Rosyjski prze­mysł śmi­głow­cowy u progu pro­ble­mów

Rosyjski przemysł śmigłowcowy u progu problemów

Rosyjski prze­mysł śmi­głow­cowy u progu pro­ble­mów

W przed­dzień corocz­nej wystawy śmi­głow­co­wej Helirussia 2016 (19−22 maja) w Moskwie kor­po­ra­cja Wiertoloty Rossiji opu­bli­ko­wała swoje wyniki finan­sowe za ubie­gły rok. Wynika z nich, że pro­duk­cja śmi­głow­ców w Rosji spa­dła do 212 sztuk, czyli o 22% w sto­sunku do 2014 r. i o 30% wobec szczy­to­wego 2013 r.

edno­cze­śnie, przy­chód ze sprze­daży śmi­głow­ców liczony w rublach zwięk­szył się ze 141,5 do 177,0 miliar­dów. Stało się tak za sprawą kon­trak­tów eks­por­to­wych zawie­ra­nych w dola­rach, które po prze­li­cze­niu na ruble oka­zały się bar­dzo docho­dowe. Rosyjski rubel zde­wa­lu­ował się do dolara o 58% w ciągu 2015 r.; obecny kurs wynosi 66 RUR za 1 USD. Wiertoloty Rossiji podają, że na koniec 2015 r. miały twarde zamó­wie­nia na 494 śmi­głow­ców, o 52 mniej niż rok wcze­śniej. Dyrektor gene­ralny firmy Aleksandr Michiejew twier­dzi, że w bie­żą­cym roku w Rosji zosta­nie wypro­du­ko­wa­nych około 200 śmi­głow­ców.

Słabe wyniki Mi‑8

Największa zapaść w 2015 r. dotknęła pod­sta­wowy pro­dukt rosyj­skiego prze­my­słu, śmi­gło­wiec trans­por­towy średni Mi‑8 pro­du­ko­wany przez dwa zakłady, KWZ w Kazaniu i UUAZ w Ułan-Ude. W latach 2011 – 2014 pro­duk­cja Mi‑8 (i jego wer­sji eks­por­to­wych Mi-17, Mi-171 i Mi-172) wyno­siła około 200 śmi­głow­ców rocz­nie, podzie­lo­nych mniej wię­cej po równo mię­dzy oba zakłady. Stało się tak dzięki ogrom­nym zamó­wie­niom rosyj­skiego Ministerstwa Obrony na łącz­nie ponad 310 śmi­głow­ców, a także kilku dużym kon­trak­tom z Indii (151 śmi­głow­ców Mi-17W‑5), Chin (84 śmi­głowce Mi-171) i Stanów Zjednoczonych (63 śmi­głowce Mi-17W‑5 z prze­zna­cze­niem dla afgań­skich sił zbroj­nych).
W 2015 r. pro­duk­cja Mi‑8 spa­dła z ponad 200 do około 150 śmi­głow­ców – i będzie dalej spa­dać, gdyż przed­sta­wione wyżej duże zamó­wie­nia zostały już lub będą nie­długo wyko­nane, a nowe kon­trakty doty­czą znacz­nie mniej­szej liczby śmi­głow­ców. Brak zamó­wień powo­duje duże trud­no­ści w obu zakła­dach, które pla­nują skró­cić tydzień pracy do czte­rech dni dla czę­ści pra­cow­ni­ków. W sumie Kazań wypro­du­ko­wał w 2015 r. 77 śmi­głow­ców (wobec 107 rok wcze­śniej) i zaro­bił na tym 41,9 mld rubli (w porów­na­niu do 48,8 mld rubli rok wcze­śniej), w tym 32,7 mld dzięki eks­por­towi. Szczegółowe dane zakładu w Ułan-Ude za 2015 r. są jesz­cze nie­do­stępne.

  • Piotr Butowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE