Ranger i „Leader”

Ranger pod koniec lat 30. XX wieku. Samoloty pozostają w hangarze, stąd kominy okrętu są w pozycji pionowej.

Ranger pod koniec lat 30. XX wieku. Samoloty pozo­stają w han­ga­rze, stąd kominy okrętu są w pozy­cji pio­no­wej.

Obecność cięż­kich okrę­tów Kriegsmarine w pół­noc­nej Norwegii wymu­szała utrzy­my­wa­nie przez Brytyjczyków odpo­wied­nio sil­nego stanu bazu­ją­cej w Scapa Flow Home Fleet. Od wio­sny 1942 r. mogli oni dodat­kowo „wypo­ży­czać” jed­nostki US Navy i po raz kolejny zwró­cili się o pomoc do Waszyngtonu kil­ka­na­ście mie­sięcy póź­niej, tym razem pro­sząc o przy­sła­nie lot­ni­skowca. Amerykanie wspo­mo­gli sojusz­ni­ków nie­du­żym, naj­star­szym z posia­da­nych Rangerem, któ­rego samo­loty zaata­ko­wały w paź­dzier­niku 1943 r. żeglugę nie­miecką w pobliżu Bodø, odno­sząc duży suk­ces.

Dwa mie­siące wcze­śniej lot­ni­sko­wiec Illustrious został wysłany na Morze Śródziemne, by wspo­ma­gać inwa­zję na kon­ty­nen­talne Włochy i w Home Fleet pozo­stał tylko leciwy Furious, któ­remu potrzebny był remont. Odpowiedzią na prośbę Admiralicji było wysła­nie do Scapa Flow Task Group 112.1, two­rzo­nej przez Rangera (CV‑4), krą­żow­niki cięż­kie Tuscaloosa (CA-37) i Augusta (CA-31) oraz 5 nisz­czy­cieli. Eskadra ta przy­była do bazy na Orkadach 19 sierp­nia i komendę nad nią objął wów­czas cze­ka­jący tam kadm. Olaf M. Hustvedt.
Ranger był pierw­szym lot­ni­skow­cem US Navy zapro­jek­to­wa­nym od początku jako okręt tej klasy, a nie prze­bu­do­wa­nym ze statku (jak Langley CV‑1) czy nie­ukoń­czo­nego krą­żow­nika linio­wego (jak Lexington CV‑2 i Saratoga CV‑3). Przez pierw­sze cztery lata swo­jej służby, bazu­jąc głów­nie w kali­for­nij­skim San Diego, uczest­ni­czył w ruty­no­wych ćwi­cze­niach „Battle Force” (pacy­ficzna część US Navy), z grupą lot­ni­czą liczącą pier­wot­nie 89 maszyn, wyłącz­nie dwu­pła­to­wych. Od kwiet­nia 1939 r. jego bazą był Norfolk (stan Wirginia), po wybu­chu II wojny świa­to­wej naj­pierw odbył ćwi­cze­nia na Karaibach, potem szko­liła się na nim grupa lot­ni­cza budo­wa­nego Waspa (CV‑7). W maju 1941 r., mając za sobą remont, w trak­cie któ­rego m.in. wzmoc­niono uzbro­je­nie prze­ciw­lot­ni­cze, odbył na Atlantyku pierw­szy tzw. Patrol Neutralności (Neutrality Patrol), wraz z krą­żow­ni­kiem cięż­kim Vincennes (CA-44) i parą nisz­czy­cieli. Po dru­gim patrolu, w czerwcu prze­szedł kolejne zmiany wypo­sa­że­nia (m.in. otrzy­mał radar i radio­la­tar­nię) oraz uzbro­je­nia. W listo­pa­dzie z parą krą­żow­ni­ków i sied­mioma nisz­czy­cie­lami US Navy eskor­to­wał na czę­ści trasy trans­por­towce wio­zące żoł­nie­rzy bry­tyj­skich z Halifaksu do Kapsztadu (kon­wój WS-24).
Po Pearl Harbor bazu­jący na Bermudach okręt był wyko­rzy­sty­wany do szko­le­nia, z prze­rwą na patrol koło Martyniki dla „przy­pil­no­wa­nia” okrę­tów Vichy pod koniec lutego 1942 r. Po kolej­nych mody­fi­ka­cjach wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia (prze­łom marca i kwiet­nia) popły­nął do bazy Quonset Point (na połu­dnie od Bostonu), gdzie przy­jął na pokład 68 (76?) myśliw­ców Curtiss P‑40E. Idąc w eskor­cie kilku nisz­czy­cieli via Trynidad, 10 maja dotarł pod Akrę (bry­tyj­skie Złote Wybrzeże, obec­nie Ghana) i tam maszyny te, mające dotrzeć na front w Afryce Północnej, opu­ściły okręt (star­to­wały gru­pami, trwało to pra­wie cały dzień). 1 lipca, po okre­sie bazo­wa­nia w Argentii (Nowa Fundlandia), zawi­nął do Quonset Point po kolejny ładu­nek samo­lo­tów myśliw­skich Curtiss P‑40 (tym razem 72 wer­sji F), które wystar­to­wały pod Akrą 18 dni potem.
Mając znów zmo­dy­fi­ko­wane uzbro­je­nie prze­ciw­lot­ni­cze, po ćwi­cze­niach w pobliżu Norfolku Ranger przy­jął na pokład grupę lot­ni­czą zło­żoną z dywi­zjo­nów myśliw­skich VF‑9 i VF-41 oraz bom­bowo-obser­wa­cyj­nego VS-41, które przez więk­szość paź­dzier­nika ćwi­czyły na Bermudach. Szkolenia poprze­dziły jego udział w alianc­kim lądo­wa­niu we fran­cu­skiej czę­ści Afryki Północnej (ope­ra­cja „Torch”). Wraz z lot­ni­skow­cem eskor­to­wym Suwanee (CVE-27), krą­żow­ni­kiem lek­kim Cleveland (CL-55) i piątką nisz­czy­cieli two­rzył Task Group 34.2, część Task Force 34, któ­rego zada­niem była osłona i wspar­cie sił desan­to­wych mają­cych opa­no­wać Maroko. Gdy przed świ­tem 8 listo­pada zna­lazł się w rejo­nie 30 Mm na pół­nocny zachód od Casablanki, jego grupa lot­ni­cza miała 72 sprawne samo­loty: jeden dowódcy (był to tor­pe­dowo-bom­bowy Grumman TBF‑1 Avenger), 17 bom­bow­ców nur­ku­ją­cych Douglas SBD‑3 Dauntless (VS-41) oraz 54 myśliwce Grumman F4F‑4 Wildcat (26 VF‑9 i 28 VF-41).
Francuzi pod­dali się rano 11 listo­pada 1942 r., a do tego czasu samo­loty Rangera wystar­to­wały 496 razy. Pierwszego dnia dzia­łań bojo­wych myśliwce zestrze­liły 13 (w tym pomył­kowo Hudsona RAF‑u) maszyn, a znisz­czyły na ziemi około 20, nato­miast bom­bowce zato­piły fran­cu­skie okręty pod­wodne Amphitrite, Oréade i Psyché oraz uszko­dziły pan­cer­nik Jean Bart, krą­żow­nik lekki Primaguet i nisz­czy­ciel Albatros. Nazajutrz Wildcaty uzy­skały 5 strą­ceń (w tym znów maszyn wła­snych), a co naj­mniej 14 samo­lo­tów znisz­czyły na ziemi. 10 listo­pada rano chy­biły tor­pedy, które wystrze­lił do Rangera okręt pod­wodny Le Tonnant, póź­niej­szy atak bom­bow­ców na Jeana Barta przy­niósł dwa tra­fie­nia, w rezul­ta­cie któ­rych cel m.in. osiadł rufą na dnie basenu, w któ­rym cumo­wał. Sukcesy te miały swoją cenę – w wyniku kontr­ak­cji prze­ciw­nika i wypad­ków utra­co­nych zostało 15 myśliw­ców oraz 3 bom­bowce,
zgi­nęło sze­ściu lot­ni­ków.
Po powro­cie do Norfolku i prze­glą­dzie doko­wym, 19 stycz­nia 1943 r. Ranger, eskor­to­wany przez Tuscaloosę i 5 nisz­czy­cieli, dostar­czył 72 myśliwce P‑40 pod Casablankę. Identyczna par­tia, ale w wer­sji L, opu­ściła go tam 24 lutego. Od początku kwiet­nia do końca lipca bazo­wał w Argentii na Nowej Fundlandii, odby­wa­jąc rejsy szko­le­niowe po oko­licz­nych wodach. W tym okre­sie zna­lazł się na krótko w cen­trum uwagi mediów, co wyni­kło z ogło­sze­nia przez Niemców, że został zato­piony. Był to rezul­tat nie­uda­nego ataku U‑Boota – 23 kwiet­nia U 404 wystrze­lił cztery tor­pedy do bry­tyj­skiego lot­ni­skowca eskor­to­wego Biter, ich wybu­chy (naj­pew­niej na końcu biegu) zostały wzięte za oznakę tra­fień i kpt. Otto von Bülow zgło­sił zato­pie­nie błęd­nie ziden­ty­fi­ko­wa­nego celu. Gdy nie­miecka pro­pa­ganda odtrą­biła suk­ces (Hitler odzna­czył von Bülowa Krzyżem Żelaznym z Liśćmi Dębowymi), Amerykanie mogli oczy­wi­ście udo­wod­nić, że to bzdura i obwo­łali dowódcę U‑Boota kłam­li­wym tchó­rzem, także się myląc (pod jego komendą U 404 wiele razy odważ­nie ata­ko­wał kon­woje, zata­pia­jąc 14 stat­ków i bry­tyj­ski nisz­czy­ciel Veteran).
W pierw­szej deka­dzie sierp­nia Ranger wyszedł w morze, by eskor­to­wać trans­atlan­tyk Queen Mary, któ­rym do Halifaksu podró­żo­wała bry­tyj­ska dele­ga­cja rzą­dowa z pre­mie­rem Winstonem Churchillem na czele, zmie­rza­jąca do Quebeku na kon­fe­ren­cję z Amerykanami. Gdy 11 tm. opusz­czał kana­dyj­ski port, jego grupę lot­ni­czą (CVG‑4) two­rzyło 67 samo­lo­tów: 27 FM‑2 Wildcat nale­żą­cych do dywi­zjonu VF‑4 (eks-VF-41), 30 SBD Dauntless VB‑4 (eks-VB-41, 28 w wer­sji 4 i dwie „trójki”) oraz 10 maszyn tor­pe­dowo-bom­bo­wych Grumman TBF‑1 Avenger VT‑4, z któ­rych jeden był „oso­bi­stym” samo­lo­tem nowego dowódcy grupy, kmdr. Josepha A. Ruddy’ego.
Uszkodzenia na rufie francuskiego pancernika Jean Bart, zacumowanego w Casablance. Część z nich spowodowały bomby zrzucone przez samoloty Rangera.

Uszkodzenia na rufie fran­cu­skiego pan­cer­nika Jean Bart, zacu­mo­wa­nego w Casablance. Część z nich spo­wo­do­wały bomby zrzu­cone przez samo­loty Rangera.

Początki

Ponad 21 lat wcze­śniej, w lutym 1922 r., przed­sta­wi­ciele pię­ciu świa­to­wych mocarstw pod­pi­sali w Waszyngtonie trak­tat o ogra­ni­cze­niu zbro­jeń mor­skich, wpro­wa­dza­jący „waka­cje” w budo­wie naj­cięż­szych okrę­tów. By do stoczni roz­biór­ko­wych nie tra­fiły także gotowe kadłuby dwóch krą­żow­ni­ków linio­wych typu Lexington, Amerykanie posta­no­wili wyko­rzy­stać je jako „pod­wo­zia” dla lot­ni­skow­ców. Jednostki tej klasy były objęte limi­tem łącz­nej wypor­no­ści stan­dar­do­wej, który w przy­padku US Navy wyno­sił 135 000 ts. Ponieważ zało­żono, że Lexington i Saratoga będą miały po 33 000, do dys­po­zy­cji pozo­sta­wało 69 000.
Gdy w Waszyngtonie zaczęto myśleć o okrę­cie, który będzie lot­ni­skow­cem od momentu poło­że­nia stępki, pierw­sze „przy­miarki” pro­jek­towe, z lipca 1922 r., obej­mo­wały szkice jed­no­stek o wypor­no­ści obli­cze­nio­wej 11 500, 17 000, 23 000 i 27 000 ts. Oznaczało to róż­nice w pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej, opan­ce­rze­niu i liczeb­no­ści grupy lot­ni­czej; w przy­padku uzbro­je­nia każdy wariant zakła­dał obec­ność armat kal. 203 mm (6−9) oraz uni­wer­sal­nych kal. 127 mm (8 lub 12). Ostatecznie uznano, że zado­wa­la­jący rezul­tat przy­nie­sie mini­mum 27 000 ts, przy któ­rym trzeba będzie zde­cy­do­wać się na wysoką pręd­kość i silne uzbro­je­nie albo dużą niż­szą pręd­kość, ale z sil­nym opan­ce­rze­niem lub dużo więk­szą liczbą samo­lo­tów.
W maju 1924 r. poja­wiła się szansa uję­cia lot­ni­skowca w kolej­nym pro­gra­mie roz­bu­dowy US Navy. Okazało się wów­czas, że odpo­wia­da­jące za roz­wój jako­ściowy i ilo­ściowy lot­nic­twa US Navy Biuro Lotnicze (Bureau of Aeronautics, BuAer) wola­łoby okręt z gład­kim pokła­dem, bez nad­bu­dówki przy bur­cie (wysepki). Większa dzięki temu liczeb­ność grupy lot­ni­czej i bez­piecz­niej­sze lądo­wa­nia ozna­czały jed­nak wiele kło­po­tów, choćby z roz­miesz­cze­niem uzbro­je­nia. Członkowie Rady Głównej (General Board), gre­mium dorad­czego Sekretarza Marynarki Wojennej zło­żo­nego z naj­wyż­szych rangą ofi­ce­rów, spie­rali się też co do wła­ści­wej pręd­ko­ści okrętu (tu uwzględ­niano poten­cjalne zagro­że­nie ze strony krą­żow­ni­ków „waszyng­toń­skich”) czy jego zasięgu. Ostatecznie Rada zapro­po­no­wała dwa warianty: lekko opan­ce­rzony, szybki (32,5 w.) okręt z ośmioma arma­tami 203 mm i 60 samo­lo­tami albo lepiej opan­ce­rzony, ale dużo wol­niej­szy (27,5 w.)
i z 72 samo­lo­tami.
Gdy oka­zało się, że środki na lot­ni­sko­wiec zostaną ujęte naj­wcze­śniej w budże­cie na rok 1929, temat „spadł z wokandy”. Wrócił po kil­ku­na­stu mie­sią­cach i wtedy Rada wypo­wie­działa się za dużo mniej­szą jed­nostką, co wyklu­czyło armaty 203 mm i zakła­dane dotąd opan­ce­rze­nie. Choć z Londynu przy­cho­dziły infor­ma­cje o kło­po­tach z odpro­wa­dza­niem dymu na Furiousie oraz braku pro­ble­mów w przy­padku Hermesa i Eagle’a, które miały wysepki, BuAer opto­wało nadal za gład­kim pokła­dem lot­ni­czym. W lutym 1926 r. spe­cja­li­ści z Biura Budów i Remontów (Bureau of Construction and Repair, BuC&R) przed­sta­wili szkice jed­no­stek o wypor­no­ści 10 000, 13 800 i 23 000 ts, mają­cych osią­gać 32−32,5 w. Najmniejsza z nich nie miała pan­cer­nego pasa bur­to­wego, uzbro­je­nie w jej przy­padku two­rzyło 12 armat kal. 127 mm. Pozostałe dwie miały pasy bur­towe gru­bo­ści 63 mm, a do tego tuzina docho­dziło 6 armat kal. 152 mm.
Na posie­dze­niu Rady w marcu 1927 r. szef BuC&R opo­wie­dział się za okrę­tem śred­niej wiel­ko­ści, uza­sad­nia­jąc to tym, że pięć takich jed­no­stek ozna­cza łączną powierzch­nię pokła­dów lot­ni­czych 15 – 20 proc. więk­szą niż w przy­padku trzech o wypor­no­ści 23 000 ts. Te mogłyby mieć „uży­teczną” ochronę kadłuba, jed­nak kal­ku­la­cje wyka­zy­wały, że pan­cerz na pokła­dzie lot­ni­czym lub chro­niący han­gar nie wcho­dzi w grę. Wobec niskiej z tego powodu odpor­no­ści na uszko­dze­nia bojowe i tym samym dużego praw­do­po­do­bień­stwa strat lep­sza była więc więk­sza liczba okrę­tów. Pojawiła się tutaj jed­nak kwe­stia kosz­tów, wyż­szych o około 20 proc. z racji dwóch dodat­ko­wych, a dro­gich maszy­nowni. Gdy przy­szło do cech koniecz­nych z punktu widze­nia BuAer, usta­lono, że pokład lot­ni­czy powi­nien mieć co naj­mniej 80 stóp (24,4 m) sze­ro­ko­ści i około 665 (203 m) dłu­go­ści oraz sys­temy lin hamow­ni­czych i kata­pulty na obu koń­cach.
Na posie­dze­niu w paź­dzier­niku ofi­cer repre­zen­tu­jący lot­ni­ków wypo­wie­dział się za okrę­tem o wypor­no­ści 13 800 ts, który zabie­rałby w han­ga­rze i na pokła­dzie 36 samo­lo­tów bom­bo­wych oraz 72 myśliwce lub – w warian­cie o wyż­szej pręd­ko­ści mak­sy­mal­nej (32,5 zamiast 29,4 w.) – odpo­wied­nio 27 i 54. Choć widziane już były plusy wysepki (np. w roli punktu odnie­sie­nia przy lądo­wa­niu), gład­kość pokładu nadal była uzna­wana za „wysoce pożą­daną”. Problem z odpro­wa­dza­niem spa­lin spra­wiał, że Biuro Inżynierii Okrętowej (Bureau of Engineering, BuEng) opto­wało za wysepką, ale ponie­waż o war­to­ści okrętu decy­do­wały zalety „lot­ni­ska”, BuAer posta­wiło na swoim.
Rozpoczęcie eks­plo­ata­cji Saratogi i Lexingtona (pierw­szy wszedł ofi­cjal­nie do służby dwa tygo­dnie wcze­śniej, drugi zro­bił to w poło­wie grud­nia) spra­wiło, że 1 listo­pada 1927 r. Rada Główna zapro­po­no­wała Sekretarzowi wybu­do­wa­nie pię­ciu po 13 800 ts. Ponieważ, wbrew spe­cja­li­stom z Działu Planowania Wojennego (War Plans Division), któ­rzy chcieli, by two­rzyły for­ma­cje z krą­żow­ni­kami „waszyng­toń­skimi”, prze­wi­dziano ich współ­dzia­ła­nie z posia­da­nymi wów­czas „powol­nymi” pan­cer­ni­kami, prze­kra­cza­nie przez nowe lot­ni­skowce 30 w. uznano za nie­ko­nieczne.
W ciągu następ­nych trzech mie­sięcy w BuC&R roz­wa­żano jesz­cze inne alter­na­tywy, ale do bar­dziej zaawan­so­wa­nego sta­dium prze­szły tylko cztery szkice pro­jek­towe okrętu o wypor­no­ści 13 800 ts i Rada wybrała ten z pokła­dem lot­ni­czym o dłu­go­ści 700 stóp (213,5 m). Ponieważ pro­jek­tanci przy­znali, że nawet wyso­kie kominy w wysepce mogą nie ozna­czać braku zabu­rzeń w powie­trzu nad nim, został utrzy­many wymóg gład­ko­ści. W tej sytu­acji, by zady­mia­nie pokładu było jak naj­mniej­sze, nale­żało ulo­ko­wać kotły moż­li­wie bli­sko końca kadłuba i osta­tecz­nie zapa­dła decy­zja o „nie­orto­dok­syj­nym” ulo­ko­wa­niu kotłowni za prze­dzia­łami tur­bin. Postanowiono też, tak jak na doświad­czal­nym Langley’u, zasto­so­wać kominy (ich liczba wzro­sła do sze­ściu) na „zawia­sach”, pozwa­la­ją­cych usta­wić je poziomo, pro­sto­pa­dle do burt. W trak­cie ope­ra­cji lot­ni­czych całość spa­lin mogła być skie­ro­wana do tej z „poło­żo­nych” syme­trycz­nych tró­jek, która znaj­do­wała się po stro­nie zawietrz­nej.
Przesunięcie maszy­nowni ku rufie wyklu­czało jej więk­szą masę (powo­do­wa­łaby poważne pro­blemy z try­mem) i tym samym moc, stąd osta­tecz­nie Rada zaak­cep­to­wała 53 000 KM, co miało pozwo­lić na pręd­kość mak­sy­malną 29,4 w. w warun­kach prób­nych. Uznała też, że grupa lot­ni­cza powinna liczyć 108 maszyn (w tym tylko 27 bom­bow­ców i samo­lo­tów tor­pe­do­wych), a na pokła­dzie han­ga­ro­wym, w poprzek kadłuba, należy zamon­to­wać dwie kata­pulty. Duża zmiana doty­czyła uzbro­je­nia – osta­tecz­nie zre­zy­gno­wano z armat do zwal­cza­nia celów nawod­nych, wyrzutni tor­ped, i dzia­łek na rzecz tuzina uni­wer­sal­nych kal. 127 mm L/25 oraz tak dużej jak się da liczby kara­bi­nów maszy­no­wych kal. 12,7 mm, z wymo­giem zain­sta­lo­wa­nia ich poza pokła­dem lot­ni­czym i zapew­nie­nia wszyst­kim lufom jak naj­więk­szych pól ostrzału. Kalkulacje wyka­zy­wały, że na opan­ce­rze­nie będzie można prze­zna­czyć tylko kil­ka­dzie­siąt ton i osta­tecz­nie sta­nęło na osło­nię­ciu maszyny ste­ro­wej (płyty gru­bo­ści 51 mm z boków i 25 mm od góry). Wobec braku moż­li­wo­ści odpo­wied­niego zabez­pie­cze­nia gło­wic zre­zy­gno­wano z tor­ped, samo­loty pokła­dowe miały być uzbra­jane jedy­nie w bomby.

  • Wojciech Holicki

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE