PZL Warszawa-Okęcie zmo­der­ni­zuje kolejne Orliki

Pierwszy z 12 zmodernizowanych Orlików TC-II Advanced ma zostac przekazany Silom Powietrznym w kwietniu 2019 r. Ma w nie byc wyposazona 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Pierwszy z 12 zmo­der­ni­zo­wa­nych Orlików TC-II Advanced ma zostac prze­ka­zany Silom Powietrznym w kwiet­niu 2019 r. Ma w nie byc wypo­sa­zona 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

19 grud­nia 2017 r. w sie­dzi­bie PZL Warszawa-Okęcie S.A. pod­pi­sano umowę na moder­ni­za­cję 12 samo­lo­tów PZL-130TC‑I Orlik do stan­dardu TC-II Advanced. Umowa ma zostać zre­ali­zo­wana do 30 paź­dzier­nika 2020 r., a jej war­tość to 186 mln zł. Kontrakt w obec­no­ści sekre­ta­rza stanu w MON Bartosza Kownackiego pod­pi­sali szef Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Dariusz Pluta oraz ze strony wyko­nawcy PZL Warszawa-Okęcie S.A. pre­zes zarządu Manuel Eduardo Heredia Ortiz i wice­pre­zes zarządu Władysław Skorski.

Turbośmigłowe samo­loty szkolno-tre­nin­gowe PZL-130 Orlik sta­no­wią wypo­sa­że­nie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Są one prze­zna­czone do pod­sta­wo­wego i zaawan­so­wa­nego szko­le­nia pilo­tów woj­sko­wych w zakre­sie tech­niki pilo­to­wa­nia i nawi­go­wa­nia w róż­nych warun­kach atmos­fe­rycz­nych. Według obo­wią­zu­ją­cej kon­cep­cji szko­le­nia pod­cho­rą­żych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, kan­dy­daci na pilo­tów bojo­wych roz­po­czy­na­jący loty na PZL-130 powinni dys­po­no­wać nalo­tem nie mniej­szym niż 115 godzin, zdo­by­tym w aero­klu­bach oraz Akademickim Ośrodku Szkolenia Lotniczego w Dęblinie. Przed przej­ściem na samo­loty tur­bo­śmi­głowe pod­cho­rą­żo­wie dys­po­nują już upraw­nie­niami PPL oraz IR. Szkolenie pod­sta­wowe reali­zo­wane przez 4. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego obej­muje około 130 godzin lotów na samo­lo­tach tur­bo­śmi­gło­wych oraz 70 godzin szko­le­nia na odrzu­tow­cach; kolej­nym eta­pem jest trwa­jące ponad 40 godzin lotu szko­le­nie zaawan­so­wane.
W paź­dzier­niku 2018 r. miną 34 lata od oblotu PZL-130 Orlik (12 paź­dzier­nika 1984 r.) w pier­wot­nej wer­sji z sil­ni­kiem tło­ko­wym oraz 24 lata od dostar­cze­nia użyt­kow­ni­kowi pierw­szych PZL-130TB z tur­bo­śmi­gło­wym zespo­łem napę­do­wym. Konstrukcja prze­szła w tym cza­sie długi pro­ces moder­ni­za­cji i pod­sta­wowa odmiana TC-II (nazy­wana rów­nież TC-II Garmin) przy­po­mina pierw­sze tło­kowe Orliki jedy­nie ogól­nym ukła­dem pła­towca. Eksploatowany obec­nie przez Siły Powietrzne wariant wzbił się po raz pierw­szy w powie­trze 8 paź­dzier­nika 2003 r. Pierwsze 16 egzem­pla­rzy prze­bu­do­wano na pod­sta­wie umowy z PZL Warszawa-Okęcie S.A. zawar­tej w 2010 r. (war­tość 148,547 mln zł; ostatni zmo­der­ni­zo­wany samo­lot prze­ka­zano użyt­kow­ni­kowi 23 wrze­śnia 2013 r.).
Zgodnie z warun­kami kon­traktu pod­pi­sa­nego z Ministerstwem Obrony Narodowej, PZL Warszawa-Okęcie S.A. wykona głę­boką moder­ni­za­cję kon­struk­cji i awio­niki na 12 samo­lo­tach PZL-130TC‑I, a następ­nie prze­każe je do eks­plo­ata­cji de facto jako nowe maszyny (z zero­wym nalo­tem). Prace roz­poczną się natych­miast i wszyst­kie 12 samo­lo­tów wróci ponow­nie do służby w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w okre­sie od kwiet­nia 2019 do paź­dzier­nika 2020 r., z przy­szłym resur­sem 12 tys. godzin (40 lat eks­plo­ata­cji).
Dwuetapowy pakiet prac obej­muje naj­pierw zabu­dowę nowego skrzy­dła, uste­rze­nia, sil­nika i śmi­gła, a następ­nie cał­ko­wite zastą­pie­nie oprzy­rzą­do­wa­nia kabi­no­wego i awio­niki nowo­cze­snymi ukła­dami. Modernizacja pozwala na wpro­wa­dze­nie sys­temu ser­wi­so­wego opar­tego o stan tech­niczny, zamiast kalen­da­rzo­wego, co skut­kuje znacz­nymi oszczęd­no­ściami w kosz­tach ope­ra­cyj­nych. Podpisano rów­nież dodat­kową umowę na opra­co­wa­nie symu­la­tora lotu Orlik dla Sił Powietrznych, który uzu­pełni pakiet wyma­ga­nych pomocy instruk­ta­żo­wych.

  • Paweł Bondaryk

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE