Renesans Black Hawk International

Uzbrojony Sikorsky S-70i Black Hawk International zaprezentowany podczas Dnia Dostojnych Gości na poligonie w Drawsku Pomorskim 16 czerwca.

Uzbrojony Sikorsky S‑70i Black Hawk International zapre­zen­to­wany pod­czas Dnia Dostojnych Gości na poli­go­nie w Drawsku Pomorskim 16 czerwca.

Ubiegły mie­siąc pozwo­lił „przy­po­mnieć o sobie” wie­lo­za­da­nio­wemu śmi­głow­cowi trans­por­to­wemu Sikorsky S‑70i Black Hawk International. Miało to z jed­nej strony zwią­zek z toczącą się cały czas w Polsce dys­ku­sją wokół zakupu nowych wiro­pła­tów wie­lo­za­da­nio­wych, z dru­giej – z roz­po­czę­ciem dostaw takich maszyn do Turcji. Obie sprawy zresztą się ze sobą łączą, a zwor­ni­kiem tym są Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. z Mielca, nale­żące do kor­po­ra­cji Lockheed Martin, będą­cej także wła­ści­cielką firmy Sikorsky Aircraft.

Polityczne dekla­ra­cje z ostat­nich kilku mie­sięcy o moż­li­wej korek­cie lub cał­ko­wi­tym anu­lo­wa­niu roz­strzy­gnię­cia prze­targu na zakup wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców trans­por­to­wych i prze­dłu­ża­jące się nego­cja­cje off­se­towe z Airbusem w Ministerstwie Rozwoju spo­wo­do­wały, że zarówno wła­ści­ciele zakła­dów PZL-Świdnik S.A., jak i PZL Sp. z o.o. z Mielca, nie rezy­gno­wali z pro­mo­wa­nia swych pro­po­zy­cji i cały czas sta­rali się przy­po­mnieć – przede wszyst­kim – decy­den­tom z Ministerstwa Obrony Narodowej i par­la­men­ta­rzy­stom o moż­li­wo­ściach ofe­ro­wa­nych przez nich wiro­pła­tów. W przy­padku śmi­głowca S‑70i Black Hawk International dodat­ko­wym atu­tem były nie­dawne zmiany wła­ści­ciel­skie – firma Sikorsky Aircraft Corp. została kupiona przez kor­po­ra­cję Lockheed Martin, a tym samym pro­gram otrzy­mał dodat­kowy atut w postaci zwięk­sze­nia moż­li­wo­ści zakresu kon­fi­gu­ra­cji maszyny bez potrzeby anga­żo­wa­nia admi­ni­stra­cji Stanów Zjednoczonych (głów­nie cho­dzi o uzbro­je­nie), a także roz­sze­rze­nia oferty off­se­to­wej i prze­my­sło­wej. Między innymi owo­cem tych zmian była pre­zen­ta­cja wiro­płata w cza­sie Dnia Dostojnych Gości, wień­czą­cego mię­dzy­na­ro­dowe ćwi­cze­nie Anakonda 2016, który odbył się na poli­go­nie w Drawsku Pomorskim 16 czerwca.
Egzemplarz poka­zany w Drawsku Pomorskim został zmon­to­wany na początku 2015 r. i po serii lotów prób­nych został zma­ga­zy­no­wany na tere­nie mie­lec­kich zakła­dów w ocze­ki­wa­niu na poten­cjal­nego klienta. W bie­żą­cym roku pod­jęto decy­zję o jego wyko­rzy­sta­niu w roli demon­stra­tora wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca wspar­cia bojo­wego sta­no­wią­cego odmianę, opi­sa­nej w WiT 3/2016, wer­sji trans­por­towo-bojo­wej AH-60 Battlehawk. Na zakup wiro­pła­tów tej odmiany zde­cy­do­wało się dotych­czas nie­wielu odbior­ców – eks­plo­atuje je Kolumbia, a Zjednoczone Emiraty Arabskie i Tunezja zło­żyły na nie zamó­wie­nia. Prapremiera w Drawsku Pomorskim była oka­zją do pre­zen­ta­cji przede wszyst­kim dla decy­den­tów kra­jo­wych, świa­towy debiut zapla­no­wano w cza­sie lip­co­wego salonu lot­ni­czego w Farnborough. Wcześniej, w 1990 r., w tym samym miej­scu Sikorsky wraz z bry­tyj­skim Westlandem pro­mo­wał podobną maszynę, WS-70.
Dotychczas S‑70i Black Hawk International tra­fiły z Mielca do: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Arabii Saudyjskiej, sił zbroj­nych Kolumbii i Brunei, poli­cji w Meksyku oraz Turcji. Brak nowych zamó­wień, szcze­gól­nie spo­dzie­wa­nego zamó­wie­nia pol­skiego rządu, przy­ha­mo­wał mon­taż maszyn w PZL Sp. z o.o. Dotychczas w Polsce powstało 39 egzem­pla­rzy, spo­śród któ­rych część ocze­kuje w han­ga­rach zakła­dów na odbior­ców, a prace zakła­dów kon­cen­trują się na wytwa­rza­niu kabin do modelu UH-60M, które wysy­łane są do Stanów Zjednoczonych i wyko­rzy­sty­wane w śmi­głow­cach pro­du­ko­wa­nych w Stratford.
Bojowy S‑70i Black Hawk International, pre­zen­to­wany w Drawsku Pomorskim, został wypo­sa­żony w wie­lo­funk­cyjną gło­wicę obser­wa­cyjno-celow­ni­czą i otrzy­mał modu­łowy sys­tem ESSS (External Stores Support System), skła­da­jący się z pary skrzy­deł moco­wa­nych do kadłuba, umoż­li­wia­ją­cych mon­taż dwóch belek na uzbro­je­nie i wypo­sa­że­nie dodat­kowe. W przy­padku uzbro­je­nia pro­du­cent ofe­ruje moż­li­wość mon­tażu zasob­ni­ków M260 lub M261 do poci­sków rakie­to­wych 70 mm (w odmia­nach nie­kie­ro­wa­nych i kie­ro­wa­nych pół­ak­tyw­nie lase­rowo), a także wyrzutni M310 lub M299 dla prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków rakie­to­wych AGM-114R Hellfire II (inne moż­liwe do zasto­so­wa­nia wer­sje to C, K, M, N). Dodatkowo na ESSS można pod­wie­sić zasob­niki strze­lec­kie z wie­lo­lu­fo­wymi 12,7 mm kara­bi­nami maszy­no­wymi GAU-19 lub 7,62 mm M134 (w opcji zasob­niki FN HMP400 LC i RMP LC z 12,7 mm wkm FN M3P lub z wkm i trzema wyrzut­niami rakiet 70 mm).

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE