Rosomak S.A. w 2020 roku

Niedawno ukończony prototyp Artyleryjskiego Wozu Rozpoznawczego na podwoziu Rosomak 8×8 (Rosomak-AWR) z wysuniętym masztem z wyposażeniem rozpoznawczym, wchodzącym w skład Pokładowego Zestawu Obserwacyjno-Rozpoznawczego (PZOR).

Niedawno ukoń­czony pro­to­typ Artyleryjskiego Wozu Rozpoznawczego na pod­wo­ziu Rosomak 8×8 (Rosomak-AWR) z wysu­nię­tym masz­tem z wypo­sa­że­niem roz­po­znaw­czym, wcho­dzą­cym w skład Pokładowego Zestawu Obserwacyjno-Rozpoznawczego (PZOR).

O ile w ubie­głym roku, oczy­wi­ście poza pro­duk­cją pod­wozi bazo­wych trans­por­te­rów Rosomak i ich adap­ta­cją, do roli nośnika wieży moź­dzie­rza samo­bież­nego M120K i wozu dowo­dze­nia AWD, naj­waż­niej­szym wyzwa­niem dla zakła­dów z Siemianowic Śląskich było skom­ple­to­wa­nie oraz dostar­cze­nie Siłom Zbrojnym RP cięż­kich koło­wych pojaz­dów ewa­ku­acji i ratow­nic­twa tech­nicz­nego Hardun, to rok 2020 będzie stał pod zna­kiem nowych wer­sji spe­cja­li­stycz­nych KTO Rosomak.

Biorąc pod uwagę sta­ty­styki, w 2019 r. hale, nale­żą­cych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., sie­mia­no­wic­kich zakła­dów opu­ściły 43 bazowe Rosomaki, 26 cięż­kich koło­wych pojaz­dów ewa­ku­acji i ratow­nic­twa tech­nicz­nego Hardun, dosto­so­wano także osiem wcze­śniej wypro­du­ko­wa­nych trans­por­te­rów bazo­wych do zabu­dowy wypo­sa­że­nia wer­sji AWD (Artyleryjski Wóz Dowodzenia) kom­pa­nij­nych modu­łów ognio­wych moź­dzie­rzy samo­bież­nych Rak, a 12 prze­bu­do­wano na nośniki 120 mm moź­dzie­rzy samo­bież­nych M120K Rak. Plan na 2020 r. prze­wi­duje wypro­du­ko­wa­nie 37 trans­por­te­rów bazo­wych, dwóch „ogól­no­woj­sko­wych” wozów dowo­dze­nia WD, dosto­so­wa­nie czte­rech goto­wych pojaz­dów do wer­sji AWD KMO Rak i prze­bu­dowę 10 do roli nośni­ków moź­dzie­rzy Rak.

To jed­nak nie wszystko. Bieżący rok powi­nien przy­nieść wią­żące decy­zje doty­czące kolej­nych wer­sji spe­cja­li­stycz­nych na bazie KTO Rosomak, w pro­gra­mach któ­rych Rosomak S.A. jest lide­rem lub człon­kiem kon­sor­cjów.

Spodziewać możemy się także decy­zji zwią­za­nej z zamó­wie­niem seryj­nych wozów roz­po­zna­nia ogól­no­woj­sko­wego Rosomak R‑1 i R‑2 bądź kon­ty­nu­owa­niem pracy roz­wo­jo­wej w opar­ciu o sko­ry­go­wane wyma­ga­nia.

W 2020 r. odbędą się bada­nia zakła­dowe i kwa­li­fi­ka­cyjne pro­to­typu Artyleryjskiego Wozu Rozpoznawczego (Rosomak-AWR), który przed koń­cem roku powi­nien zostać prze­ka­zany użyt­kow­ni­kowi. Nie można wyklu­czyć, że w przy­padku pomyśl­nego i ter­mi­no­wego zakoń­cze­nia zapla­no­wa­nych zadań, jesz­cze w tym roku mogłaby zostać pod­pi­sana umowa na pojazdy seryjne.
Również w tym roku ukoń­czony zosta­nie pro­to­typ Rosomaka-WPT (Wóz Pomocy Technicznej), który pod­dany zosta­nie bada­niom zakła­do­wym.

Negocjowane są warunki umowy na wyko­na­nie etapu pro­jek­to­wa­nia i roz­woju Kołowego Transportera Rozpoznania Inżynieryjnego, pierw­szego z pla­no­wa­nych trzech wer­sji Kołowych Transporterów Inżynieryjnych (pro­gram Jodła-KTI).

Negocjowana jest także umowa na opra­co­wa­nie i dostawy Wozów Rozpoznania Skażeń, która powinna zostać pod­pi­sana w bie­żą­cym roku (Rosomak-RSK).

W Rosomak S.A. kon­ty­nu­owane jest też kom­ple­to­wa­nie zesta­wów dopan­ce­rze­nia wieży do pod­da­wa­nych moder­ni­za­cji czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2PL na licen­cji firmy Rheinmetall Protection Systems (poprzed­nio IBD Deisenroth Engineering). Rozwija się także współ­praca z ame­ry­kań­ską firmą Oshkosh Defense. Dotychczas jej prze­ja­wem było ser­wi­so­wa­nie pojaz­dów mino­od­por­nych M‑ATV uży­wa­nych przez Wojska Specjalne, ale ist­nieją duże szanse na zna­czące roz­sze­rze­nie koope­ra­cji pomię­dzy oboma part­ne­rami.

Poniżej pre­zen­tu­jemy aktu­alny stan zaawan­so­wa­nia czę­ści z tych pro­jek­tów, bazu­jąc na infor­ma­cjach, które w tym momen­cie są moż­liwe do prze­ka­za­nia opi­nii publicz­nej.

Rosomak-AWR w widoku ogólnym od góry. Dobrze widoczna otwarta komora wyposażenia rozpoznawczego, zdalnie sterowane stanowisko uzbrojenia ZSMU 1276 A3 oraz rozmieszczenie wyrzutni granatów dymnych i kamer KTD-60 Kumak systemu obserwacji dookólnej.

Rosomak-AWR w widoku ogól­nym od góry. Dobrze widoczna otwarta komora wypo­sa­że­nia roz­po­znaw­czego, zdal­nie ste­ro­wane sta­no­wi­sko uzbro­je­nia ZSMU 1276 A3 oraz roz­miesz­cze­nie wyrzutni gra­na­tów dym­nych i kamer KTD-60 Kumak sys­temu obser­wa­cji dookól­nej.

Wozy roz­po­zna­nia ogól­no­woj­sko­wego Rosomak R‑1 (WDR) i R‑2 (WR)

Pojazdy w wer­sji dowód­czo-roz­po­znaw­czej R‑1 (WDR) i roz­po­znaw­czej R‑2 (WR) będą prze­zna­czone do: pro­wa­dze­nia roz­po­zna­nia w każ­dych warun­kach tere­no­wych i atmos­fe­rycz­nych, nie­za­leż­nie od pory doby, z ugru­po­wa­nia wojsk wła­snych; dowo­dze­nia ele­men­tami roz­po­znaw­czymi oraz zdo­by­wa­nia, gro­ma­dze­nia i dys­try­bu­cji infor­ma­cji roz­po­znaw­czych (tylko WDR); wspar­cia ognio­wego pod­od­dzia­łów pro­wa­dzą­cych roz­po­zna­nie ogól­no­woj­skowe. Realizację tych zadań ma umoż­li­wiać roz­bu­do­wane wypo­sa­że­nie roz­po­znaw­cze, a także środki łącz­no­ści i prze­twa­rza­nia danych, umoż­li­wia­jące wyko­ny­wa­nie zadań w każ­dych warun­kach i we współ­pracy z ana­lo­gicz­nymi sys­te­mami innych państw NATO.

Prace nad tymi pro­to­ty­po­wymi pojaz­dami obu odmian wer­sji roz­po­znaw­czej reali­zo­wane są na pod­sta­wie umowy na pracę roz­wo­jową zawar­tej jesz­cze 5 wrze­śnia 2008 r. (sic!). Po wielu pery­pe­tiach została ona wzno­wiona dopiero w 2014 r. i od tego czasu jest reali­zo­wana (patrz także WiT 9/2016).

Artyleryjski Wóz Rozpoznawczy Rosomak-AWR

Artyleryjski wóz roz­po­znaw­czy ma pro­wa­dzić naziemne roz­po­zna­nie radio­lo­ka­cyjne i opto­elek­tro­niczne oraz wspie­rać wyko­ny­wa­nie zadań ognio­wych kom­pa­nij­nych modu­łów ognio­wych 120 mm moź­dzie­rzy samo­bież­nych M120K Rak, a w per­spek­ty­wie także innych pod­od­dzia­łów arty­le­rii lufo­wej i rakie­to­wej. W razie potrzeby ma być wyko­rzy­sty­wany do roz­po­zna­nia terenu, dróg prze­gru­po­wa­nia, rejo­nów sta­no­wisk ognio­wych i orga­ni­za­cji ubez­pie­cze­nia na rzecz pod­od­dzia­łów ogól­no­woj­sko­wych.

Prace nad AWR reali­zo­wane były w ramach pracy roz­wo­jo­wej „Kompanijny moduł ogniowy 120 mm moź­dzie­rzy samo­bież­nych, kryp­to­nim RAK”, zawar­tej 30 wrze­śnia 2009 r. Jej głów­nym wyko­nawcą była Huta Stalowa Wola S.A. Na tym eta­pie wybrano do niego pod­wo­zie pojazdu Żubr 4×4 z AMZ-KUTNO S.A., zaś za dostawę i inte­gra­cję wypo­sa­że­nia spe­cja­li­stycz­nego (sys­temy roz­po­zna­nia, łącz­no­ści, kom­pu­tery oraz opro­gra­mo­wa­nie roz­po­zna­nia i ZZKO TOPAZ) odpo­wia­dała firma WB Electronics S.A. Badania kwa­li­fi­ka­cyjne pro­to­typu na pod­wo­ziu Żubra nie były pomyślne, stąd pod koniec 2017 r. pod­jęto decy­zję o prze­nie­sie­niu wypo­sa­że­nia na bazo­wego Rosomaka 8×8. W pierw­szym kwar­tale 2018 r. roz­po­częto nego­cja­cje doty­czące warun­ków reali­za­cji tego skład­nika pracy roz­wo­jo­wej i sto­sowny aneks do umowy bazo­wej Huta Stalowa Wola S.A. pod­pi­sała z Inspektoratem Uzbrojenia 27 grud­nia 2018 r. Podwykonawcami są WB Electronics S.A. i Rosomak S.A.

Aneks zakła­dał: wydzie­le­nie pod­wo­zia bazo­wego KTO z zaso­bów Ministerstwa Obrony Narodowej; prze­pro­wa­dze­nie ana­lizy w zakre­sie nie­zbęd­nego remontu/napraw pod­wo­zia; zakup urzą­dzeń roz­po­znaw­czych, łącz­no­ści i tele­in­for­ma­tycz­nych; skom­ple­to­wa­nie poje­dyn­czego pro­to­typu; prze­pro­wa­dze­nie badań wstęp­nych i kwa­li­fi­ka­cyj­nych (pań­stwo­wych) oraz opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji tech­nicz­nej wyrobu (DTW).

Prototyp AWR został ukoń­czony na początku 2020 r. i w chwili pisa­nia tego arty­kułu był w trak­cie przy­go­to­wań do badań wstęp­nych (zakła­do­wych), któ­rych roz­po­czę­cie zapla­no­wano na koniec marca. Zgodnie z har­mo­no­gra­mem pracy, do 15 maja wóz powi­nien zostać prze­ka­zany do HSW S.A., gdzie mają być prze­pro­wa­dzone bada­nia kwa­li­fi­ka­cyjne, po zakoń­cze­niu któ­rych, w ter­mi­nie do 30 listo­pada br., ma nastą­pić prze­ka­za­nie pojazdu użyt­kow­ni­kowi.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE