Rejestr pol­skich stat­ków powietrz­nych 2020

Na czas prób fabrycznych i oblotu technicznego do rejestru wpisywane są produkowane w PZL Mielec śmigłowce S-70i Black Hawk. Na zdjęciu dwa z 6 wyprodukowanych w ub. roku dla zagranicznych klientów.

Na czas prób fabrycz­nych i oblotu tech­nicz­nego do reje­stru wpi­sy­wane są pro­du­ko­wane w PZL Mielec śmi­głowce S‑70i Black Hawk. Na zdję­ciu dwa z 6 wypro­du­ko­wa­nych w ub. roku dla zagra­nicz­nych klien­tów.

Na początku stycz­nia 2020 r. do reje­stru pro­wa­dzo­nego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego były wpi­sane 2894 statki powietrzne. W ciągu minio­nego roku zare­je­stro­wano 226 egz. sprzętu, a 98 zostało wykre­ślo­nych. Ubiegłorocznymi wyda­rze­niami były wpisy: 15 Boeingów 737 – 800 linii Ryanair Sun (Buzz), 3 Boeingów 787 – 9 Dreamliner oraz nowych śmi­głow­ców Straży Granicznej i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W stycz­niu w ewi­den­cji znaj­do­wało się 1485 egz. sprzętu, w tym: 650 moto­lotni i 329 dro­nów.

Rejestr cywil­nych stat­ków powietrz­nych pro­wa­dzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Dokonując wpisu reje­stro­wego stwier­dza się toż­sa­mość danego egzem­pla­rza, okre­śla wła­ści­ciela i ewen­tu­al­nie użyt­kow­nika, a także usta­na­wia się pol­ską przy­na­leż­ność pań­stwową. Realizacja zadań reje­stru wynika z posta­no­wień ustawy z 3 lipca 2002 r. „Prawo Lotnicze”, a zasad­ni­czym prze­pi­sem wyko­naw­czym jest „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 2013 r. w spra­wie reje­stru cywil­nych stat­ków powietrz­nych…”. Reguluje ono zasady pro­wa­dze­nia reje­stru, tryb skła­da­nia wnio­sków o wpis i zmianę danych reje­stro­wych, a także okre­śla uwa­run­ko­wa­nia doty­czące nano­sze­nia zna­ków roz­po­znaw­czych na stat­kach powietrz­nych.
Do reje­stru wpi­suje się statki powietrzne, któ­rych wła­ści­cie­lem lub użyt­kow­ni­kiem jest „pod­miot pol­ski” i jed­no­cze­śnie nie są urzą­dze­niami lata­ją­cymi pod­le­ga­ją­cymi wpi­sowi do ewi­den­cji. Podczas wpisu do reje­stru stat­kom powietrz­nym nadaje się znaki roz­po­znaw­cze, skła­da­jące się ze zna­ków przy­na­leż­no­ści pań­stwo­wej i oddzie­lo­nych poziomą kre­ską zna­ków reje­stra­cyj­nych. Trzy litery otrzy­mują: samo­loty, śmi­głowce, ste­rowce, balony i bez­za­ło­gowe statki powietrzne (+25 kg); a cztery cyfry: szy­bowce i moto­szy­bowce. Natomiast sprzęt wpi­sany do ewi­den­cji otrzy­muje czte­ro­li­te­rowe znaki reje­stra­cyjne, z tego: samo­loty ultra­lek­kie znaki roz­po­czy­na­jące się na literę S, śmi­głowce – H, szy­bowce i moto­szy­bowce – G, moto­lot­nie i lot­nie – M, moto­pa­ra­lot­nie i para­lot­nie – P, wia­tra­kowce – X, balony – B i bez­za­ło­gowe statki lata­jące – Y. Znaki roz­po­znaw­cze nanosi się na stat­kach powietrz­nych w spo­sób trwały i umoż­li­wia­jący łatwą ich iden­ty­fi­ka­cję.
Z upo­waż­nie­nia Prezesa ULC czyn­no­ści urzę­dowe zwią­zane z reje­strem wyko­nuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych. Za reali­zo­wane czyn­no­ści pobie­rane są usta­wowe opłaty lot­ni­cze. Przykładowo za prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia o wpi­sa­nie statku powietrz­nego do reje­stru i wyda­nie sto­sow­nych świa­dectw wyso­kość opłaty wynosi: szy­bo­wiec – 78 zł, śmi­gło­wiec EC-135 – 328 zł, samo­lot regio­nalny Dash Q400 – 869 zł i Boeing 737 – 2170 zł.

Wpisy do reje­stru w 2019 r.

W ub. roku dzia­łal­ność reje­stru stat­ków powietrz­nych została zain­au­gu­ro­wana 3 stycz­nia wpi­sem samo­lotu Hawker Beechcraft 400XP, rej. SP-TTA (poz. 5184), a kilka dni póź­niej 8 stycz­nia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) zare­je­stro­wało dwa śmi­głowce Robinson R44, rej SP-HTM i SP-HTN. W ciągu 12 mie­sięcy w Wydziale wyko­nano około 1200 róż­nych ope­ra­cji: w tym wpi­sów stat­ków do reje­stru (226) i wykre­śleń (98), zmian danych adre­so­wych lub wła­sno­ścio­wych sprzętu, a także było 447 wpi­sów do ewi­den­cji.
Do reje­stru samo­lo­tów zostało wpi­sa­nych 119 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (22 szt.), Boeing 787 (4), Embraer 195 (3), Aero AT3 (16) i Tecnam P2008 (13). Wykreślono 60 szt., w tym m.in.: Airbus A321 (4), Cessna 172 (6), Aero AT3 (5), Cessna 152 (4) i Jak-52 (4).
Do reje­stru śmi­głow­ców wpi­sano 42 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (13), Sikorsky S70i Black Hawk (11), Bölkow Bo-105 (4) i Aerocopter AK 1 – 3 (3), a wykre­ślono 22 szt., w tym m.in.: Sikorsky S70i (12), Robinson R44 (4) oraz EC-130 (2) i W‑3AS Sokół (2).
Do reje­stru moto­szy­bow­ców zostały wpi­sane dwa: SZD-45 Ogar i Scheibe SF25, a żad­nego nie wykre­ślono. Do reje­stru szy­bow­ców wpi­sano 48 szt., w tym m.in.: SZD-48 Jantar (6), Centrair 101 (5) i PW‑6 (4), a wykre­ślono 15 szt., w tym m.in.: PZL PW‑6 (3), SZD-9bis Bocian (2) i MDM‑1 Fox (2). Do reje­stru balo­nów wpi­sano 14 szt., głów­nie pro­duk­cji: Cameran (5), Lindstrand (5) i Kubiček (2), a jeden wykre­ślono (Lindstrand).
W sto­sunku do sta­nów z roku poprzed­niego (1.01.2019 r.) ilość sprzętu znaj­du­ją­cego się w reje­strze ule­gła zwięk­sze­niu z 2748 do 2894 szt. (o 5%). Liczba samo­lo­tów wzro­sła z 1318 do 1377 szt.; śmi­głow­ców z 222 do 260 szt.; moto­szy­bow­ców z 32 do 34 szt., szy­bow­ców z 944 do 977 szt., balo­nów z 222 do 235 szt., a stat­ków bez­za­ło­go­wych z 9 do 10. Liczba ste­row­ców od kil­ku­na­stu lat nie ulega zmia­nie i cały czas pozo­staje jeden pry­watny Cameron AS105.

Wpisy do ewi­den­cji w 2019 r.

W ub. roku do ewi­den­cji sprzętu lot­ni­czego zostało wpi­sa­nych 447 stat­ków powietrz­nych, w tym: 84 samo­loty ultra­lek­kie, 4 śmi­głowce, 5 szy­bow­ców, 19 wia­tra­kow­ców, 33 moto­lot­nie, 1 para­lot­nia z napę­dem, a także 301 bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych (o masie star­to­wej ponad 25 kg). Duża liczba wpi­sa­nych małych dro­nów, w odnie­sie­niu do lat poprzed­nich (np. 2018 – 4 szt., 2017 – 1 szt.), jest kon­se­kwen­cją roz­po­rzą­dze­nia Ministra Infrastruktury z 20 grud­nia 2018 r. naka­zu­ją­cego reje­stra­cję wszyst­kich urzą­dzeń lata­ją­cych (o masie star­to­wej poni­żej 25 kg), które wyko­rzy­sty­wane są w ope­ra­cjach poza zasię­giem widocz­no­ści wzro­ko­wej.
Nowo wpi­sane do ewi­den­cji samo­loty to m.in.: 7 szt. Pipistrel Virus; po 6 Aeroprakt A22 i L32; 5 Ekolot KR-030; 4 JMB Aircraft VL3; 3 Bristell BRM i 2 Zenair CH601. Wśród nowych wia­tra­kow­ców (19) były m.in.: po 3 Celier Xenon i Autogyro Avalon i 2 Autogyro Calidus, nato­miast wśród moto­lotni (33) były m.in.: 6 Stratus; po 3 Ixess 15, Libre, Apollo C15 i Bionik. Ponadto do ewi­den­cji zostały wpi­sane śmi­głowce: dwa DB Aerocopter AK1‑3 i po jed­nym Dynali H3 i Phoenix UH-22 oraz szy­bowce: cztery SZD12 i jeden Schempp Hirth Ventus. Z 301 dro­nów wpi­sa­nych do ewi­den­cji zde­cy­do­wa­nie naj­wię­cej bo ponad 200 szt. pocho­dziło z chiń­skich wytwórni DJI Technologies i Yuneec.

Rejestr samo­lo­tów komu­ni­ka­cyj­nych

Na początku stycz­nia 2020 r. w pol­skim reje­strze stat­ków powietrz­nych znaj­do­wało się 157 samo­lo­tów komu­ni­ka­cyj­nych, w tym: 72 Boeingów 737, 15 Boeingów 787, 1 Boeing 767F, 15 Embraerów 195, 4 Embraery 190, 12 Embraerów 175, 6 Embraerów 170, 3 Embraery EMB-145, 13 SAAB 340, 10 Bombardierów Dash Q402 i 6 ATR 72. Aktualnie kilka samo­lo­tów nie wyko­nuje lotów i jest przed­mio­tem oferty odsprze­daży (np. EMB-145).
Polskie Linie Lotnicze LOT użyt­kują 78 samo­lo­tów, w tym: osiem B787‑8, sie­dem B787‑9, pięć B737 MAX 8, sie­dem B737-800, trzy B737-400, jeden B737-700, pięt­na­ście E195, cztery E190, dwa­na­ście E175, sześć E170, dzie­sięć Dash Q402. Polscy prze­woź­nicy wyko­nu­jący loty w ruchu czar­te­ro­wym i według for­muły nisko­kosz­to­wej mają w swo­ich flo­tach wyłącz­nie Boeingi 737. Enter Air użyt­kują 21 Boeingów 737 – 800 i dwa B737 MAX 8; Ryanair Sun (Buzz) 32 Boeingi 737 – 800, a Travel Service Polska (SmartWings) jed­nego Boeinga 737 – 8BK (SP-TVZ). Realizujący prze­wozy towa­rowe i pasa­żer­skie Sprint Air posiada 18 samo­lo­tów, w tym 12 SAAB 340 i 6 ATR 72 – 200, a Sky Taxi jed­nego towa­ro­wego Boeinga 767 – 281F (SP-MRF) i jed­nego SAAB 340. Znajdujące się we flo­cie PLL LOT i Enter Air samo­loty Boeing 737 MAX z powodu ogól­no­świa­to­wego „uzie­mie­nia” od marca 2019 r. nie wyko­nują lotów.
W ciągu roku zaist­niały istotne zmiany w reje­strze samo­lo­tów komu­ni­ka­cyj­nych, a naj­więk­sze były udzia­łem: Ryanair Sun (Buzz), PLL LOT i Enter Air. Ryanair Sun (Buzz) zare­je­stro­wał 15 samo­lo­tów Boeing 737 – 800, które wcze­śniej znaj­do­wały się we flo­cie linii matki – irlandz­kich Ryanair. Pochodzą z pro­duk­cji lat 2014 – 2018 i otrzy­mały znaki reje­stra­cyjne: SP-RST do Z i SP-RKA do G. Narodowy prze­woź­nik zare­je­stro­wał: cztery Boeingi 787 – 9 Dreamliner (SP-LSD/E/F/G, trzy Boeingi 737 – 800 (SP-LWE/F/G), jed­nego Boeinga 737 – 700 (SP-LUA) i trzy Embarery 195 (SP-LNN/O/P). Proces moder­ni­za­cji floty reali­zo­wał też naj­więk­szy na kra­jo­wym rynku czar­te­rów tury­stycz­nych Enter Air. Przed roz­po­czę­ciem sezonu let­niego, przy dużym popy­cie na usługi prze­wo­zowe ze strony touro­pe­ra­to­rów, flota Enter Air powięk­szyła się o dwa Boeingi 737 – 800 (SP-ESF i ‑ESG) oraz Boeinga 737 MAX (SP-EXB). Samoloty Boeing 737 – 800 pocho­dzą z pro­duk­cji lat 2003 – 2012, a MAX z 2018 r.
Natomiast w ciągu roku zostały wyre­je­stro­wane samo­loty Airbus A321 (SP-HAZ/Y/X/W) i Airbus A320 (SP-HAI), co było zwią­zane z ogło­sze­niem upa­dło­ści linii czar­te­ro­wych Small Planet Airlines oraz SAAB 340 linii Sky Taxi (SP-MRC).

Cztery Boeingi 787 – 9

Ubiegłorocznym wyda­rze­niem w reje­strze był wpis kolej­nych czte­rech Boeingów 787 – 9 Dreamliner: SP-LSD (poz. 5196, wpis 5.02); SP-LSE (poz. 5217, wpis 30.04); SP-LSF (poz. 5233, wpis 4.06) i SP-LSG (poz. 5287, wpis 30.10). Są to nowo­cze­sne i eko­no­miczne samo­loty sze­ro­ko­ka­dłu­bowe, a w porów­na­niu do B787‑8 cha­rak­te­ry­zują się niż­szym zuży­ciem paliwa w prze­li­cze­niu na pasa­żera. Ich mak­sy­malna masa star­towa wynosi 249,5 t i dys­po­nują zasię­giem 13 350 km. Nowo zare­je­stro­wane samo­loty są przy­sto­so­wane do prze­wozu w kon­fi­gu­ra­cji trzy­kla­so­wej 294 pasa­że­rów, czyli o 42 wię­cej niż użyt­ko­wane już 787 – 8. Ponadto, dys­po­nują więk­szymi moż­li­wo­ściami prze­wo­zo­wymi cargo i bagażu, a kuba­tura dol­nych luków ładun­ko­wych zwięk­szyła się ze 115 do 140 m³. Aktualnie prze­woź­nik użyt­kuje 15 Dreamlinerów, które obsłu­gują 16 regu­lar­nych tras dale­kiego zasięgu do państw azja­tyc­kich i pół­noc­no­ame­ry­kań­skich.

15 Boeingów 737 Ryanair Sun (Buzz)

Wydarzeniem w reje­strze był wpis kolej­nych 15 samo­lo­tów Boeing 737 – 800, użyt­ko­wa­nych w liniach Ryanair Sun (Buzz). Otrzymały znaki reje­stra­cyjne: SP-RST do Z i SP-RKA do G oraz były wcze­śniej użyt­ko­wane we flo­cie linii-matki Ryanair. Średni wiek prze­re­je­stro­wa­nej floty wyno­sił 2,5 lata. Najstarszym był wypro­du­ko­wany w paź­dzier­niku 2014 r. SP-RSZ (poz. 5296, wpis 15.11), a naj­młod­szym pocho­dzący z wrze­śnia 2018 r. SP-RKG (poz 5299, wpis 19.11). Z floty 15 nowo zare­je­stro­wa­nych samo­lo­tów dwa pocho­dziły z pro­duk­cji 2014 r. (SP-RSZ i ‑RKA), pięć z 2016 r. (SP-RKB/C/D/E/F), sie­dem z 2017 r. (SP-RKT/Q/U/W/V/Y/X) i jeden z 2018 r. (SP-RKG). Samoloty są w wer­sji 737 – 8AS/MD i przy­sto­so­wane do prze­wozu w kon­fi­gu­ra­cji jed­no­kla­so­wej 189 pasa­że­rów.
Należy nad­mie­nić, że Ryanair Sun (Buzz) otrzy­mał pol­ski cer­ty­fi­kat prze­woź­nika lot­ni­czego 3 kwiet­nia 2018 r. Decyzję o prze­re­je­stro­wa­niu samo­lo­tów należy postrze­gać, jako część nowej poli­tyki kadro­wej Ryanaira, mają­cej na celu zmniej­sze­nie kosz­tów pra­cow­ni­czych (w Polsce są mniej­sze obcią­że­nie podat­kowe), a także tań­szy rejestr i bie­żący nad­zór nad eks­plo­ata­cją samo­lo­tów.

Boeing 737 – 79P, rej. SP-LUA

Wydarzeniem w reje­strze był wpis pierw­szego Boeinga 737 – 700, rej. SP-LUA (poz. 5240, wpis 17.06). Jest on leasin­go­wany od ame­ry­kań­skiej firmy Macquarie AirFinance, a jego pozy­ska­nie było formą wspar­cia dzia­łal­no­ści prze­wo­zo­wej PLL LOT ze strony Boeinga, w związku z uzie­mie­niem pię­ciu 737 MAX 8. Dzięki dodat­ko­wej maszy­nie pol­ski prze­woź­nik mógł ogra­ni­czyć liczbę kosz­to­wych leasin­gów ACMI (samo­lot z załogą).
SP-LUA został wypro­du­ko­wany w stycz­niu 2003 r. i przez 12 lat wyko­ny­wał loty w bar­wach China Eastern Airlines (rej. B‑5030). Od sierp­nia 2015 r. był użyt­ko­wany w rumuń­skich liniach Blue Air (YR-BMA), a od 20 czerwca 2019 r. obsłu­guje euro­pej­ską siatkę połą­czeń PLL LOT. Dysponuje zasię­giem 5550 km, a w kon­fi­gu­ra­cji jed­no­kla­so­wej zabiera 144 pasa­że­rów.
Trzy Embraery 195
PLL LOT, w zastęp­stwie za uzie­mione B737 MAX, zare­je­stro­wał także trzy Embraery 195. Były to kil­ku­na­sto­let­nie samo­loty z rynku wtór­nego i tra­fiły do floty prze­woź­nika za pośred­nic­twem firm leasin­go­wych Nordic Aviation Capital (NAC) i GE Capital Aviation Services (GECAS). Pierwszy z nich Embraer 195LR, rej. SP-LNO (poz. 5241, wpis 17.06), pocho­dzi z czerwca 2007 r. i wcze­śniej był użyt­ko­wany w liniach: rosyj­skich Saratov Airlines, turec­kich BoraJet i AnadoluJet oraz bry­tyj­skich Flybe. Embraer 195AR, rej SP-LNN (poz. 5242, wpis 3.07), pocho­dzi z lutego 2011 r. i przez cały czas był użyt­ko­wany w bra­zy­lij­skich liniach nisko­kosz­to­wych Azul Linhas Aereas. Natomiast 12-letni SP-LNP (poz. 5245, wpis 16.07) był użyt­ko­wany w liniach turec­kich BoraJet i AnadoluJet oraz bry­tyj­skich Flybe. Zarejestrowane samo­loty są w kon­fi­gu­ra­cji jed­no­kla­so­wej i przy­sto­so­wane do prze­wozu 114 – 118 pasa­że­rów.

Cztery Tecnamy LOT Flight Academy

Do reje­stru zostały wpi­sane kolejne cztery fabrycz­nie nowe samo­loty Tecnam, pozy­skane na potrzeby powsta­łej w 2015 r. szkoły pilo­tażu LOT Flight Academy. Realizuje ona sze­roki zakres szko­leń, od licen­cji pilota tury­stycz­nego (PPL) do linio­wego (ATPL). Do szko­le­nia pod­sta­wo­wego są wyko­rzy­sty­wane trzy mniej­sze dwu­miej­scowe samo­loty Tecnam P2008JC, rej. SP-LFD/E/F, a do zaawan­so­wa­nego czte­ro­miej­scowy Tecnam P2006T, rej. SP-LFG.
Tecnam P2008JC to jed­no­sil­ni­kowe samo­loty wypo­sa­żone w eko­no­miczne sil­niki Rotax 912 S2 (zuży­cie paliwa: 17 l na godzinę lotu), awio­nikę Garmin G3X i tra­dy­cyjny drą­żek ste­rowy. Są cer­ty­fi­ko­wane do lotów z widocz­no­ścią VFR (Visual Flight Rules). Natomiast Tecnam P2006T są cer­ty­fi­ko­wane do prze­wozu czte­rech osób, mają cho­wane pod­wo­zie i także cer­ty­fi­ko­wane do lotów według wska­zań przy­rzą­dów IFR (Instrument Flight Rulet). Samolot ten jest wypo­sa­żony w awio­niką glass cock­pit Garmin G950 z auto­pi­lo­tem, a ste­ruje się nim za pomocą wolanta. Zarejestrowane samo­loty Tecnam noszą spe­cjalne malo­wa­nie LOT Flight Academy (wzo­ro­wane na bar­wach naro­do­wego prze­woź­nika) i sta­cjo­nują na lot­ni­sku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej.

M28 Skytruck do Nepalu i Niemiec

W ub. roku na czas trwa­nia prób fabrycz­nych i oblotu tech­nicz­nego do reje­stru stat­ków powietrz­nych zostały cza­sowo wpisane/wykreślone wypro­du­ko­wane w PZL Mielec trzy samo­loty M28 Skytruck.
Samoloty M28 Block 05, rej. SP-DGO (poz. 5280) i SP-DGU (poz. 5290), zastały zamó­wione przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych na potrzeby lot­nic­twa woj­sko­wego Nepalu. Kontrakt na nowe Skytrucki o war­to­ści 18,9 mln USD był reali­zo­wany w ramach ame­ry­kań­skiej bez­zwrot­nej pożyczki na cele woj­skowe FMF (Foreign Military Financing) i obej­mo­wał: zakup dwóch samo­lo­tów, szko­le­nie pilo­tów i per­so­nelu obsługi tech­nicz­nej, a także ich prze­ba­zo­wa­nie do sto­licy Nepalu.
Samolot M28, rej SP-DGW (poz. 4840), został zaku­piony przez pry­watną nie­miecką firmę usłu­gową PD Sicherheit, z prze­zna­cze­niem do szko­le­nio­wego desan­to­wa­nia skocz­ków spa­do­chro­no­wych wojsk spe­cjal­nych Bundeswehry. Kontrakt na jego zakup został zawarty w 2018 r. i był on kon­ty­nu­acją współ­pracy zapo­cząt­ko­wa­nej rok wcze­śniej dostawą dwóch M28. Samolot SP-DGW został wypo­sa­żony w opa­ten­to­wany sys­tem rato­wa­nia skocz­ków (Parachute Jump Rescue System), który uzu­peł­nia pod­sta­wową jego funk­cjo­nal­ność jaką są tylne drzwi zała­dun­kowe.

Biznesowe jety

W ub. roku zostało zare­je­stro­wa­nych kilka małych i śred­nich odrzu­tow­ców klasy biz­nes, w tym: Cessna 550, Cessna 680, Bombardier BD-100 Challenger 350, Hawker 400, Pilatus PC-24 i Cirrus SF50. Na uwagę zasłu­gują dwa samo­loty klasy Mid Size Jet typu Cessna 680; Pilatus PC-24 i uzna­wany za naj­szyb­szy w swo­jej kla­sie Hawker Beechcraft 400XP.
Cessna 680 Citation Sovereign, rej. SP-OSA (poz. 5197, wpis 13.02) i SP-RAP (poz. 5216, wpis 16.04), to pocho­dzące z pro­duk­cji odpo­wied­nio z 2009 i 2008 r. dwu­sil­ni­kowe biz­nes jety, o masie star­to­wej 13,9 t. Doskonale wyci­szona kabina pasa­żer­ska o wyso­ko­ści 1,7 m i sze­ro­ko­ści 1,68 m została wypo­sa­żona w 9 – 11 wygod­nych foteli pasa­żer­skich. Prędkość podróżna wynosi 815 km/h, pułap lotu 45 tys. stóp (13,7 tys. m), a zasięg 5200 km.
Hawker Beechcraft 400XP, rej. SP-TTA (poz. 5184, wpis 3.01) to pocho­dzący z 2010 r. dwu­sil­ni­kowy samo­lot, o masie star­to­wej 7,5 t. Wyciszona owalna kabina pasa­żer­ska o wyso­ko­ści 1,45 m, sze­ro­ko­ści 1,5 m i dłu­go­ści 4,7 m została wypo­sa­żona w sie­dem wygod­nych foteli plus dodat­kowo jeden nie­peł­no­wy­mia­rowy. Jego pręd­kość wynosi 860 km/h, pułap lotu 45 tys. stóp, a zasięg 2710 km.

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE