Samoloty Suchoj Su-22 w 1. Skrzydle Lotnictwa Taktycznego

Piloci samolotow mysliwsko-bombowych Su-22 wykonuja zadania w ugrupowaniu COMAO, wspoldzialajac z wielozadaniowymi F-16 i mysliwskimi MiG-29. Fot. Adam Golabek

Piloci samo­lo­tow mysliw­sko-bom­bo­wych Su-22 wyko­nuja zada­nia w ugru­po­wa­niu COMAO, wspol­dzia­la­jac z wie­lo­za­da­nio­wymi F‑16 i mysliw­skimi MiG-29. Fot. Adam Golabek

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego zostało utwo­rzone 1 stycz­nia 2009 r. na bazie 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego z sie­dzibą w gar­ni­zo­nie Świdwin. Skrzydło jest lot­ni­czym związ­kiem tak­tycz­nym przed któ­rym posta­wiono zada­nia defen­sywne i ofen­sywne. Jednostki 1. SLT odpo­wia­dają m.in. za wspar­cie Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej.

W 2010 r. doszło do zmian orga­ni­za­cyj­nych w struk­tu­rze 1. SLT, które pole­gały na roz­for­mo­wa­niu samo­dziel­nych eskadr lot­nic­twa tak­tycz­nego oraz Baz Lotniczych zabez­pie­cza­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie eskadr oraz sfor­mo­wa­niu nowych jed­no­stek w postaci Baz Lotnictwa Taktycznego, które miały być bar­dziej efek­tyw­nymi struk­tu­rami niż dotych­czas ist­nie­jące. Proces reor­ga­ni­za­cji był nastę­pu­jący: Decyzją MON nr Z‑31/Org./P1 z 25 sierp­nia 2009 r. z dniem 30 czerwca 2010 r. roz­for­mo­wa­niu ule­gły 1. elt, 7. elt, 8. elt i 40. elt, a na ich bazie oraz na bazie prze­for­mo­wy­wa­nych 21. BLot i 23. BLot sfor­mo­wano 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie i 23. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Końcowym eta­pem zmian struk­tu­ral­nych w 1. SLT było prze­kształ­ce­nie 31 grud­nia 2010 r. 12. Bazy Lotniczej w 12. Komendę Lotniska i 22. Bazy Lotniczej i 41. elt w 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku, która ofi­cjal­nie roz­po­częła dzia­łal­ność 1 stycz­nia 2011 r. oraz roz­for­mo­wa­nie 14. bata­lionu remontu lot­nisk z Elbląga. Pierwszym dowódcą 1. SLT został gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski (1 stycz­nia 2009 – 23 lipca 2010 r.).
1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, na pod­sta­wie Decyzji Nr 10/MON z 12 stycz­nia 2011 r., prze­jęło i kul­ty­wuje dzie­dzic­two tra­dy­cji jed­no­stek i związ­ków tak­tycz­nych z okresu dwu­dzie­sto­le­cia mię­dzy­wo­jen­nego, jed­no­stek utwo­rzo­nych pod­czas dru­giej wojny świa­to­wej na Zachodzie (Polskie Siły Powietrzne) i Wschodzie (Lotnictwo Wojska Polskiego) oraz jed­no­stek powsta­łych po 1945 r. Wśród jed­no­stek, któ­rych 1. SLT tra­dy­cje prze­jęło zna­la­zły się m.in.: 113. i 114. eska­dry myśliw­skie 2. dywi­zjonu myśliw­skiego 11. pułku myśliw­skiego (1925−1928); 121. i 122. eska­dry myśliw­skie 2. dywi­zjonu myśliw­skiego 2. pułku lot­ni­czego (1928−1939); dywi­zjonu „Krakowsko-Poznańskiego” (1940); 308. dywi­zjonu myśliw­skiego „Krakowskiego” (1940−1945); 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1944−1945); 2. pułku noc­nych bom­bow­ców „Kraków” (1944−1945); 3. pułku lot­nic­twa sztur­mo­wego (1944−1946); 9. pułku lot­nic­twa myśliw­skiego (1944−1946); 11. pułku lot­nic­twa myśliw­skiego (1944−1946); 10. pułku lot­nic­twa myśliw­skiego (1944−1946); 2. pułku lot­nic­twa sztur­mo­wego (1945−1946); 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego (1945−1946).
Do związ­ków tak­tycz­nych i jed­no­stek lot­ni­czych utwo­rzo­nych po 1946 r., które zostały roz­for­mo­wane, a któ­rych tra­dy­cje 1. SLT kul­ty­wuje należą: 4. plsz (1946−1953); 5. plsz (1946−1963); 11. plm (1950−1967); 11. DLM (1951−1967); 26. plm (1952−1989); 4. plsz „Kraków” (1953−1957); 4. plm „Kraków” (1957−1967); 5. plmsz (1963−1965); 32. pra (1963−1968); 5. pomor­skiego plmsz (1965−1967); 3. Brandenburskiej DLM (1967−1971); 8. plmsz (1967−1973); 3. pomor­skiego plmb (1967−1988); 9. plm (1967−1989); 2. plm „Kraków” (1967−1994); 32. plr­tia (1968−1982); 3. Brandenburskiej DLSzR (1971−1982); 8. bran­den­bur­skiego plmsz (1973−1982); 3. Brandenburskiej DLMB (1982−1991); 8. bran­den­bur­skiego plmb (1982−1991); 32. plrt (1982−1997); 3. pomor­skiego lpszkb (1988−1992); 9. plm (1989−2000); 3. DLMB (1991−1998); 8. plmb (1991−1999); 1. BLT (1998−2008); 9. elt (2000−2002).
1. SLT w Świdwinie dowo­dzili kolejno: gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski (1 stycz­nia 2009 – 23 lipca 2010), cz. p.o. płk pil. dypl. Eugeniusz Gardas (23 lipca 2010 – …), cz. p.o. płk pil. Wojciech Pikuła (… — 15 marca 2011), gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel (15 marca 2011 – 7 wrze­śnia 2015), płk dypl. pil. Rościsław Stepaniuk (7 wrze­śnia 2015 – 11 stycz­nia 2017), płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński (od 11 stycz­nia 2017 do chwili obec­nej).
Od 1 stycz­nia 2016 r. struk­tura 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego przed­sta­wia się nastę­pu­jąco: Dowództwo 1. SLT – Świdwin, 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych – Mirosławiec, 21. Baza Lotnictwa Taktycznego – Świdwin, 22. Baza Lotnictwa Taktycznego – Malbork i 23. Baza Lotnictwa Taktycznego – Mińsk Mazowiecki.
1. SLT pod­le­gało od chwili utwo­rze­nia do końca 2013 r. Dowództwu Sił Powietrznych. Od 1 stycz­nia w wyniku reformy struk­tur dowo­dze­nia oraz utwo­rze­nia nowych dowództw 1. SLT pod­lega bez­po­śred­nio Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Samolotami, które znaj­dują się w wypo­sa­że­niu jed­no­stek lot­ni­czych wcho­dzą­cych w skład 1. SLT są myśliw­sko-bom­bowe: Su-22M4 (jed­no­miej­scowe) i Su-22UM3K (dwu­miej­scowe; 21. BLT w Świdwinie) oraz myśliw­skie: MiG-29G i MiG-29GT (odpo­wied­nio – jedno- i dwu­miej­scowe; 22. BLT w Malborku) i MiG-29M i MiG-29UBM (jedno- i dwu­miej­scowe; 23. BLT w Mińsku Mazowieckim).

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie

21. BLT została sfor­mo­wana na pod­sta­wie decy­zji Ministra Obrony Narodowej nr Z‑31/Org./P1 z 25 sierp­nia 2009 r. Działalność ope­ra­cyjną w nowej struk­tu­rze baza roz­po­częła 1 lipca 2010 r. Jednostkę utwo­rzono na bazie roz­for­mo­wa­nych: 21. Bazy Lotniczej oraz 7., 8. i 40. eska­dry lot­nic­twa tak­tycz­nego. Jest to jed­nostka mogąca wyko­ny­wać samo­dziel­nie zada­nia lot­ni­cze jak rów­nież je zabez­pie­czać zarówno od strony tech­nicz­nej jak i logi­stycz­nej. Obecnie w wypo­sa­że­niu 21. BLT znaj­duje się ostat­nich 18 w pol­skim lot­nic­twie woj­sko­wym samo­lo­tów myśliw­sko-bom­bo­wych o zmien­nej geo­me­trii skrzy­deł Su-22, w tym 12 maszyn bojo­wych Su-22M4 oraz 6 szkolno-bojo­wych Su-22UM3K.
Decyzją Nr 499/MON z 28 grud­nia 2010 r. w spra­wie prze­ję­cia dzie­dzic­twa tra­dy­cji, sztan­daru oraz usta­no­wie­nia dorocz­nego Święta 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego posta­no­wiono, że jed­nostka kon­ty­nu­uje tra­dy­cje m.in.: 40. plm (1951−1971), 40. plmsz (1971−1982), 48. el (1978−1990), 40. plmb (1982−1999), 8. elt (2000−2010), 39. elt (2000−2003), 40. elt (2000−2010), 11. Bazy Lotniczej (2000−2002), 21. Bazy Lotniczej (2000−2010) oraz jed­no­stek pomoc­ni­czych, wspie­ra­ją­cych i zabez­pie­cza­ją­cych dzia­łal­ność związ­ków lot­ni­czych świ­dwiń­skiego gar­ni­zonu. Jednocześnie 21. BLT prze­jęła sztan­dar po roz­for­mo­wa­nej 21. Bazie Lotniczej, a święto jed­nostki usta­lono na dzień 1 lipca.
Pierwszym dowódcą 21. BLT był płk dypl. pil. Ireneusz Starzyński (1 lipca 2010 – 15 maja 2015). Kolejno jed­nostką dowo­dzili: cz. p.o. płk Mariusz Lipiński (15 maja 2015 – 16 czerwca 2015), a po nim dowódz­two objął z dniem 16 czerwca 2015 r. płk dypl. pil. Karol Jędraszczyk, który pełni obo­wiązki dowódcy do chwili obec­nej.
Struktura 21. BLT wygląda nastę­pu­jąco: Dowództwo 21. BLT; Grupa Działań Lotniczych w skład, któ­rej wcho­dzą: 1. eska­dra lot­ni­cza, 2. eska­dra lot­ni­cza, eska­dra wspar­cia; Grupa Obsługi Technicznej w skład, któ­rej wcho­dzą: 1. eska­dra obsługi, 2. eska­dra obsługi; Grupa Wsparcia w skład, któ­rej wcho­dzą: eska­dra dowo­dze­nia i eska­dra zabez­pie­cze­nia.
W 2011 r., z ini­cja­tywy ówcze­snego dowódcy 21. BLT, płk. dypl. pil. Ireneusza Starzyńskiego powstał zespół poka­zowy Sukhoi Display Team, któ­rego celem było pre­zen­to­wa­nie, przy oka­zji świąt oraz poka­zów lot­ni­czych, kunsztu pilo­tażu pilo­tów lata­ją­cych na Su-22 oraz samego samo­lotu w locie sze­ro­kiej publicz­no­ści w kraju i za gra­nicą. Po przy­go­to­wa­niu i zatwier­dze­niu doku­men­ta­cji poka­zo­wej przez Dowództwo Sił Powietrznych człon­ko­wie zespołu przy­stą­pili do teo­re­tycz­nego i prak­tycz­nego szko­le­nia. Pierwszy skład Sukhoi Display Team two­rzyli piloci: Tomasz Kozyra, Piotr Kurzyk, Robert Bielecki, Bartłomiej Mejka. W kolej­nych latach do zespołu dołą­czyli: Dominik Łuczak, Krzysztof Kręciejewski, Radosław Leszczyk, Robert Jankowski, Roman Stefaniach i Marcin Sulecki. Od momentu utwo­rze­nia Zespołu, Sukhoi Display Team i jego piloci uczest­ni­czyli w wielu poka­zach lot­ni­czych w kraju i za gra­nicą. Swoje umie­jęt­no­ści pre­zen­to­wali m.in. pod­czas: Air Show w Radomiu (w latach 2013, 2015, 2017), świąt i poka­zów orga­ni­zo­wa­nych w bazach w Mirosławcu, Mińsku Mazowieckim, Poznaniu-Krzesinach, Siemirowicach-Cewicach, Dęblinie oraz każ­do­ra­zowo przy obcho­dach swo­jego święta, w macie­rzy­stej bazie w Świdwinie. W 2016 r. zespół zapre­zen­to­wał swoje umie­jęt­no­ści w poka­zie mor­skim pod­czas dni Kołobrzegu – był to jak do tej pory jedyny pokaz nad morzem.

  • Adam Gołąbek, Andrzej Wrona

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE