Śmigłowce ZOP/CSAR

Mi-14PL/R nr 1012, pierwszy ze smiglowcow 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darlowie, ktory powrocil do macierzystej jednostki po zakonczonym remoncie glownym.

Mi-14PL/R nr 1012, pierw­szy ze smi­glow­cow 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darlowie, ktory powro­cil do macie­rzy­stej jed­nostki po zakon­czo­nym remon­cie glow­nym.

Wydawało się, że koniec ubie­głego roku wresz­cie przy­nie­sie decy­zję odno­śnie przy­szło­ści prze­zbro­je­nia 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie w nowy typ śmi­głowca, który pozwoli na roz­po­czę­cie zastę­po­wa­nia wysłu­żo­nych Mi-14PŁ i Mi-14PŁ/R. Choć jest to obec­nie jedyny pro­gram zwią­zany z zaku­pem nowych wiro­pła­tów dla Sił Zbrojnych RP, pro­wa­dzony od 2017 r. w try­bie „pil­nym”, to nadal nie docze­kał się roz­strzy­gnię­cia bądź… anu­lo­wa­nia.

Niestety, ze względu na nie­jawny cha­rak­ter pro­ce­dury, wszyst­kie infor­ma­cje doty­czące postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego pocho­dzą ze źró­deł nie­ofi­cjal­nych. Jak infor­mo­wa­li­śmy w poprzed­nim nume­rze „Wojska i Techniki”, jedy­nym uczest­ni­kiem prze­targu, który dostar­czył do 30 listo­pada 2018 r. Inspektoratowi Uzbrojenia swoją ofertę jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A., będąca czę­ścią Leonardo. Powyższy pod­miot zapro­po­no­wał Ministerstwu Obrony Narodowej zakup czte­rech wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców AW101 wraz z pakie­tem szkolno-logi­stycz­nym. Jeśli wybór oferty zosta­nie for­mal­nie potwier­dzony, pod­pi­sa­nie umowy mogłoby nastą­pić na prze­ło­mie pierw­szego i dru­giego kwar­tału br. Dobrą oka­zją ku temu mogłaby być XII Międzynarodowa Wystawa Air Fair, która odbę­dzie się 17 – 18 maja. Ponoć łączna war­tość umowy może wynieść nawet 2 mld PLN, a Biuro ds. Umów Offsetowych MON wstęp­nie zaak­cep­to­wało już pro­po­zy­cje kom­pen­sa­cji czę­ści war­to­ści zamó­wie­nia zło­żone przez ofe­renta.
Jak już wspo­mniano, przed­mio­tem zamó­wie­nia mają być cztery wiro­płaty w wer­sji zwal­cza­nia okrę­tów pod­wod­nych, wypo­sa­żone dodat­kowo w spe­cja­li­styczny sprzęt pozwa­la­jący na pro­wa­dze­nie akcji poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych CSAR. Oznacza to, że AW101 mogłyby stać się bez­po­śred­nimi następ­cami (czę­ści) Mi-14PŁ i PŁ/R, któ­rych służba ma się defi­ni­tyw­nie zakoń­czyć ok. 2023 r. Co należy pod­kre­ślić, Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej zapew­niło, że nie są pla­no­wane dal­sze remonty tych śmi­głow­ców, które ponow­nie wydłu­ży­łyby okres ich eks­plo­ata­cji. Ma to zwią­zek m.in. z resur­sem tech­nicz­nym śmi­głow­ców, który został okre­ślony przez pro­du­centa na mak­sy­mal­nie 42 lata.
Drugi z zakwa­li­fi­ko­wa­nych do zło­że­nia oferty osta­tecz­nej pod­mio­tów, Heli-Invest Sp. z o.o. Sp.k. wraz z Airbus Helicopters opu­bli­ko­wał 1 grud­nia 2018 r. oświad­cze­nie, z któ­rego wynika, że osta­tecz­nie zre­zy­gno­wał z udziału w prze­targu – pomimo prze­su­nię­cia ter­minu skła­da­nia ofert o mie­siąc – z racji wygó­ro­wa­nych wyma­gań off­se­to­wych zama­wia­ją­cego, które nie pozwa­lały na zło­że­nie kon­ku­ren­cyj­nej cenowo oferty. Według dostęp­nej wie­dzy, poten­cjal­nym kon­ku­ren­tem AW101 miał być, ofe­ro­wany już wcze­śniej w anu­lo­wa­nym w 2016 r. postę­po­wa­niu na śmi­głowce wie­lo­za­da­niowe, Airbus Helicopters H225M Caracal.

Reanimacja Mi-14

Aby utrzy­mać poten­cjał 44. Bazy Lotnictwa Morskiego do czasu wej­ścia do służby nowych maszyn, w poło­wie 2017 r. Ministerstwo Obrony Narodowej pod­jęło decy­zję o prze­pro­wa­dze­niu kolej­nych remon­tów głów­nych dostęp­nych śmi­głow­ców rodziny Mi-14. Część z nich została już wcze­śniej wyco­fana z eks­plo­ata­cji ze względu na wyczer­pa­nie resur­sów mię­dzy­re­mon­to­wych (m.in. cztery w wer­sji PŁ) bądź dla­tego, że zbli­żała się do tego momentu (m.in. oba ratow­ni­cze Mi-14PŁ/R pla­no­wano wyco­fać w latach 2017 – 2018). Wcześniejszy brak decy­zji odno­śnie ich dal­szej eks­plo­ata­cji był wyni­kiem chęci skon­cen­tro­wa­nia posia­da­nych środ­ków finan­so­wych na pla­no­wa­nym zaku­pie Caracali, do czego osta­tecz­nie nie doszło, a także na moder­ni­za­cji infra­struk­tury naziem­nej bazy z Darłowa. Ten ostatni pro­jekt, po anu­lo­wa­niu zakupu wiro­pła­tów, został osta­tecz­nie wstrzy­many do czasu wyboru dostawcy nowych maszyn.

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE