Salon IDEX 2019 cz. 1

120 mm armata gladkolufowa L/45 o zredukowanym odrzucie.

120 mm armata glad­ko­lu­fowa L/45 o zre­du­ko­wa­nym odrzu­cie.

W dniach 17 – 21 lutego w sto­licy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi odbyła się po raz czter­na­sty jedna z naj­waż­niej­szych świa­to­wych imprez wysta­wien­ni­czych sek­tora obron­nego i bez­pie­czeń­stwa International Defence Exhibition (IDEX) 2019.

Organizatorzy przed­się­wzię­cia nadali mu jubi­le­uszowy cha­rak­ter, ponie­waż od pierw­szej wystawy IDEX w ubie­głym roku upły­nęło 25 lat. IDEX-owi towa­rzy­szyła także, po raz kolejny, spe­cja­li­zo­wana wystawa mor­ska NAVDEX (Naval Defence Exhibition).
Z racji ulo­ko­wa­nia w jed­nym z naj­waż­niej­szych z punktu widze­nia mili­tar­nego, gospo­dar­czego i finan­so­wego, a od pew­nego czasu także inno­wa­cji oraz nowych tech­no­lo­gii, regio­nów świata, IDEX zawsze miał ambi­cje by wyróż­niać się spo­śród podob­nych świa­to­wych wystaw, a jego orga­ni­za­to­rzy zawsze sta­rali się, by zali­czany był do „seg­mentu pre­mium”. A że wśród państw poło­żo­nych na Półwyspie Arabskim i w jego sąsiedz­twie na nowe uzbro­je­nie dla sił zbroj­nych i wypo­sa­że­nie służb porządku publicz­nego wydaje się cał­kiem sporo, stąd oferta salonu w Abu Zabi zwy­kle jest bar­dzo bogata, choć przede wszyst­kim ukie­run­ko­wana na rynki boga­tych państw Zatoki Perskiej. IDEX poka­zuje dobit­nie, jak poważ­nie wła­dze ZEA trak­tują sek­tor obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa oraz jak kon­se­kwent­nie dążą do budowy wła­snych zdol­no­ści pro­duk­cyj­nych i badaw­czo-roz­wo­jo­wych w tej sfe­rze.
Skala wystawy jest ogromna i robi wra­że­nie nawet na sta­łych bywal­cach pary­skiego Eurosatory czy wiel­kich zachod­nich salo­nów lot­ni­czych, stąd do omó­wie­nia nawet głów­nych nowo­ści tego­rocz­nego IDEX‑u nie wystar­czy poje­dyn­czy arty­kuł. W pierw­szej czę­ści naszej rela­cji sku­pimy się na wozach bojo­wych i pojaz­dach woj­sko­wych, sys­te­mach arty­le­ryj­skich, a także obro­nie prze­ciw­lot­ni­czej. Do nie­któ­rych z pew­no­ścią wró­cimy w odręb­nych mate­ria­łach w kolej­nych nume­rach „Wojska i Techniki”.

Lokalny prze­mysł

Przed dwoma laty gorącą nowo­ścią wśród koło­wych wozów bojo­wych był Rabdan 8×8, który powstał we współ­pracy firm z ZEA i Turcji. W tym roku dwa takie pojazdy – w kon­fi­gu­ra­cji seryj­nej – uczest­ni­czyły w poka­zie dyna­micz­nym, a kolejny pre­zen­to­wany był na eks­po­zy­cji sta­tycz­nej. Wszystkie były wypo­sa­żone w wieże zde­mon­to­wane z bojo­wych wozów pie­choty BMP‑3.
Tegoroczną nowo­ścią w tej kate­go­rii wozów bojo­wych był pro­to­typ EDM1 (Engineering Development Model) pojazdu Wahash pre­zen­to­wany w sto­isku firmy Calidus z emi­ratu Abu Zabi. Powstały dwa pro­to­typy pojazdu (EDM1 i EDM2), które są dzie­łem spe­cja­li­stów z ZEA i ich part­ne­rów z Republiki Południowej Afryki. Projekt zaini­cjo­wano w 2017 r., a obec­nie jego auto­rzy dekla­rują pomyślne zakoń­cze­nie badań odpor­no­ści bali­stycz­nej i prze­ciw­mi­no­wej.
Wahash ma samo­no­śną kon­struk­cję i kadłub ukształ­to­wany w taki spo­sób by zapew­niał jak naj­więk­szy poziom ochrony przed ostrza­łem i wybu­chami. Elementy zawie­sze­nia i układu jezd­nego zamon­to­wano na zewnątrz kadłuba, co z jed­nej strony zwięk­sza odpor­ność tego ostat­niego na wybu­chy, ale także uła­twia naprawy w warun­kach polo­wych. Pojazd w ukła­dzie 8×8 ma dłu­gość 8,5 m, sze­ro­kość 3,2 m i wyso­kość do stropu 2,7 m. Prześwit wynosi 450 mm. Twórcy pojazdu dekla­rują masę bojową Wahasha na 32 100 kg (masa wła­sna ok. 22 t, dodat­kowe osłony bali­styczne i prze­ciw­mi­nowe zapew­nia­jące odpor­ność na pozio­mie 4 STANAG 4569A/B, trzech człon­ków załogi i ośmiu żoł­nie­rzy desantu, wieża BMP‑3, amu­ni­cja, paliwo, zacho­wana zdol­ność pły­wa­nia), przy czym ładow­ność ma się­gać 7500 kg. Chroniona prze­strzeń wewnątrz ma obję­tość 13,5 m³. Podczas swej pre­miery Wahash został wysta­wiony z ukra­iń­ską wieżą bez­za­ło­gową BM‑3 Szturm.
Napęd zapew­nia sil­nik wyso­ko­prężny Scania DI13 o mocy mak­sy­mal­nej 540 kW/735 KM, współ­pra­cu­jący z auto­ma­tyczną skrzy­nią bie­gów ZF 7 AP 2600 SP i skrzy­nią roz­dziel­czą Katsa MKAT100539. Jak wspo­mniano, pojazd został przy­sto­so­wany do pły­wa­nia, a napęd w wodzie zapew­niają mu dwa pęd­niki wod­no­stru­mie­niowe TDTS T900.
Bazowy 2. poziom ochrony bali­stycz­nej można zwięk­szyć poprzez mon­taż opan­ce­rze­nia dodat­ko­wego do poziomu 4 STANAG 4569A, także sys­tem dodat­ko­wych osłon pod­wo­zia umoż­li­wia zwięk­sze­nie stop­nia ochrony prze­ciw­mi­no­wej do poziomu 4A/B wg STANAG 4569B.
Wahash ma dwie przed­nie osie kie­ro­wane, zaś w opcji jest wyko­na­nie także z czwartą osią kie­ro­waną, co ma prze­ło­żyć się na wzrost manew­ro­wo­ści i zmniej­sze­nie pro­mie­nia skrętu. Ten ostatni para­metr wynosi 23 m w wer­sji z dwoma osiami kie­ro­wa­nymi, zaś z trzema zmniej­sza się do 18 m. Prędkość mak­sy­malna na szo­sie sięga 130 km/h, zaś zasięg 700 km, także na dro­dze utwar­dzo­nej. Pojazd przy­spie­sza od 0 do 60 km/h w 20 s. Wahash poko­nuje rowy o sze­ro­ko­ści do 2 m, ścianki o wyso­ko­ści 0,8 m, a także wznie­sie­nia o nachy­le­niu 70% i 40% tra­wersy. Przeszkodę wodną o głę­bo­ko­ści do 2 m poko­nuje bez przy­go­to­wa­nia. Pojazd pływa przy sta­nie morza 2, a pręd­kość na wodzie wynosi 810 km/h. Zakres tem­pe­ra­tur eks­plo­ata­cyj­nych zawiera się w prze­dziale od −30 do 55°C.
Nowości nie zabra­kło także w eks­po­zy­cji lokal­nego pro­du­centa pojaz­dów opan­ce­rzo­nych, zna­nego także w naszej czę­ści Europy, firmy NIMR Automotive LLC. Wystawił on kilka odmian dwu­osio­wych pojaz­dów Ajban i trzy­osio­wych Hafeet. Wśród tych w ukła­dzie 4×4 uwagę zwra­cały opan­ce­rzony Ajban 447A 4×4 MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle) i zmo­dy­fi­ko­wany wariant pojazdu ope­ra­cji spe­cjal­nych dale­kiego zasięgu Ajban LRSOV (Long Range Special Operations Vehicle).
Ajban 447A 4×4 MRAV ma dłu­gość 5,65 m, sze­ro­kość 2,35 m, wyso­kość 2,17 m, a jego dopusz­czalna masa cał­ko­wita wynosi 9585 kg, przy tym ładow­ność sięga 3995 kg. Załoga jest dwu­oso­bowa (dowódca i kie­rowca), a pojazd może dodat­kowo prze­wo­zić pię­ciu żoł­nie­rzy z wypo­sa­że­niem i uzbro­je­niem – wszy­scy zaj­mują miej­sca przo­dem do kie­runku jazdy.

  • Miroslav Gyűrösi

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE