Przegląd roz­woju pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego

F-16 to dziś najnowocześniejszy samolot bojowy polskiego lotnictwa wojskowego. Fot. Arnas Glazauskas

F‑16 to dziś naj­no­wo­cze­śniej­szy samo­lot bojowy pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego. Fot. Arnas Glazauskas

Główne ele­menty, skła­da­jące się na decy­zję o naby­ciu przez Polskę samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych F‑16, o któ­rych Bruce Lemkin, Zastępca Podsekretarza Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowych, powie­dział, że zapew­nią pod­stawę inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści, umoż­li­wia­jącą nam prze­pro­wa­dze­nie ope­ra­cji w NATO z koali­cyj­nymi part­ne­rami, to tech­niczna ana­liza kon­ku­ru­ją­cych samo­lo­tów, cena, finan­so­wa­nie, off­set oraz… poli­tyka.

Położenie geo­gra­ficzne Polski uwa­run­ko­wa­nia poli­tyczne, oraz uzy­ska­nie moż­li­wo­ści wypo­sa­że­nia lot­nic­twa w statki powietrzne eks­plo­ato­wane w pań­stwach NATO powinny stać się klu­czo­wym czyn­ni­kiem deter­mi­nu­ją­cym stra­te­gię zaku­pów dla pol­skich Sił Powietrznych jak i Lotnictwa Służb Porządku Publicznego.
Ważnym ele­men­tem tej stra­te­gii jest fakt, że Polska będąc śred­niej wiel­ko­ści pań­stwem leżą­cym w środku Europy, jest jed­no­cze­śnie 600-kilo­me­trową strefą bufo­rową w Europie Centralnej, wschod­nią gra­nicą NATO i klu­czo­wym pań­stwem fron­to­wym.
Strategię zaku­pową powinna zatem deter­mi­no­wać mię­dzy­na­ro­dowa współ­praca mili­tarno-gospo­dar­cza ukie­run­ko­wana przede wszyst­kim na part­ne­rów euro­pej­skich uwzględ­nia­jąca współ­cze­sne, kra­jowe uwa­run­ko­wa­nia gospo­dar­cze i prze­wi­dy­walne potrzeby obron­no­ści Polski w hory­zon­cie cza­so­wym kilku dekad.
Wyposażenie pol­skich Sił Powietrznych w samo­loty i śmi­głowce musi się ści­słe wią­zać z rów­no­le­gle reali­zo­wa­nym pro­gra­mem pro­wa­dze­nia wła­snych prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, które są gwa­ran­cją nie­za­leż­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. Współcześnie w wielu dzie­dzi­nach życia obser­wu­jemy bar­dzo szybki postęp tech­niczny i tech­no­lo­giczny. Dynamizacja w tych sfe­rach doty­czy rów­nież pro­duk­tów obron­nych, a w szcze­gól­no­ści środ­ków walki. Zmiany te ukie­run­ko­wane są przede wszyst­kim na osią­gnię­cie tech­nicz­nej prze­wagi nad prze­ciw­ni­kiem. Szerokie spek­trum zmian zacho­dzą­cych w tym obsza­rze wymaga jed­nak posia­da­nia spraw­nego sys­temu ana­lizy tren­dów roz­wo­jo­wych i ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych gene­ru­ją­cych nowa­tor­skie roz­wią­za­nia tech­niczne oraz zaple­cza pro­duk­cyj­nego zapew­nia­ją­cego wpro­wa­dze­nie, eks­plo­ata­cję i ser­wi­so­wa­nie nowej tech­niki bojo­wej.
Polska powinna roz­wi­jać wła­sne zdol­no­ści inte­lek­tu­alne i tech­no­lo­giczno-pro­duk­cyjne oraz inwe­sto­wać w prace badaw­czo-roz­wo­jowe i naukowe nie tylko w dzie­dzi­nie obron­no­ści. Perspektywiczne myśle­nie o przy­szło­ści inte­re­sów naro­do­wych musi w kon­se­kwen­cji przy­nieść suk­ces nie tylko w obsza­rach zwią­za­nych z obron­no­ścią naszego pań­stwa, ale rów­nież w znacz­nie szer­szym wymia­rze gospo­dar­czym.

Analiza stanu aktu­al­nego

Pozytywne zmiany w wypo­sa­że­niu pol­skich Sił Powietrznych w nowo­cze­sne statki powietrzne poka­zała dostawa 48 samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych F‑16 Block 52+ wraz z powią­za­nymi z nimi sys­te­mami uzbro­je­nia i wypo­sa­że­nia, oraz naby­cie przez Polskę 16 samo­lo­tów trans­por­to­wych C‑295M i pozy­ska­nie 5 uży­wa­nych C‑130E.
Decyzja kupo­wa­nia „ame­ry­kań­skiego spraw­dzo­nego sys­temu uzbro­je­nia” przez kolejne ekipy rzą­dzące jest cał­ko­wi­cie zro­zu­miała bio­rąc pod uwagę wstą­pie­nie Polski do NATO i rolę jaką ode­grały w tym Stany Zjednoczone.
Niezależnie od tego donio­słego faktu mają­cego bar­dzo duży wpływ na naszą dal­szą poli­tykę obronną, trzeba zadać pyta­nie doty­czące braku satys­fak­cjo­nu­ją­cego pol­ską gospo­darkę pro­gramu off­se­to­wego, który miał być powią­zany z wdro­że­niem, ser­wi­so­wa­niem i aktu­ali­zo­wa­niem zasto­so­wa­nych w tych samo­lo­tach sys­te­mów infor­ma­tycz­nych przez nasz prze­mysł zbro­je­niowy. Warto w tym miej­scu prze­ana­li­zo­wać i porów­nać infor­ma­cje doty­czące dostaw F‑16 dla Turcji i Izraela.

  • Leszek Cwojdziński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE