Rok przej­ściowy

 Tak ma wyglądać polska modernizacja czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL. Ma nią zostać objętych 128 wozów z opcją na kolejnych 14.

Tak ma wyglą­dać pol­ska moder­ni­za­cja czoł­gów Leopard 2A4 do wer­sji Leopard 2PL. Ma nią zostać obję­tych 128 wozów z opcją na kolej­nych 14.

Głównymi bene­fi­cjen­tami kon­trak­tów pod­pi­sy­wa­nych na prze­strzeni ostat­nich 12 mie­sięcy przez Inspektorat Uzbrojenia były firmy kra­jowe.

Od czasu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w 2015 r. nie pod­pi­sano zbyt wielu umów na dostawę nowego uzbro­je­nia. Nowy rząd zapo­wie­dział bowiem rekon­struk­cję Programu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych na lata 2013 – 2022. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz pod­czas dorocz­nej odprawy kie­row­ni­czej kadry resortu wska­zał pięć prio­ry­te­to­wych obsza­rów, które mają wzmoc­nić bez­pie­czeń­stwo Polski. Są to: budowa Obrony Terytorialnej, uno­wo­cze­śnie­nie obrony prze­ciw­lot­ni­czej, roz­wój wojsk pan­cer­nych, dba­nie o bez­pie­czeń­stwo w cyber­prze­strzeni, a także zapew­nie­nie mili­tar­nego bez­pie­czeń­stwa na Bałtyku. Minister Macierewicz pod­kre­ślił, że na reali­za­cję zak­tu­ali­zo­wa­nego planu moder­ni­za­cyj­nego potrzebne będą więk­sze, niż wcze­śniej zapla­no­wano, nakłady finan­sowe.

Modernizacja i dozbro­je­nie

Jednym z prio­ry­te­tów wska­za­nych przez mini­stra Macierewicza jest roz­wój wojsk pan­cer­nych. Kluczowym pro­jek­tem jest w tym obsza­rze pro­gram Gepard, czyli wóz wspar­cia bez­po­śred­niego. Jednak w lipcu 2016 r. szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. Adam Duda poin­for­mo­wał, że praca roz­wo­jowa reali­zo­wana pod auspi­cjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została wstrzy­mana do czasu zakoń­cze­nia rede­fi­ni­cji wyma­gań dla przy­szłego pojazdu bojo­wego. Decyzja w tej spra­wie została wypra­co­wana już kilka mie­sięcy wcze­śniej w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Wpływ na to miało kilka czyn­ni­ków, takich jak: kon­flikt rosyj­sko-ukra­iń­ski, opra­co­wa­nie nowego czołgu pod­sta­wo­wego Armata w Rosji oraz zapo­wiedź wspól­nego opra­co­wa­nia następcy Leclerca i Leoparda 2 przez nie­miecko-fran­cu­skie kon­sor­cjum KNDS. Natomiast kon­ty­nu­owany jest w dotych­cza­so­wym kształ­cie pro­gram Borsuk, doty­czący opra­co­wa­nia per­spek­ty­wicz­nego, pły­wa­ją­cego gąsie­ni­co­wego bojo­wego wozu pie­choty, reali­zo­wany przez kon­sor­cjum z Hutą Stalowa Wola S.A. na czele. Inne dwa pro­jekty pan­cerne reali­zo­wane jako prace roz­wo­jowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju to: lekki opan­ce­rzony trans­por­ter roz­po­znaw­czy (LOTR) i nowy kołowy trans­por­ter opan­ce­rzony w ukła­dzie 8×8. Jednak kształt ich reali­za­cji nie został prze­są­dzony, a wdro­że­nie tych pojaz­dów do pro­duk­cji to per­spek­tywa wielu lat.
Na razie więc kon­trakty zawie­rane przez Inspektorat Uzbrojenia zwią­zane były ze sprzę­tem pan­cer­nym, który jest już w Wojskach Lądowych lub jest w toku dostaw. Podpisywane umowy doty­czyły moder­ni­za­cji, dozbro­je­nia i dopo­sa­że­nia czoł­gów, a także koło­wych trans­por­te­rów
opan­ce­rzo­nych Rosomak i wer­sji spe­cja­li­stycz­nych tych ostat­nich.
Pełna wer­sja arty­kułu dostępna w e‑wydaniu za darmo »>

  • Tadeusz Wróbel

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE