Rejestr pol­skich stat­ków powietrz­nych 2017

Airbus A321-211 SP-HAX linii Small Planet Airways

Airbus A321-211 SP-HAX linii Small Planet Airways

Na początku stycz­nia 2017 r. w pol­skim reje­strze znaj­do­wało się 2560 stat­ków powietrz­nych, a dal­szych 907 w ewi­den­cji. W ubie­głym roku do reje­stru zostały wpi­sane 152 szt., a 93 wykre­ślone, nato­miast do ewi­den­cji 59 szt., a 8 wykre­ślo­nych. Najpopularniejszymi samo­lo­tami są: Cessna 172 (97), Cessna 152, PZL-Mielec An‑2 i ultra­lek­kie Aeroprakt A‑22, a śmi­głow­cami: Robinson R44 (56), Eurocopter EC-135 PZL-Świdnik Mi‑2.

Rejestr cywil­nych stat­ków powietrz­nych pro­wa­dzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Realizacja zadań reje­stru wynika z posta­no­wień ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze, a zasad­ni­czym prze­pi­sem wyko­naw­czym jest roz­po­rzą­dze­nie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 2013 r. w spra­wie reje­stru cywil­nych stat­ków powietrz­nych oraz zna­ków i napi­sów na stat­kach powietrz­nych wpi­sa­nych do tego reje­stru.
Wpisaniu do reje­stru pod­le­gają: samo­loty, śmi­głowce, szy­bowce, moto­szy­bowce, ste­rowce, balony i bez­za­ło­gowe statki powietrzne (powy­żej 25 kg), a do ewi­den­cji: samo­loty ultra­lek­kie, wia­tra­kowce, para­lot­nie, moto­lot­nie, małe bez­za­ło­gowe statki powietrzne i inne. Podczas wpisu stat­kom powietrz­nym nadaje się znaki roz­po­znaw­cze, skła­da­jące się ze zna­ków przy­na­leż­no­ści pań­stwo­wej (litery SP) oraz oddzie­lo­nych poziomą kre­ską zna­ków reje­stra­cyj­nych. Trzy litery otrzy­mują – samo­loty, śmi­głowce, ste­rowce i balony; cztery cyfry – szy­bowce i moto­szy­bowce, a cztery litery – statki powietrzne wpi­sane do ewi­den­cji. Znaki roz­po­znaw­cze nanosi się na stat­kach powietrz­nych w spo­sób trwały i umoż­li­wia­jący ich łatwą iden­ty­fi­ka­cję. Ich wiel­kość jest zależna od typu sprzętu oraz miej­sca nano­sze­nia. Dokonując wpisu do rejestru/ewidencji stwier­dza się toż­sa­mość danego egzem­pla­rza, okre­śla jego wła­ści­ciela i użyt­kow­nika oraz usta­na­wia się pol­ską przy­na­leż­ność pań­stwową.
Ponadto, w reje­strze reali­zuje się czyn­no­ści takie jak: wykre­śla­nie stat­ków powietrz­nych; zmiany wcze­śniej wpi­sa­nych danych (np. oso­bo­wych i adre­so­wych); wyda­wa­nie zaświad­czeń o wykre­śle­niu lub o nie­za­re­je­stro­wa­niu; wyda­wa­nie wycią­gów; wysta­wia­nie dupli­ka­tów świa­dectw reje­stra­cji; nada­wa­nie kodów trans­pon­dera radaru wtór­nego Mod S oraz pro­wa­dze­nie ewi­den­cji sta­łego pobytu pol­skich cywil­nych stat­ków powietrz­nych za gra­nicą na okres powy­żej sze­ściu mie­sięcy oraz obcych stat­ków powietrz­nych w RP powy­żej trzech mie­sięcy. Z upo­waż­nie­nia Prezesa ULC czyn­no­ści urzę­dowe zwią­zane z reje­strem reali­zuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, znaj­du­jący się w struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej Departamentu Techniki Lotniczej. Za reali­zo­wane czyn­no­ści urzę­dowe pobie­rane są opłaty lot­ni­cze. Przykładowo za wpi­sa­nie do reje­stru wraz z wyda­niem świa­dec­twa reje­stra­cji wyso­kość ta aktu­al­nie wynosi, np: szy­bo­wiec – 74 zł, samo­lot kate­go­rii spe­cjal­nej – 74 zł, śmi­gło­wiec – 315 zł, samo­lot komu­ni­ka­cyjny ATR 72 – 838 zł i Airbus A321 – 2093 zł.

Działalność reje­stru w 2016 r.

W ub. roku dzia­łal­ność reje­stru stat­ków powietrz­nych została zain­au­gu­ro­wana już 4 stycz­nia wpi­sem śmi­głowca Robinson R‑66, rej. SP-MCR (poz. 717), 7 stycz­nia do reje­stru szy­bow­ców zostały wpi­sane dwa SZD-48 – 3 Jantar, SP-3901 i SP-3921, a dwa tygo­dnie póź­niej balon Fire Ballons Schroeder SP-BNW (poz. 308, wpis 18.01). Pierwszym zare­je­stro­wa­nym samo­lo­tem była Cessna FR182, SP-CNY (poz. 4926, wpis 25.02), a wpi­sa­nym do ewi­den­cji – ultra­lekki Aeroprakt 22L2, SP-SPAP (poz. 910, wpis 25.02).
W ciągu całego roku w Wydziale Rejestru wyko­nano około tysiąca róż­nych ope­ra­cji: wpi­sów (152), wykre­śleń (93), zmian danych adre­so­wych lub wła­sno­ścio­wych sprzętu lot­ni­czego i innych.
Do reje­stru samo­lo­tów zostało wpi­sa­nych 77 szt., w tym m.in.: Airbus A321 (4 szt.), ATR 72 (3), Boeing 737 (2), Jak-52 (9), Tecnam (6) i PS-28 Cruiser (5). Wykreślono 63 szt., w tym m.in.: Boeing 737 (4), Airbus A320 (2), An‑2 (13), Cessna 152 (5) i M‑18 Dromader (5).
Do reje­stru śmi­głow­ców wpi­sano 17 szt., w tym m.in.: Robinson R44 (4), PZL SW‑4 (3), Cabri G2 i Robinson R66 (po 2), a wykre­ślono 8 szt., w tym: Robinson R44 (5) i PZL SW‑4, Estrom 280Fx i MD900 (po 1).
Do reje­stru moto­szy­bow­ców wpi­sano 3 szt., w tym: SZD-45 Ogar, Grob G‑109 i H36 Dimona, a żad­nego nie wykre­ślono.
Do reje­stru szy­bow­ców wpi­sano 45 szt. w tym m.in.: SZD-30 Pirat (5), SZD-54 Perkoz (4), SZD-48 – 3 Jantar (4) i Centrair 101A (3), a wykre­ślono 20 szt., w tym m.in: SZD-54 Perkoz, SZD-30 Pirat i SZD-48 – 1 Jantar (po 3).
Do reje­stru balo­nów wpi­sano 11 szt., głów­nie pro­duk­cji firmy Lindstrand, Kubiček i Schroeder, a trzy wykre­ślono (Thunder AX‑8 – 90, Fire Fly AX‑7 i Kubicek BB30Z). Fot. Piotr Piekut

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE