roku samo­loty myśliw­skie Su-30SM ma otrzy­mać rosyj­ska grupa akro­ba­cyjna „Russkije Witjazi” z Kubinki, obec­nie lata­jąca na Su-27.
We wrze­śniu 2015 r. cztery Su-30SM z Domny zostały prze­ba­zo­wane do Syrii, gdzie służą jako osłona myśliw­ska rosyj­skiej lot­ni­czej grupy bojo­wej. W Syrii Su-30SM wyko­nują loty uzbro­jone w cztery kie­ro­wane poci­ski rakie­towe „powie­trze-powie­trze” śred­niego zasięgu R‑27R i dwa poci­ski małego zasięgu R‑73.

Su-30 z Irkucka: wyrósł w Indiach, teraz dla Rosji

Wprowadzenie Su-30SM do służby w Siłach Powietrzno-Kosmicznych Rosji prze­biega płyn­nie, zwłasz­cza w porów­na­niu do Su-35S, o któ­rym będzie dalej mowa. Po latach pro­duk­cji dla klien­tów zagra­nicz­nych samo­lot jest tak dobrze dopra­co­wany, że nie­wielka adap­ta­cja do wyma­gań rosyj­skich i próby prze­szły bez pro­ble­mów. Do dzi­siaj Ministerstwo Obrony Rosji otrzy­mało połowę z zamó­wio­nych myśliw­ców Su-30SM. Gdy wszyst­kie kon­trakty zostaną zre­ali­zo­wane, Siły Powietrzno-Kosmiczne i lot­nic­two Sił Morskich Rosji będą miały 9 eskadr Su-30SM i pro­du­ko­wany w Irkucku samo­lot sta­nie się naj­licz­niej­szym myśliw­cem w Rosji. Jest to o tyle zaska­ku­jący zwrot sytu­acji, że ory­gi­nal­nie samo­lot ten został zro­biony na eks­port i przez dzie­sięć lat był pro­du­ko­wany wyłącz­nie dla klien­tów zagra­nicz­nych.
Irkucki Su-30 jest także naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nym rosyj­skim myśliw­cem za gra­nicą. W serii kon­trak­tów (pierw­szy pod­pi­sano 30 listo­pada 1996 r., a naj­now­szy – 24 grud­nia 2012 r.) łączne zamó­wie­nie Sił Powietrznych Indii osią­gnęło 272 samo­loty myśliw­skie Su-30MKI. Do początku 2016 r. Indie otrzy­mały około 225 samo­lo­tów, w tym 50 dostar­czo­nych bez­po­śred­nio z Rosji oraz 175 zmon­to­wa­nych przez zakład HAL Nasik. Na początku bie­żą­cego roku Ministerstwo Obrony Indii roz­po­częło uzgad­nia­nie kolej­nego zamó­wie­nia, na jesz­cze 40 myśliw­ców Su-30MKI.
Inni użyt­kow­nicy to Malezja, która otrzy­mała 18 samo­lo­tów myśliw­skich Su-30MKM w latach 2007 – 2009 i Algieria, która otrzy­mała 44 samo­loty w wer­sji Su-30MKI(A) w 2007 – 2012 (2007−2009 – 28 szt., 2011 – 2012 – 16 szt.). W kwiet­niu 2015 r. Algieria zamó­wiła kolejną par­tię 14 myśliw­ców z dostawą w latach 2016 – 2017. Wreszcie w 2014 r. Kazachstan zamó­wił cztery samo­loty myśliw­skie Su-30SM w tej samej kon­fi­gu­ra­cji, co Rosja; zostały one dostar­czone w kwiet­niu 2015 r. i roz­miesz­czone w bazie Tałdy-Kurgan. Kazachstan zamie­rza zaku­pić jesz­cze 50 myśliw­ców Su-30SM do 2020 r.

  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE