PSR‑A Pilica coraz bli­żej eks­plo­ata­cji linio­wej

Jednostka Ogniowa PSR-A Pilica zamocowana na Jelczu 443.42 podczas strzelania z armaty.

Jednostka Ogniowa PSR‑A Pilica zamo­co­wana na Jelczu 443.42 pod­czas strze­la­nia z armaty.

We wrze­śnio­wym nume­rze „Wojska i Techniki” pisa­li­śmy już o lip­co­wym strze­la­niu spraw­dza­ją­cym na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce nowo wypro­du­ko­wa­nego zestawu PSR‑A Pilica, będą­cego rezul­ta­tem pracy Konsorcjum PGZ-PILICA, w któ­rym ZM Tarnów S.A. są inte­gra­to­rem sys­temu. Wykonawcą jest Konsorcjum PGZ-PILICA, które oprócz tar­now­skich zakła­dów two­rzą spółki GK PGZ: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., PIT-RADWAR S.A. i PCO S.A. Koniec roku przy­niósł nowe infor­ma­cje o kon­ty­nu­acji tych prób.

Od chwili ujaw­nie­nia pro­to­ty­po­wej kon­fi­gu­ra­cji Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo-Artyleryjskiego Pilica (PSR‑A Pilica) minęły dwa lata (wię­cej w WiT 2/2016). W tym cza­sie na wnio­sek zama­wia­ją­cego – Inspektoratu Uzbrojenia MON (który zamó­wił sześć sys­te­mów) i gestora sprzętu, czyli Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, wpro­wa­dzono zmiany w kon­struk­cji poszcze­gól­nych ele­men­tów sys­temu. Można było się o tym naocz­nie prze­ko­nać, odwie­dza­jąc w tym roku kie­lec­kie MSPO.

Zmiany w kon­fi­gu­ra­cji Pilicy

Początkowo w PSR‑A Pilica w roli Jednostek Ogniowych (JO) miały być użyte wyłącz­nie armaty cią­gnione. Jednak osta­tecz­nie zama­wia­jący zde­cy­do­wał o zasto­so­wa­niu kon­fi­gu­ra­cji, w któ­rej JO będzie mogła mieć albo dotych­cza­sową kon­fi­gu­ra­cję armaty cią­gnio­nej, albo będzie można ją zamo­co­wać na plat­for­mie ładun­ko­wej samo­chodu cię­ża­ro­wego Jelcz 442.32 4×4. Właśnie taką wer­sję prze­te­sto­wano na poli­go­nie w Ustce. Powodem takiego kroku jest chęć zapew­nie­nia JO więk­szej pręd­ko­ści w tere­nie. Specjalnie dosto­so­wane pod­wo­zie pojazdu pozwala na otwar­cie ognia nie­malże zaraz po zatrzy­ma­niu. Oczywiście, armatę można zdjąć z cię­ża­rówki przy uży­ciu zamon­to­wa­nych wycią­ga­rek, a następ­nie uży­wać w kon­fi­gu­ra­cji cią­gnio­nej. Konsorcjum PGZ-PILICA prze­wi­działo także moż­li­wość trans­portu sys­temu drogą powietrzną, np. samo­lo­tem trans­por­to­wym CASA C‑295M.
Przy oka­zji kwe­stii trans­portu lot­ni­czego warto zauwa­żyć zmiany gaba­ry­towe, które objęły sta­no­wi­sko dowo­dze­nia (SD). To kon­struk­cja, która wpi­suje się w trend opty­ma­li­za­cji gaba­ry­to­wej sprzętu woj­sko­wego przy zacho­wa­niu funk­cjo­nal­no­ści. Obecnie SD Pilicy jest znacz­nie mniej­sze. Zamiast dotych­cza­so­wego kon­te­nera, miesz­czą­cego zarówno elek­tro­nikę, jak i sta­no­wi­ska ope­ra­tor­skie, zasto­so­wano znacz­nie niż­szy, w któ­rym umiesz­czono elek­tro­nikę (w tym środki łącz­no­ści), do któ­rej dostęp zapew­niają opusz­czane rolety w ścia­nach kon­te­nera. Natomiast dwa sta­no­wi­ska ope­ra­tor­skie umiesz­czono w tyl­nej czę­ści wago­no­wej 6‑osobowej kabiny Jelcza 442.32.
Zamawiający wybrał też doce­lowy model sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej, która będzie głów­nym środ­kiem wykry­wa­nia celów powietrz­nych PSR‑A Pilica i źró­dłem infor­ma­cji o sytu­acji powietrz­nej. W skład sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej SRL-97 wcho­dzi izra­el­ski sen­sor rada­rowy IAI/Elta ELM-2106 NG. Jesienią PIT-RADWAR S.A., który jest odpo­wie­dzialny m.in. za inte­gra­cję sys­temu radio­lo­ka­cji, roz­po­czął testy poli­go­nowe sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej.
Finalna kon­fi­gu­ra­cja poje­dyn­czego sys­temu PSR‑A Pilica składa się ze: Stanowiska Dowodzenia, Stacji Radiolokacyjnej, Jednostek Ogniowych (sześć) wraz z Ciągnikami Artyleryjskimi, Pojazdów Transportowych (dwa) i Pojazdów Amunicyjnych (dwa).
Testy przy­go­to­waw­cze do badań zdaw­czo-odbior­czych Zgrupowanie poli­go­nowe prze­pro­wa­dzono z udzia­łem zama­wia­ją­cego, DG RSZ oraz repre­zen­tan­tów 79. Regionalnego Przedstawicielstwa Wojskowego na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Pierwszy etap prób prze­pro­wa­dzono w lipcu br. (o czym pisa­li­śmy w WiT 9/2019). Przypomnijmy, że wów­czas spraw­dzono i zapre­zen­to­wano sto­pień inte­gra­cji kon­fi­gu­ra­cji Pilicy z uży­ciem SD, dwóch JO i sta­cji radio­lo­ka­cyj­nej ZDPSR Soła pro­duk­cji PIT-RADWAR S.A. Jedna z JO została zamo­co­wana na cią­gniku arty­le­ryj­skim, z któ­rego pro­wa­dziła ogień. Wówczas także spraw­dzono moż­li­wość współ­pracy PSR‑A Pilica z innymi efek­to­rami. W ramach prób pod­łą­czono cią­gnioną 35 mm armatę AG-35 sys­temu Noteć, opra­co­wy­wa­nego przez Konsorcjum PGZ-NOTEĆ (WiT 3/2016). Badania potwier­dziły współ­pracę róż­nych armat kie­ro­wa­nych z SD Pilicy.

  • Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE