Rejestr pol­skich stat­ków powietrz­nych 2016

LAI_2_2016_REJESTR

Śmigłowiec sani­tarny Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Airbus Helicopters H‑135P3 o zna­kach SP-DXA został wpi­sany do reje­stru 14 grud­nia 2015 r. (poz. 711). Fot. LPR

Na początku stycz­nia bie­żą­cego roku w pol­skim reje­strze znaj­do­wało się 2501 stat­ków powietrz­nych, a dal­szych 856 w ewi­den­cji. Wpisaniu do reje­stru pod­le­gają: samo­loty, śmi­głowce, szy­bowce, moto­szy­bowce ste­rowce, balony i bez­za­ło­gowe statki powietrzne (+25 kg), a do ewi­den­cji: samo­loty ultra­lek­kie, wia­tra­kowce, para­lot­nie, moto­lot­nie, małe bez­za­ło­gowe statki powietrzne i inne. Najpopularniejszymi samo­lo­tami są: Cessna 152 (97 szt.), Cessna 172 i PZL-Mielec An‑2 oraz ultra­lek­kie Aeroprakt A‑22 i Sky Ranger, a śmi­głow­cami: Robinson R44 (57 szt.), Airbus Helicopters EC-135 i PZL-Świdnik Mi‑2.

Rejest cywil­nych stat­ków powietrz­nych pro­wa­dzi Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Realizacja zadań reje­stru wynika z posta­no­wień ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze oraz „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 czerwca 2013 r. w spra­wie reje­stru cywil­nych stat­ków powietrz­nych oraz zna­ków i napi­sów na stat­kach powietrz­nych wpi­sa­nych do tego reje­stru”.

Do reje­stru lub ewi­den­cji wpi­suje się wyłącz­nie statki powietrzne dla któ­rych Prezes ULC wydał świa­dec­two zdat­no­ści do lotu lub uznał takie świa­dec­two, wydane przez wła­ściwy organ obcego pań­stwa. Podczas wpisu stat­kom powietrz­nym nadaje się znaki roz­po­znaw­cze, skła­da­jące się ze zna­ków przy­na­leż­no­ści pań­stwo­wej (litery SP) oraz oddzie­lo­nych poziomą kre­ską zna­ków reje­stra­cyj­nych. Trzy litery otrzy­mują – samo­loty, śmi­głowce, ste­rowce i balony; cztery cyfry – szy­bowce i moto­szy­bowce, a cztery litery – statki powietrzne wpi­sane do ewi­den­cji. Znaki roz­po­znaw­cze nanosi się na stat­kach powietrz­nych w spo­sób trwały i umoż­li­wia­jący ich łatwą iden­ty­fi­ka­cję. Ich wiel­kość jest zależna od typu sprzętu oraz miej­sca nano­sze­nia. Dokonując wpisu do rejestru/ewidencji stwier­dza się toż­sa­mość danego egzem­pla­rza, okre­śla jego wła­ści­ciela i użyt­kow­nika oraz usta­na­wia się jego pol­ską przy­na­leż­ność pań­stwową.

Potwierdzeniem wpi­sa­nia jest wyda­nie przez Prezesa ULC „Świadectwa reje­stra­cji” lub „Świadectwa ewi­den­cji”. Statek powietrzny ma zakła­daną indy­wi­du­alną teczkę, w któ­rej archi­wi­zuje się zgro­ma­dzone doku­menty reje­stra­cyjne i póź­niej­sze z prze­biegu eks­plo­ata­cji oraz kon­troli pod wzglę­dem spraw­no­ści tech­nicz­nej.

Ponadto, w reje­strze reali­zuje się czyn­no­ści takie jak: wykre­śla­nie stat­ków powietrz­nych; zmiany wcze­śniej wpi­sa­nych danych (np. oso­bo­wych i adre­so­wych); wyda­wa­nie zaświad­czeń o wykre­śle­niu lub o nie­za­re­je­stro­wa­niu; wyda­wa­nie wycią­gów; wysta­wia­nie dupli­ka­tów świa­dectw reje­stra­cji; nada­wa­nie kodów trans­pon­dera radaru wtór­nego Mode‑S oraz pro­wa­dze­nie ewi­den­cji sta­łego pobytu pol­skich cywil­nych stat­ków powietrz­nych za gra­nicą na okres powy­żej sze­ściu mie­sięcy oraz obcych stat­ków powietrz­nych w RP powy­żej trzech mie­sięcy. Z upo­waż­nie­nia Prezesa ULC czyn­no­ści urzę­dowe zwią­zane z reje­strem reali­zuje Wydział Rejestru Cywilnych Statków Powietrznych, znaj­du­jący się w struk­tu­rze orga­ni­za­cyj­nej Departamentu Techniki Lotniczej.

Działalność reje­stru w 2015 r.

W ubie­głym roku dzia­łal­ność reje­stru stat­ków powietrz­nych została zain­au­gu­ro­wana już 2 stycz­nia wpi­sem do ewi­den­cji moto­lotni Bionik SP-MPZG (poz. ew. 848), a tydzień póź­niej do reje­stru został wpi­sany samo­lot Jungmeister Bü-133PA SP-YBK (poz. 4836, wpis 13.01.2015 r.) i szy­bo­wiec SZD-48 – 3 Jantar SP-3894 (poz. 3894, wpis 13.01.2015 r.). Pierwszym wpi­sa­nym śmi­głow­cem był Black Hawk S‑70i SP-YVF (poz. 688, wpis 22.01.2015 r.), który został zare­je­stro­wany w kate­go­rii „Specjalny”.

W ciągu całego roku w Wydziale Rejestru wyko­nano około tysiąca róż­nych ope­ra­cji: wpi­sów (196 nowych stat­ków powietrz­nych), wykre­śleń (102), zmian danych adre­so­wych lub wła­sno­ścio­wych sprzętu lot­ni­czego i innych. Natomiast do ewi­den­cji wpi­sano 61 stat­ków (26 samo­lo­tów ultra­lek­kich, 5 wia­tra­kow­ców, 19 moto­lotni, 3 para­lot­nie i 8 bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych), a wykre­ślono jeden samo­lot ultra­lekki.

Do reje­stru samo­lo­tów zostało wpi­sa­nych 90 szt., w tym m.in.: Tecnam (10), Jak-52 (8), M‑28 Skytruck (6), Airbus A320 (5) i Boeing 737 (2). Wykreślono 70 szt., w tym m.in.: Cessna 150 (7), Airbus A320 (4), M‑28 Skytruck (4) i Embraer 170 (3).

Do reje­stru śmi­głow­ców wpi­sano 29 szt., w tym m.in.: PZL-Świdnik W‑3 Sokół (4), Airbus Helicopters H‑135 (4), Robinson R44 (3), a wykre­ślono 14 szt., w tym m.in.: W‑3 Sokół (6) i R44 (4). Ponadto, na czas wyko­ny­wa­nia prób fabrycz­nych i oblotu tech­nicz­nego, do reje­stru zostało wpi­sa­nych kilka nowo zbu­do­wa­nych w Polskich Zakładach Lotniczych w Mielcu śmi­głow­ców Sikorsky S‑70i Black Hawk.

Do reje­stru moto­szy­bow­ców wpi­sano 8 szt., w tym m.in.: Pipistel Sinus (2), AOS-71 (1), a wykre­ślono jeden (SZD-45A Ogar).

Do reje­stru szy­bow­ców wpi­sano 49 szt. w tym m.in.: SZD‑9 bis Bocian (6), SZD-54 Perkoz (6) i SZD-30 Pirat (5), a wykre­ślono 13 szt., w tym m.in: SZD-54 Perkoz (3) i SZD-36 Cobra (2).

Do reje­stru balo­nów wpi­sano 20 szt., głów­nie pro­duk­cji firmy Kubiček (6), Lindstrand (5) i Schroeder (4), a cztery wykre­ślono (Cameron V‑77, AX‑8 i G/M).

W sto­sunku do sta­nów z ubie­głego roku (1.01.2015 r.) ilość sprzętu znaj­du­ją­cego się w reje­strze ule­gła zwięk­sze­niu z 2407 do 2501 szt. (o 4%). W głów­nych kate­go­riach sprzętu nastą­piło zwięk­sze­nie liczby: samo­lo­tów z 1218 do 1238 szt., śmi­głow­ców z 180 do 195 szt., moto­szy­bow­ców z 21 do 28 szt., szy­bow­ców z 810 do 846 szt. i balo­nów z 177 do 193 szt. Liczba ste­row­ców od kilku lat nie ulega zmia­nie i cały czas figu­ruje w nim jeden pry­watny Cameron AS105.

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE