Samolot Gulfstream G550

Samolot Gulfstream G550

Samolot Gulfstream G550

14 listo­pada szef Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Adam Duda i Jeffrey Crosby, repre­zen­tu­jący Gulfstream Aerospace pod­pi­sali umowę na dostawę małych samo­lo­tów do prze­wozu naj­waż­niej­szych osób w pań­stwie. Przedmiotem poro­zu­mie­nia, któ­rego war­tość wynosi 440 566 300,80 zł netto jest dostawa 2 samo­lo­tów Gulfstream G550 wraz z pakie­tem logi­stycz­nym oraz doku­men­ta­cją tech­niczną i eks­plo­ata­cyjną. Samoloty zostaną dostar­czone w sierp­niu 2017 r.

Historia firmy Gulfstream Aerospace roz­po­częła się od obla­ta­nego w 1958 r. tur­bo­śmi­gło­wego samo­lotu Grumman G159, nazwa­nego póź­niej Gulfstream I. Była to celna odpo­wiedź na zapo­trze­bo­wa­nie rynku wewnętrz­nego w Stanach Zjednoczonych na szybki samo­lot dys­po­zy­cyjny dla przed­się­bior­ców i kor­po­ra­cji. Kilka lat póź­niej (1966 r.) powstał napę­dzany sil­ni­kami tur­bo­wen­ty­la­to­ro­wymi Gulfstream II (G1159). Przez następne dekady ogólny układ kon­struk­cyjny samo­lo­tów firmy pozo­stał nie­zmie­niony, nowe pła­towce były coraz więk­sze i dys­po­no­wały coraz lep­szymi osią­gami.
Dwusilnikowy samo­lot dys­po­zy­cyjny dale­kiego zasięgu Gulfstream G550 powstał jako uno­wo­cze­śniona wer­sja modelu V, ozna­czona począt­kowo GV-SP. G550 został cer­ty­fi­ko­wany 14 sierp­nia 2003 r.; i do dziś zbu­do­wano około 550 egzem­pla­rzy. Są one uży­wane na całym świe­cie przez kor­po­ra­cje, użyt­kow­ni­ków pry­wat­nych i rzą­do­wych. Budowano rów­nież odmianę ozna­czoną G500, o mniej­szym zasięgu (do 10 700 km), pozba­wioną sys­temu EVS (Enhanced Vision System; różną od zapro­jek­to­wa­nego od pod­staw obec­nego G500/GVII). Nie cie­szyły się one zain­te­re­so­wa­niem – powstało tylko 10 takich maszyn.
Łączna liczba zbu­do­wa­nych pła­tow­ców rodziny GV/G550 czyni je naj­po­pu­lar­niej­szymi małymi samo­lo­tami dys­po­zy­cyj­nymi na świe­cie. Wśród rzą­do­wych i woj­sko­wych użyt­kow­ni­ków tych maszyn są Stany Zjednoczone (kil­ka­na­ście samo­lo­tów ozna­czo­nych C‑37A), Grecja, Meksyk, Japonia, Szwecja, Singapur, Algieria, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Australia, Maroko, Nigeria, Tanzania, Uganda i Turcja.
Gulfstream G550 to samo­lot dys­po­zy­cyjny dale­kiego zasięgu prze­wo­żący do 18 pasa­że­rów, cer­ty­fi­ko­wany do lotów w dzień i w nocy w każ­dych warun­kach atmos­fe­rycz­nych, nad obsza­rami wod­nymi i polar­nymi. Jego napęd sta­no­wią dwu­wa­łowe sil­niki tur­bo­wen­ty­la­to­rowe Rolls-Royce BR710 o ciągu star­to­wym 68,4 kN każdy, ste­ro­wane elek­tro­nicz­nie (FADEC). Załoga ma do dys­po­zy­cji awio­nikę PlaneView firmy Honeywell z czte­rema dużymi wyświe­tla­czami wie­lo­funk­cyj­nymi MFD. Standardowym wypo­sa­że­niem jest sys­tem wspo­ma­ga­nia widze­nia EVS i wyświe­tla­cze prze­zierne pilo­tów HUD.
Maksymalna wyso­kość prze­lo­towa to ponad 15 000 m (51 tys. stóp), co pozwala na loty ponad tra­sami prze­lo­to­wymi lot­nic­twa komu­ni­ka­cyj­nego, skra­ca­jąc czas prze­lotu i unik­nię­cie nie­ko­rzyst­nych zja­wisk atmos­fe­rycz­nych. Operatorzy G550 mogą eks­plo­ato­wać je na zasa­dach ETOPS 180, czyli w odle­gło­ści do 180 minut lotu od lot­ni­ska zapa­so­wego w przy­padku awa­rii jed­nego z sil­ni­ków. Możliwości samo­lotu pozwa­lają na mię­dzy­kon­ty­nen­talne loty bez mię­dzy­lą­do­wań: nie­spełna dwa tygo­dnie po wej­ściu do służby G550 usta­no­wił rekord czasu prze­lotu z Seulu (Republika Korei) do Orlando w Stanach Zjednoczonych, poko­nu­jąc odle­głość ponad 13 500 km w cza­sie 14,5 godziny.

  • Paweł Bondaryk

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE