PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

PRZEKRÓJ PLANÓW WZE S.A.

DZIŚ I JUTRO NA TLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ UWARUNKOWAŃ

Konsolidacja pol­skiego prze­my­słu obron­nego zaowo­co­wała kon­cen­tra­cją w Grupie PGZ przed­się­biorstw o bar­dzo zróż­ni­co­wa­nych pro­fi­lach oraz skali dzia­łal­no­ści. Dla nie­któ­rych z nich jest to dosko­nała oka­zja do osią­gnię­cia pozy­cji lidera w danym obsza­rze tech­no­lo­gicz­nym, pro­duk­to­wym czy usłu­go­wym. Do spółek tych należą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., któ­rych nowy Zarząd wyja­wił nam śmiałe plany roz­wo­jowe na naj­bliż­sze lata. Plany, ale też podej­mo­wane kon­kretne dzia­ła­nia opie­rają się na trzech fila­rach:
– Ścisłej kore­la­cji z potrze­bami Sił Zbrojnych w tym nad­cho­dzą­cymi pro­gra­mami PMT (m.in.: Wisła, Narew czy Homar) jako wia­ry­godny part­ner innych spółek PGZ.
– Szerokiego roz­wi­nię­cia dotych­cza­so­wej współ­pracy z obec­nymi part­ne­rami, jak i nowymi part­ne­rami zagra­nicz­nymi: Honeywell, Kongsberg, Harris, Raytheon, Lockheed Martin…
– Przekształcenie dotych­czas świad­czo­nych usług z grupy remon­towo-napraw­czej w nowo­cze­śnie zarzą­dzany hub ser­wi­sowy ofe­ru­jący wspar­cie w peł­nym cyklu życia sys­te­mów będą­cych na wypo­sa­że­niu Sił Zbrojnych RP.

Systemy WZE S.A.

Realizacja tych pla­nów, jak zapew­nia Zarząd WZE S.A. posiada solidne pod­stawy w postaci boga­tego doświad­cze­nia pra­cow­ni­ków, głę­bo­kich kon­tak­tach biz­ne­so­wych z klu­czo­wymi part­ne­rami zagra­nicz­nymi oraz dobrą, bo popartą suk­ce­sami komer­cyj­nymi współ­pracą z ośrod­kami nauko­wymi (co samo w sobie jest rzad­ko­ścią w kra­jo­wej rze­czy­wi­sto­ści). Doświadczenia Spółki wyni­kają z pro­gra­mów moder­ni­za­cji, gdzie „wizy­tówką” cały czas jest zestaw Newa SC jak i opra­co­wa­nia osob­nych pro­duk­tów, główne z dzie­dziny pasyw­nego roz­po­zna­nia oraz Walki Radioelektronicznej. Przyjrzyjmy się: Przebiśnieg – wykry­wa­nie, iden­ty­fi­ka­cja oraz zakłó­ca­nie źró­deł radio­wych prze­ciw­nika; Mobilna Stacja Rozpoznania „MSR‑W” — auto­ma­tyczne roz­po­zna­wa­nie sygna­łów z rada­rów i urzą­dzeń mon­to­wa­nych na stat­kach powietrz­nych ESM/ELINT. Rozwinięcie powyż­szej tech­no­lo­gii nastą­piło w MZRiASR, czyli ultra Mobilnym Zestawie Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych oraz Mobilnej Stacji Rozpoznania Radioelektronicznego ESM/ELINT z suk­ce­sem dostar­czo­nej do wojsk spe­cjal­nych. Tak kom­plek­sowe oraz nie­wąt­pli­wie skom­pli­ko­wane tech­no­lo­gicz­nie sys­temy, opra­co­wane i wypro­du­ko­wane w koope­ra­cji kra­jo­wej jak i zagra­nicz­nej, są dobrą bazą oraz moc­nymi refe­ren­cjami WZE w przy­szłych przed­się­wzię­ciach.

Przyszłość

Budując swoją przy­szłość firma naj­wy­raź­niej nie czeka na „mannę z nieba” tylko przy­stę­puje aktyw­nie do tych ini­cja­tyw, któ­rych wyniki są zgodne z wyty­czo­nymi wcze­śniej kie­run­kami oraz posia­dają wystar­cza­jący poten­cjał biz­ne­sowy. W czerwcu br. Spółka uzy­skała cer­ty­fi­kat jak i zwią­zaną z nim licen­cję wyłączną pozwa­la­jącą na usta­no­wie­nia w jej struk­tu­rach cer­ty­fi­ko­wa­nego przez Kongsberg Centrum Serwisowego Systemów Morskiej Jednostki Rakietowej z poci­skami NSM. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. już teraz inwe­stują w nową infra­struk­turę oraz roz­sze­rzają swoją licen­cję o moż­li­wość ser­wi­so­wa­nia mate­ria­łów ener­ge­tycz­nych w tym gło­wic bojo­wych. Takie kom­plek­sowe podej­ście pozwala na budowę zgod­nego ze stan­dar­dami zachod­nimi hub‑a ser­wi­so­wego i prze­ło­że­nie nowych struk­tur na potrzeby ser­wi­sowe Armii w pozo­sta­łych obsza­rach.

Duże pro­gramy off­se­towe…

Pozyskiwanie nowych kom­pe­ten­cji w znacz­nej czę­ści jest moż­liwe poprzez pro­gramy off­se­towe. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. posia­dają jedne z naj­więk­szych (o ile nie naj­więk­sze) w kraju doświad­cze­nie w absorp­cji trans­feru tech­no­lo­gii poprzez off­set oraz licen­cje. Przykładem może być tu off­set ze strony ame­ry­kań­skiej firmy Honeywell, który pozwo­lił na ofe­ro­wa­nie spo­lo­ni­zo­wa­nych sys­te­mów nawi­ga­cji iner­cjal­nej TALIN nie­zbęd­nej dla dal­szych pro­duk­tów takich jak KTO Rosomak, Poprad czy Krab. Obecnie Spółka jest w trak­cie przy­go­to­wań do przy­ję­cia trans­feru tech­no­lo­gii czę­ści off­setu dla sys­temu Wisła oraz licen­cji dla Narwi. Transfer ten jest nie­zbędny do szyb­kiego uru­cho­mie­nia zdol­no­ści pro­duk­cyj­nych z zakresu kom­po­nen­tów licen­cyj­nych – głów­nie pod­sys­te­mów elek­tro­niki rakiety oraz radaru kon­struk­cji part­nera zagra­nicz­nego. Powiązaną z sys­te­mami OPL, a z pew­no­ścią coraz bar­dziej palącą kwe­stią jest kom­plek­sowa pro­duk­cja modu­łów nadaw­czo-odbior­czych w tech­no­lo­gii GaN. Praktycznie każdy nowy radar dla SZ RP będzie oparty o moduły N/O i co za tym idzie ich źró­dło musi być zabez­pie­czone w zaso­bach kra­jo­wych. Niezależnie od poten­cjal­nego offsetu/licencji Zarząd WZE roz­po­czął dzia­ła­nia zmie­rza­jące do budowy w ramach spółki (lub kilku spółek PGZ) wydziału mon­tażu takich modu­łów. Przy zało­że­niu importu ukła­dów MMIC od part­ne­rów zagra­nicz­nych taka inwe­sty­cja powinna przy­nieść pierw­sze rezul­taty w postaci goto­wej serii modu­łów już po ok. 1.5 roku.

Pełna wer­sja arty­kułu dostępna w e‑wydaniu za darmo »>

  • dr inż. Przemysław Kowalczuk

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE