Remonty Leopardów w Łabędach i Poznaniu

WIT_2_2016_Leopard_
W grud­niu ubie­głego roku 4. Regionalna Baza Logistyczna z Wrocławia zawarła z kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania umowę na prze­pro­wa­dze­nie prze­glą­dów F6 pod­wo­zia, wieży i uzbro­je­nia oraz przy­wró­ce­nie peł­nej spraw­no­ści 14 czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2A4 i dwóch wer­sji A5. Dla zakła­dów z Łabęd jest to pre­lu­dium do roz­po­czę­cia moder­ni­za­cji pol­skich Leopardów 2 do stan­dardu PL, zaś dla poznań­skich moż­li­wość roz­sze­rze­nia swych kom­pe­ten­cji ser­wi­so­wych o kolejną wer­sję nie­miec­kiego czołgu.

To także pierw­szy wymierny efekt poro­zu­mie­nia o współ­pracy Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy S.A. i Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych F6 i napraw pol­skich czoł­gów Leopard 2A4 i A5, które zawarto 28 grud­nia 2015 r., przy oka­zji pod­pi­sa­nia umowy doty­czą­cej moder­ni­za­cji pol­skich Leopardów 2A4 do stan­dardu PL. Zgodnie z jego zapi­sami ZM Bumar-Łabędy S.A. będą odpo­wie­dzialne za remonty i naprawy czoł­gów Leopard 2A4, zaś ze swej strony WZM S.A. za wspar­cie eks­plo­ata­cji czoł­gów w wer­sji 2A5 i staną się też lide­rem przy­szłej moder­ni­za­cji czoł­gów tego typu. Poznańskie zakłady będą rów­nież pro­wa­dzić prze­glądy i naprawy sys­te­mów napę­do­wych wszyst­kich pol­skich Leopardów 2 – A4/A5 i PL.
W per­spek­ty­wie to wła­śnie te dwa, wcho­dzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., pod­mioty reali­zo­wać będą kom­plek­sowe wspar­cie tech­niczne eks­plo­ata­cji pol­skich czoł­gów Leopard 2 wszyst­kich wer­sji i pojaz­dów na nich bazu­ją­cych w całym ich cyklu życio­wym. Stworzenie poten­cjału obsłu­gowo-ser­wi­so­wego to jeden z naj­waż­niej­szych celów, jaki Ministerstwo Obrony Narodowej sta­wia przed pol­skim prze­my­słem obron­nym w ramach pro­gramu moder­ni­za­cji Leopardów 2, a trans­fer zwią­za­nych z tym tech­no­lo­gii i know-how ma zostać zapew­niony przez zagra­nicz­nych part­ne­rów.

Umowa z 4. RBLog doty­czy wyłącz­nie czoł­gów prze­ję­tych przez Polskę w latach 2014 – 2015, na mocy umowy pod­pi­sa­nej 22 listo­pada 2013 r. przez mini­strów obrony Polski i Niemiec. Przedmiotem umowy jest wyko­na­nie prze­glą­dów tech­nicz­nych F6 pod­wo­zia (F6p), wieży i uzbro­je­nia czoł­gów (F6u) wraz z przy­wró­ce­niem ich peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej. Nie zapi­sano w niej kon­kret­nej war­to­ści prac, ponie­waż zosta­nie ona usta­lona na pod­sta­wie wery­fi­ka­cji stanu każ­dego wozu i kosz­to­rysu nie­zbęd­nych prac dodat­ko­wych oraz napraw, indy­wi­du­al­nie dla każ­dego wozu. Kalkulacja zosta­nie przed­sta­wiona zama­wia­ją­cemu do akcep­ta­cji i może być przed­mio­tem dal­szych nego­cja­cji. Dlatego też prace będą wyko­ny­wane w dwóch eta­pach. W pierw­szym zosta­nie prze­pro­wa­dzona, wspo­mniana już, wery­fi­ka­cja stanu tech­nicz­nego i okre­śle­nie zakresu nie­zbęd­nych uspraw­nień, a także prac dodat­ko­wych. Po zatwier­dze­niu zakresu i kosz­to­rysu przez Inspektorat Wsparcia, wyko­nawcy przy­stą­pią do dru­giego – final­nego – etapu, obej­mu­ją­cego przy­wró­ce­nie peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej wozu i wyko­na­nie prze­glądu F6. Termin reali­za­cji umowy okre­ślono na 30 listo­pada 2016 roku.

Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy

W przy­padku ZM Bumar-Łabędy tego­roczne prace ser­wi­sowe przy Leopardach 2A4 to bar­dzo ważne przed­się­wzię­cie, sta­no­wiące wstęp do roz­po­czę­cia pro­cesu moder­ni­za­cji czoł­gów do stan­dardu PL. W minio­nych latach zakłady z Łabęd uczest­ni­czyły już dwu­krot­nie w ser­wi­so­wa­niu Leopardów 2. W 2006 r. pro­wa­dziły, przy wspar­ciu tech­nicz­nym nie­miec­kiej firmy Krauss-Maffei Wegmann, prze­glądy wieży i sys­te­mów uzbro­je­nia 60 pol­skich czoł­gów tego typu, po czte­rech latach ich eks­plo­ata­cji. W 2012 roku były zaś pod­wy­ko­nawcą KMW w reali­za­cji umowy na wyko­na­nie prze­glą­dów F6 35 czoł­gów tego typu – osta­tecz­nie prace zre­ali­zo­wano jed­nak na 17 wozach. Nie jest zatem uza­sad­nione stwier­dze­nie, że ser­wis Leopardów 2 to dla Łabęd zupełna nowość. W cza­sach współ­pracy z KMW prze­szko­lono m.in. wielu pra­cow­ni­ków, z któ­rych kil­ku­na­stu uzy­skało cer­ty­fi­katy upraw­nia­jące ich do wyko­ny­wa­nia prac przy prze­glą­dach na pozio­mie F6. 16 z nich nadal pra­cuje w zakła­dach i bie­rze czynny udział w pra­cach demon­ta­żo­wych i wery­fi­ka­cyj­nych, które są ści­śle sko­re­lo­wane z przy­go­to­wa­niami do uru­cho­mie­nia pro­cesu moder­ni­za­cji czoł­gów. W jego ramach, w ter­mi­nie do 30 kwiet­nia 2016 r., zakłady mają uzy­skać kom­pe­ten­cje do ser­wi­so­wa­nia czoł­gów na pozio­mie F6 (z wyłą­cze­niem napraw zespo­łów napę­do­wych), które zdo­byte zostaną wła­śnie przy oka­zji reali­za­cji umowy zawar­tej z 4. RBLog. Warto w tym miej­scu powie­dzieć, że do Łabęd, w celu wery­fi­ka­cji stanu, prze­pro­wa­dze­nia prze­glą­dów oraz przy­go­to­wa­nia do moder­ni­za­cji, tra­fić mają ze Świętoszowa 64 czołgi Leopard 2A4.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE