Śmigłowiec wie­lo­za­da­niowy dla WL SZ RP

Śmigłowiec wielozadaniowy Black Hawk  dla Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP

Śmigłowiec wie­lo­za­da­niowy Black Hawk dla Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP

Problem wyboru śmi­głowca wie­lo­za­da­nio­wego dla Wojsk Lądowych wymaga jak naj­pil­niej­szego roz­wią­za­nia, choć wyda­wać by się mogło, że jest jesz­cze na to czas. Rzecz jed­nak w tym, żeby na Lotnictwo Wojsk Lądowych spoj­rzeć kom­plek­sowo, nie jest bowiem wska­zane, by posia­dane śmi­głowce zastę­po­wać podob­nymi maszy­nami tylko now­szymi w sto­sunku jeden za jeden. Podstawą muszą tu być zada­nia, jakie ma do wyko­na­nia Lotnictwo Wojsk Lądowych na dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cym się polu walki, a nie obecna struk­tura sprzę­towa, która wymaga rady­kal­nych zmian.

Śmigłowiec wie­lo­za­da­niowy to pod­sta­wowy sta­tek powietrzny wojsk lądo­wych, speł­nia­jący bar­dzo wiele waż­nych funk­cji. Naturalnym użyt­kow­ni­kiem tego typu maszyn są w pierw­szej kolej­no­ści jed­nostki aero­mo­bilne znane u nas jako kawa­le­ria powietrzna, dające woj­skom lądo­wym moż­li­wość pro­wa­dze­nia dyna­micz­nych dzia­łań w wymia­rze powietrzno-lądo­wym i szyb­kiego reago­wa­nia na poja­wia­jące się zagro­że­nia. Nasza 25. Brygada Kawalerii Powietrznej dys­po­nuje bata­lio­nem dowo­dze­nia, bata­lio­nem logi­stycz­nym, dwoma bata­lio­nami pie­choty powietrzno-manew­ro­wej, dwoma dywi­zjo­nami lot­ni­czymi i powietrzną jed­nostkę ewa­ku­acji medycz­nej. Do głów­nych zadań kawa­le­rzy­stów należą dzia­ła­nia desan­towo-sztur­mowe, wysa­dza­nie desan­tów tak­tycz­nych i prze­rzu­ca­nie wojsk oraz sprzętu we wska­zane miej­sce. Żołnierze mogą ata­ko­wać z powie­trza i z ziemi, zarówno w dzień, jak i w nocy, a ich głów­nym celem są kolumny wojsk, mosty, sta­no­wi­ska dowo­dze­nia i węzły łącz­no­ści oraz sta­no­wi­ska ogniowe prze­ciw­nika. Swoje zada­nia wyko­nują z wyko­rzy­sta­niem śmi­głow­ców Mi‑8 i Mi-17 oraz W‑3 Sokół. Zabezpieczenie medyczne zapew­niają śmi­głowce W‑3AE i Mi-17AE.
Ale omó­wione zasto­so­wa­nie śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych, to nie jedyne zada­nia bojowe jakie na polu walki wyko­nują statki powietrzne tego typu. Nie mniej ważne jest wspar­cie ogniowe i spe­cja­li­styczne wojsk lądo­wych, w tym jed­nak przede wszyst­kim zwal­cza­nie czoł­gów i innych opan­ce­rzo­nych wozów bojo­wych prze­ciw­nika. U nas takie zada­nia wyko­nuje 1. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych, któ­rej pod­po­rząd­ko­wane są 49. Baza Lotnicza i 56. Baza Lotnicza oraz Centralna Grupa Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego. Każda baza dys­po­nuje eska­drą śmi­głow­ców sztur­mo­wych, eska­drą ratow­nic­twa bojo­wego lub eska­drą wspar­cia oraz dwoma eska­drami śmi­głow­ców. Są one prze­zna­czone do wspar­cia związ­ków tak­tycz­nych i oddzia­łów na polu walki, zabez­pie­cze­nia dowo­dze­nia, reali­za­cji zadań trans­por­towo-łącz­ni­ko­wych, roz­po­zna­nia wzro­ko­wego, obra­zo­wego oraz che­miczno-radio­lo­gicz­nego terenu, obser­wa­cji i kory­go­wa­nia ognia arty­le­rii, zabez­pie­cze­nia prze­rzutu grup spe­cjal­nych i desan­tów tak­tycz­nych oraz pro­wa­dze­nia ope­ra­cji bojo­wego poszu­ki­wa­nia i ratow­nic­twa. Zadania te wyko­nuje wyko­rzy­stu­jąc do tego śmi­głowce Mi-24, W‑3PL Głuszec oraz Mi‑2 w róż­nych wer­sjach.
Nie oszu­kujmy się, w dają­cej prze­wi­dzieć się przy­szło­ści poten­cjalny prze­ciw­nik jest tylko jeden i wszy­scy wiemy, gdzie się znaj­duje. Wspomniane pań­stwo dys­po­nuje przy­tła­cza­jącą prze­wagą w broni pan­cer­nej i zme­cha­ni­zo­wa­nej. Jednocześnie dla jej przy­kry­cia mocno roz­wi­nięto w nim róż­nego rodzaju i wysoce mobilne środki prze­ciw­lot­ni­cze krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu, two­rzące swo­iste, tak­tyczne strefy anty­do­stę­powe. Jedyną szansą obrony w takich warun­kach jest kom­plek­sowe wyko­rzy­sta­nie wszyst­kich dostęp­nych środ­ków ognio­wych do nisz­cze­nia czoł­gów i innych opan­ce­rzo­nych wozów bojo­wych prze­ciw­nika. W naszych warun­kach jako pierw­sze do zwal­cza­nia broni pan­cer­nej i zme­cha­ni­zo­wa­nej powinny być wpro­wa­dzone odrzu­towe samo­loty bojowe, a następ­nie śmi­głowce sztur­mowe. I wła­śnie te ostat­nie Polska pla­nuje zaku­pić w pierw­szej kolej­no­ści…

  • Sebastian Mikulski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE