Rosomaki w Bratysławie

Bazowy Rosomak eksponowany na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej na wystawie IDEB 2016 w Bratysławie. Pojazd ten miał zamontowany nowy silnik Scania DC 13.

Bazowy Rosomak eks­po­no­wany na sto­isku Polskiej Grupy Zbrojeniowej na wysta­wie IDEB 2016 w Bratysławie. Pojazd ten miał zamon­to­wany nowy sil­nik Scania DC 13.

W lipcu ubie­głego roku ówcze­śni sze­fo­wie rzą­dów Polski i Słowacji, Ewa Kopacz i Robert Fico, pod­pi­sali w Siemianowicach Śląskich list inten­cyjny doty­czący współ­pracy prze­my­słów obron­nych obu kra­jów. Zapisano w nim zamiar zakupu przez Siły Zbrojne Republiki Słowackiej koło­wych bojo­wych wozów pie­choty Scipio 8×8, będą­cych połą­cze­niem pol­skiego Rosomaka i sło­wac­kiej wieży bez­za­ło­go­wej TURRA-30. Pomimo zakoń­cze­nia nego­cja­cji kon­trak­to­wych na pozio­mie prze­my­sło­wym, dekla­ra­cji tych nie zwień­czyło zawar­cie kon­traktu. Niemniej pol­ski prze­mysł nie rezy­gnuje z pro­mo­wa­nia swych roz­wią­zań na sło­wac­kim rynku.

Potwierdziła to choćby obec­ność pol­skich firm, sku­pio­nych w tzw. ślą­skiej gru­pie pan­cer­nej, a więc Rosomak S.A., Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego OBRUM Sp. z o.o., na Międzynarodowej Wystawie Obronnej IDEB 2016, która trwała od 10 do 12 maja w Bratysławie. Na wysta­wie swoje sto­isko miała Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., do któ­rej należą wszyst­kie wspo­mniane wyżej przed­się­bior­stwa, ale ich pojazdy – będące efek­tem współ­pracy z lokal­nymi part­ne­rami: EVPÚ, a.s. i DMD Group, a.s./KONŠTRUKTA – Defence, a.s. – były także pre­zen­to­wane na ich eks­po­zy­cjach.
Tym razem w sto­isku PGZ wysta­wiony został kołowy trans­por­ter opan­ce­rzony Rosomak w wer­sji bazo­wej, uzbro­jony w zdal­nie ste­ro­wane sta­no­wi­sko uzbro­je­nia ZSMU-1276 A3 Kobuz z Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., zamon­to­wane w miej­scu włazu dowódcy, a więc w taki spo­sób, jak na Rosomakach w wer­sji wozu roz­po­zna­nia tech­nicz­nego WRT. Prawdziwej nowo­ści, jaka zna­la­zła się w tym pojeź­dzie, nie­stety nie było widać z zewnątrz. Zamiast stan­dar­do­wej jed­nostki napę­do­wej Scania D1 12 56A03PE o mocy mak­sy­mal­nej 360 kW/490 KM, zasto­so­wano w nim bowiem nowo­cze­śniej­szy sil­nik Scania DC 13 o mocy 405 kW/551 KM, który może sta­no­wić napęd wer­sji eks­por­to­wych i roz­wo­jo­wych pojazdu.
Tym razem zabra­kło w Bratysławie koło­wego wozu bojo­wego Scipio 8×8, wysta­wia­nego w ubie­głym roku na IDET w Brnie i MSPO w Kielcach, ale na sto­isku EVPÚ, a.s. zna­lazł się inny wóz bojowy, mogący sta­no­wić ofertę eks­por­tową obu part­ne­rów. Powstał on z połą­cze­nia Rosomaka‑M, a więc pojazdu roz­wo­jo­wego o zwięk­szo­nej do 23,5 ton masie bojo­wej do pły­wa­nia i z bez­za­ło­gową wieżą EVPÚ TURRA-30, ale w „zachod­niej” odmia­nie, uzbro­joną w armatę Orbital ATK Mk44 Bushmaster II. Sam pojazd został prze­trans­por­to­wany do Słowacji w celu inte­gra­cji ze star­szym warian­tem wieży (z armatą 2A42) jesz­cze w lutym, a w kolej­nych mie­sią­cach prze­cho­dził próby, w tym uzbro­je­nia. Uczestniczył także w pre­zen­ta­cjach dla poten­cjal­nych kon­tra­hen­tów zagra­nicz­nych. Dopiero przed wystawą zamon­to­wano na nim pro­to­ty­pową wieżę z armata Bushmaster II.
  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE