Roboty ICOR

MK4 wyciąga podejrzany ładunek z samochodu. Robot ten został stworzony w dużej mierze z myślą o neutralizowaniu samochodów-pułapek.

MK4 wyciąga podej­rzany ładu­nek z samo­chodu. Robot ten został stwo­rzony w dużej mie­rze z myślą o neu­tra­li­zo­wa­niu samo­cho­dów-puła­pek.

W dobie zwięk­sza­ją­cego się zagro­że­nia ter­ro­ry­stycz­nego i nie­bez­pie­czeń­stwa tzw. wojny hybry­do­wej, a z dru­giej strony sko­ko­wego roz­woju robo­tyki, jest oczy­wi­ste, że róż­nego typu bez­za­ło­gowe urzą­dze­nia lądowe coraz licz­niej poja­wiać się będą w siłach zbroj­nych i służ­bach bez­pie­czeń­stwa na całym świe­cie. Coraz dosko­nal­sze roboty wyko­nują skom­pli­ko­wane zada­nia bez koniecz­no­ści nara­ża­nia ludz­kiego życia. Od kil­ku­na­stu lat są też obecne na tar­gach zbro­je­nio­wych, w tym na tego­rocz­nej edy­cji Eurosatory, na któ­rej mie­li­śmy oka­zję zapo­znać się m.in. z rodziną robo­tów kana­dyj­skiej firmy ICOR Technologies.

Nie ina­czej dzieje się w Polsce, gdzie obec­nie Siły Zbrojne RP i służby pod­le­ga­jące Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także służby spe­cjalne kupują lub zamie­rzają zaku­pić takie urzą­dze­nia, o czym świad­czą choćby postę­po­wa­nia prze­tar­gowe roz­pi­sane na prze­strzeni ostat­nich dwóch lat. Aby uświa­do­mić sobie skalę kra­jo­wych zamó­wień, wystar­czy przy­po­mnieć, że 8 maja br. Inspektorat Uzbrojenia roz­strzy­gnął prze­targ na 53 inży­nie­ryjne roboty wspar­cia misji typu EOD/IED (usu­wa­nia amu­ni­cji wybu­cho­wej i impro­wi­zo­wa­nych ładun­ków wybu­cho­wych), a pod­pi­sana umowa opie­wała na 15,63 mln PLN. Na prze­ło­mie maja i czerwca Policji zostały dostar­czone trzy więk­sze roboty inży­nie­ryjne. Ta ostat­nia for­ma­cja sta­wia dzi­siaj na roz­wi­ja­nie zdol­no­ści w zakre­sie „pro­wa­dze­nie dzia­łań bojo­wych i roz­po­znaw­czych, zmie­rza­ją­cych do fizycz­nego zwal­cza­nia zama­chów ter­ro­ry­stycz­nych, w szcze­gól­no­ści dzia­łań o znacz­nym stop­niu skom­pli­ko­wa­nia, a także reali­zo­wa­nych w śro­do­wi­sku nara­żo­nym na dzia­ła­nie czyn­nika che­micz­nego, bio­lo­gicz­nego, pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­cego, nukle­ar­nego i mate­riału wybu­cho­wego”.
O kolej­nych zaku­pach róż­nej klasy robo­tów powin­ni­śmy zatem usły­szeć już wkrótce. W tej sytu­acji nic dziw­nego, że w szranki o pol­skie zamó­wie­nia stają także firmy zagra­niczne, wspie­rane przez pol­skich part­ne­rów i ofe­ru­jące roz­wią­za­nia na naj­wyż­szym świa­to­wym pozio­mie. Ciekawą ofertę przed­sta­wia firma Pimco Sp. z o.o., w któ­rej port­fo­lio sprzętu saper­skiego znaj­dują się dzi­siaj cztery typy robo­tów pro­du­ko­wa­nych przez kana­dyj­ską firmę ICOR Technology. Ten dzia­ła­jący od 2005 roku pod­miot pro­du­kuje róż­nego typu urzą­dze­nia ochronne dla sape­rów (woj­sko­wych i poli­cyj­nych) oraz per­so­nelu pra­cu­ją­cego w elek­trow­niach jądro­wych. Przede wszyst­kim spe­cja­li­zuje się jed­nak w sys­te­mach zdal­nie ste­ro­wa­nych, sta­wia­jąc na inno­wa­cje i naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­niczne.

Mini-CALIBER – robot do zadań spe­cjal­nych

Najmniejszym z ofe­ro­wa­nych przez Pimco i ICOR robo­tów jest maszyna do zadań spe­cjal­nych Mini-CALIBER. Został on zapro­jek­to­wany z myślą o szyb­kich ope­ra­cjach w skali tak­tycz­nej, prze­pro­wa­dza­nych przez ope­ra­to­rów jed­no­stek spe­cjal­nych bądź piro­tech­ni­ków w reak­cji na nie­spo­dzie­wane zda­rze­nia, w tym ataki ter­ro­ry­styczne.

  • Maciej Szopa

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE