Siły Powietrzne Iranu na para­dzie
z oka­zji Dnia Sił Zbrojnych

Formacja nr 8: KC-707 (5-8310, 1. ARS, TAB.1) oraz 2 x F-14A (3-6030, 3-6041, 82. TFS, TFB.8) i 1 x F-4E (3-6642, 31. TFS, TFB.3). Fot. Keyvan Tavakkoli

Formacja nr 8: KC-707 (5−8310, 1. ARS, TAB.1) oraz 2 x F‑14A (3−6030, 3 – 6041, 82. TFS, TFB.8) i 1 x F‑4E (3−6642, 31. TFS, TFB.3). Fot. Keyvan Tavakkoli

Co roku, z oka­zji Dnia Sił Zbrojnych, irań­skie Siły Lądowe, Siły Powietrzne i Siły Morskie biorą udział w róż­nych defi­la­dach na tere­nie całego kraju. Jednakże ta w Teheranie różni się od przed­się­wzięć tego typu w innych mia­stach tym, że obej­muje prze­lot stat­ków powietrz­nych lot­nic­twa Sił Lądowych i Sił Powietrznych. W tym roku Siły Powietrzne wysta­wiły do prze­lotu 25 samo­lo­tów, lot­nic­two Sił Lądowych zaś – 50 śmi­głow­ców, defi­lada odbyła się 17 kwiet­nia 2016 r.

Z róż­nych przy­czyn, w tym z powodu prac budow­la­nych w Porcie Lotniczym Mehrabad (remont pasa star­to­wego 29R połą­czony z wymianą jego asfal­to­wej nawierzchni na nowo­cze­sną, beto­nową), wielu uczest­ni­ków nie wzięło w tym roku udziału w defi­la­dzie. Zakładano, że tylko samo­loty F‑5F, Saegheh i MiG-29 będą star­to­wały z Portu Lotniczego Mehrabad, pod­czas gdy pozo­stali uczest­nicy przy­lecą ze swo­ich baz macie­rzy­stych.
W marcu 2016 r. zastępca dowódcy Sił Powietrznych ds. ope­ra­cyj­nych wydał dyrek­tywę doty­czącą udziału w defi­la­dzie z oka­zji Dnia Sił Zbrojnych Iranu. Wśród baz wysta­wia­ją­cych samo­loty do pokazu były: 1., 2., 3., 4., 6., 8. i 9. Taktyczna Baza Lotnicza. Otrzymały one roz­kaz przy­go­to­wa­nia samo­lo­tów i ich załóg do udziału w defi­la­dzie.
7 kwiet­nia 2016 r. do 1. Taktycznej Bazy Lotniczej Lashgari pod Teheranem przy­była pierw­sza grupa samo­lo­tów z 2. Taktycznej Bazy Lotniczej Fakkuri at Tabriz. Były wśród nich dwa F‑5F z 21. Taktycznego Dywizjonu Lotniczego (3−7167 i 3 – 7174), cztery Saegheh (3−7366 do 3 – 7369) oraz poje­dyn­czy Saegheh II (3−7182) z 23. Taktycznego Dywizjonu Lotniczego, a także MiG-29B (3−6101) i MiG-29UB (3−6307) z 22. Taktycznego Dywizjonu Lotniczego.
9 kwiet­nia 2016 r. do 3. Taktycznej Bazy Lotniczej w Nojeh (Shahrokhi) pod Hamedan prze­ba­zo­wano trzy samo­loty F‑4E (3−6522, 3 – 6641 i 3 – 6648) z 61. Taktycznego Dywizjonu Myśliwskiego 6. Taktycznej Bazy Lotniczej Yassini pod Bushehr. Tego samego dnia dwa F‑4E z 91. Taktycznego Dywizjonu Lotniczego prze­ba­zo­wano z 9. Taktycznej Bazy Lotniczej Bandar-Abbas do Hamedan, by z tego lot­ni­ska samo­loty te wzięły udział w defi­la­dzie. Następnego dnia trzy F‑5F (3−7154, 3 – 7159 i 3 – 7166) nale­żące do 41. i 42. Taktycznego Dywizjonu Myśliwskiego z 4. Taktycznej Bazy Lotniczej Vahdati prze­ba­zo­wano do Teheranu.
Planowano prze­pro­wa­dze­nie trzech prób gene­ral­nych przed wła­ściwą defi­ladą, 11, 13 i 15 kwiet­nia 2016 r. Pierwszego dnia prze­lot nad rejo­nem poka­zów wyko­nali pro­wa­dzący wszyst­kich for­ma­cji, w prób­nym prze­lo­cie wziął udział F‑5F nr 3 – 7174, Saegheh II nr 3 – 7182, MiG-29UB nr 3 – 6304, F‑4E nr 3 – 6615, drugi F‑4E nr 3 – 6684, FT-7N nr 3 – 7712 oraz dwa F‑14A, jeden poje­dyn­czo, a drugi pod lewym skrzy­dłem samo­lotu roz­po­zna­nia radio­elek­tro­nicz­nego Boeing 707 – 3J9C nr 5 – 8316. Wszystkie samo­loty prze­le­ciały trasą przy­szłej defi­lady pomię­dzy godziną 9:10 a 9:14 czasu lokal­nego. F‑5F i MiG-29UB prze­le­ciały jesz­cze raz nad miej­scem pokazu o 9:21. Tego dnia w miej­sce samo­lotu tan­ko­wa­nia powietrz­nego KC-707 nr 5 – 8310, który miał wziąć udział w defi­la­dzie, wystą­pił samo­lot Boeing 707 – 3J9C w wer­sji roz­po­zna­nia radio­elek­tro­nicz­nego, na tan­kowcu bowiem w cza­sie lotu w noc przed próbą gene­ralną doszło do awa­rii insta­la­cji hydrau­licz­nej.

  • Babak Taghvaee

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE