Rejestr pol­skich stat­ków powietrz­nych 2019

Rejestr polskich statkow powietrznych 2019

Rejestr pol­skich stat­kow powietrz­nych 2019

Rejestr cywil­nych stat­ków powietrz­nych pro­wa­dzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dokonując wpisu reje­stro­wego stwier­dza się toż­sa­mość danego egzem­pla­rza, okre­śla wła­ści­ciela i ewen­tu­al­nie użyt­kow­nika, a także usta­na­wia się pol­ską przy­na­leż­ność pań­stwową. Na początku stycz­nia 2019 r. w reje­strze było 2748 stat­ków powietrz­nych, a dal­szych 1038 w ewi­den­cji. Ubiegłorocznymi wyda­rze­niami były wpisy: 17 Boeingów 737 – 800 linii Ryanair Sun, 3 Boeingów 787 – 9 PLL LOT i towa­ro­wego Boeinga 767 – 200 Sky Taxi.

Realizacja zadań zwią­za­nych z reje­stra­cją stat­ków powietrz­nych wynika z posta­no­wień ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Rejestry stat­ków powietrz­nych), a zasad­ni­czym prze­pi­sem wyko­naw­czym jest „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w spra­wie reje­stru cywil­nych stat­ków powietrz­nych…”. Reguluje ono szcze­gó­łowo zasady pro­wa­dze­nia reje­stru, tryb skła­da­nia wnio­sków o wpis i zmianę danych reje­stro­wych, a także okre­śla zasady doty­czące nano­sze­nia zna­ków roz­po­znaw­czych na stat­kach powietrz­nych.
Do reje­stru wpi­suje się statki powietrzne, któ­rych wła­ści­cie­lem lub użyt­kow­ni­kiem jest „pod­miot pol­ski” i jed­no­cze­śnie nie są urzą­dze­niami lata­ją­cymi pod­le­ga­ją­cymi wpi­sowi do ewi­den­cji, na pod­sta­wie sto­sow­nego roz­po­rzą­dze­nia Ministra Infrastruktury w spra­wie kla­sy­fi­ka­cji stat­ków powietrz­nych. W prak­tyce do reje­stru wpi­suje się samo­loty, śmi­głowce, szy­bowce, moto­szy­bowce, ste­rowce, balony i bez­za­ło­gowe statki powietrzne (+25 kg), a do ewi­den­cji: samo­loty ultra­lek­kie, wia­tra­kowce, para­lot­nie, moto­lot­nie, małe bez­za­ło­gowe statki powietrzne i inne (np. moto­pa­ra­lot­nie). Statkom powietrz­nym nadaje się znaki roz­po­znaw­cze, skła­da­jące się ze zna­ków przy­na­leż­no­ści pań­stwo­wej (SP) oraz oddzie­lo­nych poziomą kre­ską zna­ków reje­stra­cyj­nych. Trzy litery otrzy­mują – samo­loty, śmi­głowce, ste­rowce i balony, a cztery cyfry – szy­bowce i moto­szy­bowce. Znaki roz­po­znaw­cze nanosi się na stat­kach powietrz­nych w spo­sób trwały i umoż­li­wia­jący ich łatwą iden­ty­fi­ka­cję.
Ponadto, Prezes Urzędu pro­wa­dzi ewi­den­cję urzą­dzeń lata­ją­cych, a wpis doko­ny­wany jest na pod­sta­wie pisem­nego zgło­sze­nia. Dla odróż­nie­nia rodzaju reje­stra­cji sprzęt w ewi­den­cji otrzy­muje czte­ro­li­te­rowe znaki reje­stra­cyjne, z tego: samo­loty znaki roz­po­czy­na­jący się na literę „S…”; śmi­głowce – na literę „H…”; szy­bowce i moto­szy­bowce – „G…”; moto­lot­nie i lot­nie – „M…”; moto­pa­ra­lot­nie i para­lot­nie – „P”; wia­tra­kowce – „X…” i balony – „B…”.
Oprócz dzia­łań zwią­za­nych z ewi­den­cjo­no­wa­niem stat­ków powietrz­nych reali­zo­wane są także czyn­no­ści takie jak: nada­wa­nie kodów trans­pon­dera radaru wtór­nego Mode‑S oraz pro­wa­dze­nie ewi­den­cji sta­łego pobytu pol­skich stat­ków powietrz­nych za gra­nicą powy­żej 6 mie­sięcy i obcych stat­ków powietrz­nych w RP powy­żej 3 mie­sięcy.
Z upo­waż­nie­nia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego czyn­no­ści urzę­dowe zwią­zane z reje­strem reali­zuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, znaj­du­jący się w struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej Departamentu Techniki Lotniczej. Za reali­zo­wane czyn­no­ści pobie­rane są opłaty lot­ni­cze. Przykładowo za prze­pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia o wpi­sa­nie statku powietrz­nego do reje­stru lub ewi­den­cji oraz wyda­nie sto­sow­nych świa­dectw wyso­kość ta odpo­wied­nio wynosi, np.: balon – 55 zł, szy­bo­wiec – 76 zł, śmi­gło­wiec EC-130 – 322 zł, samo­lot regio­nalny ATR 72 – 855 zł i Boeing 787 – 2135 zł.

Działalność reje­stru w 2018 r.

W ubie­głym roku dzia­łal­ność reje­stru stat­ków powietrz­nych została zain­au­gu­ro­wana już 3 stycz­nia wpi­sem samo­lotu Socata TMB700, rej. SP-SOB (poz. 5058), a kilka dni póź­niej 9 stycz­nia zare­je­stro­wany został szy­bo­wiec Schempp-Hirth Janus, rej SP-4020.
W ciągu całego roku w Wydziale Rejestru wyko­nano około tysiąca róż­nych ope­ra­cji: wpi­sów (198), wykre­śleń (101), zmian danych adre­so­wych lub wła­sno­ścio­wych sprzętu lot­ni­czego i innych.
Do reje­stru samo­lo­tów zostało wpi­sa­nych 100 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (26 szt.), Embraer 195 (6), Tecnam (6), Cessna 172 (5) i Embraer 190 (4). Wykreślono 53 szt., w tym m.in.: Airbus A320 (4), Cessna 172 (5), Piper PA-34 i PA-46 (po 3).
Do reje­stru śmi­głow­ców wpi­sano 36 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (14), Bölkow Bo-105 (6) i Bell 505 (3), a wykre­ślono 26 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (4), EC-130 (3) i Aerocopter AK 1 – 3 (2). Na czas prób fabrycz­nych i oblotu tech­nicz­nego do reje­stru zostało wpi­sa­nych, a następ­nie wykre­ślo­nych, kil­ka­na­ście Sikorsky S70i Black Hawk (zbu­do­wa­nych w PZL Mielec).
Do reje­stru moto­szy­bow­ców zostały wpi­sane trzy szt. (Diamond H36/HK36 i Scheibe SF25), a dwa wykre­ślono (Stemme S10 i Duo Discus).
Do reje­stru szy­bow­ców wpi­sano 46 szt., w tym m.in.: SZD-30 Pirat (4) oraz SZD-54 Perkoz i PW‑6 (po 3), a wykre­ślono 18 szt., w tym m.in.: SZD-30 Pirat i SZD-54 Perkoz (po 3) i SZD-59 Acro (2).
Do reje­stru balo­nów wpi­sano 13 szt., głów­nie pro­duk­cji firm Lindstrand, Kubiček i Schroeder, a dwa wykre­ślono (Sekpol W22 i Kubiczek BB30Z).
W sto­sunku do sta­nów z roku poprzed­niego (1.01.2018 r.) ilość sprzętu znaj­du­ją­cego się w reje­strze ule­gła zwięk­sze­niu z 2631 do 2748 szt. (o 4%). Liczba samo­lo­tów wzro­sła z 1266 do 1326 szt.; śmi­głow­ców z 213 do 223 szt.; moto­szy­bow­ców z 30 do 32 szt., szy­bow­ców z 910 do 944 szt. i balo­nów z 211 do 222 szt. Liczba ste­row­ców od kil­ku­na­stu lat nie ulega zmia­nie i cały czas pozo­staje jeden pry­watny Cameron AS105.

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE