Rejestr pol­skich stat­ków powietrz­nych 2018

Ubieglorocznym wydarzeniem w rejestrze byl wpis pierwszych dwoch samolotow komunikacyjnych Boeing 737 MAX 8, rej. SP-LVA (na zdjeciu) i SP-LVB. Fot. Sebastian Fusnik

Ubieglorocznym wyda­rze­niem w reje­strze byl wpis pierw­szych dwoch samo­lo­tow komu­ni­ka­cyj­nych Boeing 737 MAX 8, rej. SP-LVA (na zdje­ciu) i SP-LVB. Fot. Sebastian Fusnik

Na początku stycz­nia 2018 r. do pol­skiego reje­stru było wpi­sa­nych 2631 stat­ków powietrz­nych, a dal­szych 962 – do ewi­den­cji. Wpisaniu do reje­stru pod­le­gają: samo­loty, śmi­głowce, szy­bowce, moto­szy­bowce, ste­rowce, balony i bez­za­ło­gowe statki powietrzne, a do ewi­den­cji: samo­loty ultra­lek­kie, wia­tra­kowce, para­lot­nie, moto­lot­nie, małe bez­za­ło­gowe statki powietrzne i inne. Najpopularniejszymi samo­lo­tami są: Cessna 152 (95), Cessna 172 (93), PZL An‑2 i ultra­lek­kie Aeroprakt A‑22, a śmi­głow­cami: Robinson R44 (54), Eurocopter EC-135 i PZL Mi‑2.

Rejestr cywil­nych stat­ków powietrz­nych pro­wa­dzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Realizacja zadań reje­stru wynika z posta­no­wień ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze oraz roz­po­rzą­dze­nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 2013 r. w spra­wie reje­stru cywil­nych stat­ków powietrz­nych oraz zna­ków i napi­sów na stat­kach powietrz­nych wpi­sa­nych do tego reje­stru. Wpisaniu do reje­stru pod­le­gają: samo­loty, śmi­głowce, szy­bowce, moto­szy­bowce, ste­rowce, balony i bez­za­ło­gowe statki powietrzne (powy­żej 25 kg), a do ewi­den­cji: samo­loty ultra­lek­kie, wia­tra­kowce, para­lot­nie, moto­lot­nie, małe bez­za­ło­gowe statki powietrzne i inne. Poprzez wpi­sa­nie do reje­stru lub ewi­den­cji stwier­dza się toż­sa­mość danego egzem­pla­rza, okre­śla wła­ści­ciela i ewen­tu­al­nie użyt­kow­nika, a także usta­na­wia się jego przy­na­leż­ność pań­stwową.
Podczas reje­stra­cji sprzętu nadaje się znaki roz­po­znaw­cze, skła­da­jące się ze zna­ków przy­na­leż­no­ści pań­stwo­wej (SP) oraz oddzie­lo­nych poziomą kre­ską zna­ków reje­stra­cyj­nych. Trzy litery otrzy­mują samo­loty, śmi­głowce, ste­rowce i balony; cztery cyfry – szy­bowce i moto­szy­bowce, a cztery litery – statki powietrzne wpi­sane do ewi­den­cji. Znaki roz­po­znaw­cze nanosi się na stat­kach powietrz­nych w spo­sób trwały i umoż­li­wia­jący ich łatwą iden­ty­fi­ka­cję. Potwierdzeniem wpi­sa­nia jest wyda­nie przez Prezesa ULC „Świadectwa reje­stra­cji” lub „Świadectwa ewi­den­cji”. Statek powietrzny ma zakła­daną indy­wi­du­alną teczkę, w któ­rej archi­wi­zuje się zgro­ma­dzone doku­menty reje­stra­cyjne i póź­niej­sze z prze­biegu eks­plo­ata­cji oraz jest moni­to­ro­wany pod wzglę­dem spraw­no­ści tech­nicz­nej.
W pro­wa­dzo­nym przez ULC reje­strze reali­zuje się też czyn­no­ści takie jak: wykre­śla­nie stat­ków powietrz­nych; zmiany wcze­śniej wpi­sa­nych danych; wyda­wa­nie zaświad­czeń o wykre­śle­niu lub o nie­za­re­je­stro­wa­niu; wyda­wa­nie wycią­gów; wysta­wia­nie dupli­ka­tów świa­dectw reje­stra­cji; nada­wa­nie kodów trans­pon­dera radaru wtór­nego Mod S oraz pro­wa­dze­nie ewi­den­cji sta­łego pobytu pol­skich cywil­nych stat­ków powietrz­nych za gra­nicą na okres powy­żej sze­ściu mie­sięcy oraz obcych stat­ków powietrz­nych w RP powy­żej trzech mie­sięcy. Za reali­zo­wane czyn­no­ści urzę­dowe pobie­rane są opłaty lot­ni­cze. Przykładowo w 2017 r. za wpi­sa­nie do reje­stru lub ewi­den­cji wraz z wyda­niem odpo­wied­niego świa­dec­twa wyso­kość ta wyno­siła np: balon – 53 zł, moto­szy­bo­wiec – 74 zł, śmi­gło­wiec EC-130 – 315 zł, samo­lot Bombardier Q400 – 838 zł, samo­lot Boeing 787 – 2093 zł. Z upo­waż­nie­nia Prezesa ULC czyn­no­ści urzę­dowe zwią­zane z reje­stra­cją sprzętu reali­zuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, znaj­du­jący się w struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej Departamentu Techniki Lotniczej.

Działalność reje­stru w 2017 r.

W ubie­głym roku dzia­łal­ność reje­stru stat­ków powietrz­nych została zain­au­gu­ro­wana już 3 stycz­nia wpi­sem do ewi­den­cji moto­lotni Stratus P‑15, rej. SP-MFME (poz. ew. 0970). 10 stycz­nia do reje­stru został wpi­sany samo­lot Aero AT‑3, rej. SP-ACN (poz. 5003), dzień póź­niej szy­bo­wiec Rolladen Schneider LS7, rej SP-4008 (poz. 4008, wpis 11.01), a dwa dni póź­niej balon Lindstrand LTL 120, rej SP-BUS (poz. 317, wpis 12.01).
W ciągu całego roku w Wydziale Rejestru wyko­nano około tysiąca róż­nych ope­ra­cji: wpi­sów (169), wykre­śleń (98), zmian danych adre­so­wych lub wła­sno­ścio­wych sprzętu lot­ni­czego i innych.
Do reje­stru samo­lo­tów zostało wpi­sa­nych 69 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (9 szt.), Tecnam (6), Jak-52 (5) i Cessna 182 (3). Wykreślono 55 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (5), An‑2 (8), Cessna 172 (5), Piper PA-34 (3) i PZL-104 Wilga (3).
Do reje­stru śmi­głow­ców wpi­sano 25 szt., w tym m.in.: Robinson R66 (5), Bölkow Bo-105 (4), a wykre­ślono 16 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (3) oraz Mi‑2, EC-120 i SW‑4 (po 2).
Do reje­stru moto­szy­bow­ców nie wpi­sano żad­nego, a wykre­ślono jeden (Vivat L13 SDM).
Do reje­stru szy­bow­ców wpi­sano 65 szt., w tym m.in.: SZD-54 Perkoz (6), DG-300 (4) i SZD-51 – 3 Jantar (3), a wykre­ślono 26 szt., w tym m.in.: SZD-54 Perkoz (6), SZD-56 – 2 Diana 2 (3) i PW‑6 (3).
Do reje­stru balo­nów wpi­sano 10 szt., głów­nie pro­duk­cji firm Lindstrand, Kubiček i Schroeder, a żad­nego nie wykre­ślono.
W sto­sunku do sta­nów z roku poprzed­niego (1 stycz­nia 2017 r.) ilość sprzętu znaj­du­ją­cego się w reje­strze ule­gła zwięk­sze­niu z 2560 do 2631 szt. (o 3%). Liczba samo­lo­tów wzro­sła z 1252 do 1266 szt., śmi­głow­ców z 204 do 213 szt., szy­bow­ców z 871 do 910 szt. i balo­nów z 201 do 211 szt., a moto­szy­bow­ców zmniej­szyła się z 31 do 30 szt. Liczba ste­row­ców od kilku lat nie ulega zmia­nie – cały czas pozo­staje jeden pry­watny Cameron AS105.
Ostatnią ubie­gło­roczną czyn­no­ścią wyko­naną w wydziale reje­stru był wpis śmi­głowca Robinson R22, rej. SP-HHE (poz. 759, wpis 29.12).

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE