Rheinmetall Land Forces Symposium 2016 – kie­runki roz­woju Leoparda 2 i Pumy

Leopard 2RI otrzymał m.in. zasadniczo wzmocniony pancerz, napędy elektryczne w miejsce hydraulicznych, pomocniczą jednostkę napędową i klimatyzację. Urządzenia obserwacyjno-celownicze pozostały te same.

Leopard 2RI otrzy­mał m.in. zasad­ni­czo wzmoc­niony pan­cerz, napędy elek­tryczne w miej­sce hydrau­licz­nych, pomoc­ni­czą jed­nostkę napę­dową i kli­ma­ty­za­cję. Urządzenia obser­wa­cyjno-celow­ni­cze pozo­stały te same.

Zasadniczymi gąsie­ni­co­wymi pojaz­dami bojo­wymi Bundeswehry są dziś czołgi Leopard 2 i bojowe wozy pie­choty Puma. Te pierw­sze służą już od ponad trzech dekad, nato­miast Puma to naj­now­sza zachod­nia kon­struk­cja w swo­jej kate­go­rii. Tegoroczne Rheinmetall Land Forces Symposium było świetną oka­zją do pozna­nia pla­nów roz­woju uzbro­je­nia nie­miec­kich oddzia­łów pan­cer­nych i zme­cha­ni­zo­wa­nych. A tym samym moż­li­wo­ścią porów­na­nia nie­miec­kiego podej­ścia z pol­skim.

Przyjęty w 2013 r. Program moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych na lata 2013 – 2022 mówi m.in. o zastą­pie­niu bojo­wych wozów pie­choty BWP‑1 i czoł­gów T‑72M1 nową „uni­wer­salną modu­łową plat­formą gąsie­ni­cową”. Chodzi o nowy bwp Borsuk i tzw. wóz wspar­cia bez­po­śred­niego (WWB) Gepard. Do tego docho­dzą wszel­kie potrzebne wer­sje spe­cja­li­styczne, a modu­ło­wość „plat­formy” ozna­cza­łaby wspólne pod­wo­zie, czyli de facto jedną rodzinę pojaz­dów, róż­nią­cych się kon­struk­cją kadłuba w zależ­no­ści od wer­sji, ale z ujed­no­li­co­nym zawie­sze­niem i ukła­dem napę­do­wym. Całość byłaby raczej lekką kon­struk­cją, gdyż wobec Borsuka posta­wiono wymóg pły­wal­no­ści „z mar­szu”. Wymóg absur­dalny, ale w pol­skich warun­kach „nie­śmier­telny”. Tymczasem w Niemczech hoł­duje się odmien­nej kon­cep­cji – zarówno czołgi, jak i gąsie­ni­cowe bojowe wozy pie­choty oraz trans­por­tery kołowe należą do jed­nych z naj­cięż­szych pojaz­dów w swo­ich kate­go­riach. Można było prze­ko­nać się o tym 10 i 11 maja pod­czas tego­rocz­nej odsłony Rheinmetall Land Forces Symposium, gdzie wysta­wiono wszyst­kie nie­miec­kie pojazdy pan­cerne, współ­pro­du­ko­wane lub moder­ni­zo­wane przez Rheinmetall Defence, tak dla Bundeswehry, jak i na eks­port. Z pol­skiego punktu widze­nia Sympozjum było nie­zwy­kle inte­re­su­jące, gdyż dawało wgląd w naj­now­sze roz­wią­za­nia tech­niczne opra­co­wane przez Rheinmetall z myślą o moder­ni­za­cji Leoparda 2, wszak pol­skie wozy będą dopro­wa­dzane do stan­dardu Leopard 2PL wła­śnie z pomocą Rheinmetall Defence (wię­cej w WiT 1 i 3/2016). Poza tym na Sympozjum poru­szono zagad­nie­nia zwią­zane z kon­struk­cją i eks­plo­ata­cją SPz Puma, czyli naj­no­wo­cze­śniej­szego zachod­niego bojo­wego wozu pie­choty. W szer­szym wymia­rze Sympozjum dawało wgląd w kon­dy­cję i trendy panu­jące obec­nie w prze­my­śle jed­nego z tra­dy­cyj­nych zachod­nio­eu­ro­pej­skich lide­rów na polu broni pan­cer­nej.
Rheinmetall Defence sku­pia grupę spółek zaj­mu­ją­cych się m.in. opan­ce­rze­niem (np. Rheinmetall Chempro GmbH i IBD Deisenroth), gład­ko­lu­fo­wymi arma­tami czoł­go­wymi oraz auto­ma­tycz­nymi śred­nio­ka­li­bro­wymi wraz z amu­ni­cją do nich (Rheinmetall Waffe Munition GmbH), opto­elek­tro­niką i sys­te­mami kie­ro­wa­nia ogniem (np. Rheinmetall Defence Electronics GmbH), sys­te­mami samo­obrony pojaz­dów pan­cer­nych (np. Rheinmetall Waffe Munition GmbH, Rheinmetall Chempro GmbH, ADS Gesellschaft für aktive Schutzsysteme mbH), a także zdal­nie ste­ro­wa­nymi sta­no­wi­skami uzbro­je­nia (Rheinmetall Landsysteme GmbH, Rheinmetall Defence Electronics GmbH). Zatem Rheinmetall odpo­wiada za klu­czowe roz­wią­za­nia tech­niczne i tech­no­lo­gie w naj­now­szych pojaz­dach, ale także ofe­ruje pakiety moder­ni­za­cyjne do tych star­szych, jak czołgi Leopard 2.
  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE