Rozwiązania do bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych z WITU

Rozwiązania do bezzałogowych systemów powietrznych z WITU. BSP Wrzaskun i FT-5 Łoś (na drugim planie), który ze względu na swe rozmiary i masę wykorzystuje do startu katapultę.

Rozwiązania do bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych z WITU. BSP Wrzaskun i FT‑5 Łoś (na dru­gim pla­nie), który ze względu na swe roz­miary i masę wyko­rzy­stuje do startu kata­pultę.

8 listo­pada 2016 r. na poli­go­nie Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce odbył się pokaz bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych do zadań mili­tar­nych, zapro­jek­to­wa­nych w Instytucie lub wyko­rzy­stu­ją­cych opra­co­wane w nim roz­wią­za­nia. W poka­zie uczest­ni­czył mini­ster obrony naro­do­wej Antoni Macierewicz, który zło­żył przy tej oka­zji ważne dekla­ra­cje zwią­zane z zaku­pami bez­za­ło­gow­ców dla Sił Zbrojnych RP.

Tą sferą współ­cze­snej tech­niki woj­sko­wej Instytut zaj­muje się sto­sun­kowo nie­długo, ale ma już na tym polu znaczne osią­gnię­cia, któ­rych genezę omó­wił dyrek­tor pla­cówki, płk dr inż. Jacek Borkowski, w wywia­dzie zamiesz­czo­nym w tym samym nume­rze „Wojska i Techniki”. Warto jed­nak przy­po­mnieć, że WITU uczest­ni­czył w pro­jek­cie sys­temu symu­la­cji sytu­acji powietrz­nej Vermin, opar­tym na bez­za­ło­gow­cach MJ‑7 Szogun, a następ­nie w pra­cach nad sys­te­mem ude­rze­nio­wym wyko­rzy­stu­ją­cym zmo­dy­fi­ko­waną plat­formę tego samego apa­ratu. Jednak za prze­ło­mowe dla tej tema­tyki, nie­jako wyzna­cza­jące dal­sze kie­runki dzia­łań WITU w tym obsza­rze, było roz­po­czę­cie w 2010 r. prac nad rodziną gło­wic bojo­wych prze­zna­czo­nych do bojo­wego bez­za­ło­go­wego statku powietrz­nego klasy mikro (BBSP) Warmate, opra­co­wy­wa­nego przez firmę WB Electronics S.A. Ich rezul­ta­tem było powsta­nie dwóch gło­wic: kumu­la­cyjno-odłam­ko­wej GK‑1 HEAT i odłam­kowo-burzą­cej GO‑1 HE (także w wyko­na­niu ćwi­czeb­nym GO‑1 HE-TP i szkol­nym GO‑1 HE-TR). Zostały one pomyśl­nie prze­ba­dane i wdro­żone do pro­duk­cji seryj­nej. Wraz z BBSP Warmate są przed­mio­tem eks­portu do kilku kra­jów. W kolej­nych latach do rodziny gło­wic powsta­łych w WITU dołą­czyły dwie kolejne: odłam­kowo-burząca z zapal­ni­kiem zbli­że­nio­wym GO‑2 HE i ter­mo­ba­ryczna GTB‑1 FAE, które swoją publiczną pre­mierę miały na MSPO 2016. Obecnie seryjne gło­wice są kom­ple­to­wane w Instytucie, ale w per­spek­ty­wie, gdy zamó­wie­nia na nie wzro­sną, ich licen­cyjną pro­duk­cję mają prze­jąć, nale­żące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma S.A.
Kontynuacją „uzbro­je­nio­wego” kie­runku są prace nad 6‑kilogramową bombą pre­cy­zyj­nego raże­nia Larus, wypo­sa­żoną w opto­elek­tro­niczną gło­wicę napro­wa­dza­nia z zaawan­so­waną ana­lizą obrazu, także prze­zna­czoną do prze­no­sze­nia przez bez­za­ło­gowe statki powietrzne (BSP).
  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE