Armatohaubica Krab

WIT_1_2015_krab

Krab na nowym pod­wo­ziu pod­czas pre­zen­ta­cji 24 sierp­nia. We wła­zie gen. bryg. Sławomir Szczepaniak. Wszyscy goście, a szcze­gól­nie ci, któ­rzy mogli prze­je­chać się dzia­łem, wyra­żali się o nim w samych super­la­ty­wach.

Jedną z naj­waż­niej­szych pre­mier tego­rocz­nego salonu MSPO będzie pierw­sza pre­zen­ta­cja 155 mm arma­to­hau­bicy samo­bież­nej Krab na nowym pod­wo­ziu. Dzięki wysił­kom inży­nie­rów i tech­ni­ków z Huty Stalowa Wola S.A. i Samsung Techwin pro­jekt nowego nośnika gąsie­ni­co­wego pol­skiego działa reali­zo­wany jest nawet z pew­nym wyprze­dze­niem, co daje szanse z opty­mi­zmem patrzeć na moż­li­wość zakoń­cze­nia zimą przy­szłego roku badań typu i roz­po­czę­cie w nim dostaw goto­wych dział.

Pierwsze nowe pod­wo­zie do Kraba zostało skom­ple­to­wane w zakła­dach Samsung Techwin (od 29 czerwca br. Hanwha Techwin) w Changwon w maju i, po prze­pro­wa­dze­niu prób trak­cyj­nych z obcią­że­niem imi­tu­ją­cym pol­ską wieżę, 25 czerwca, na pokła­dzie statku, wyru­szyło w drogę do Polski. Do portu w Gdańsku dotarło 13 sierp­nia, a po kilku kolej­nych dniach – na nacze­pie nisko­po­dwo­zio­wej – do Stalowej Woli. W osiem mie­sięcy po pod­pi­sa­niu umowy na dostawę pod­wozi, w tygo­dniu pomię­dzy 17 a 21 sierp­nia, z nośni­kiem zin­te­gro­wano wieżę, a 24 sierp­nia goto­wego Kraba w nowej odsło­nie zapre­zen­to­wano po raz pierw­szy, na zamknię­tym poka­zie, przed­sta­wi­cie­lom Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Skarbu Państwa, z sekre­ta­rzem stanu w MSP Zdzisławem Gawlikiem i radcą koor­dy­na­to­rem sekre­ta­rza stanu w MON gen. bryg. Sławomirem Szczepaniakime na czele. Nie mogło też zabrak­nąć szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk. Jarosława Kraszewskiego, pre­zesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wojciecha Dąbrowskiego, a także grupy dzien­ni­ka­rzy.
Warto w tym miej­scu pod­kre­ślić, że pod­wo­zie które dotarło do Polski w zna­czący spo­sób różni się od pro­du­ko­wa­nego seryj­nie w Republice Korei, choć oczy­wi­ście jest na nim oparte. Już w pierw­szym egzem­pla­rzu nowego pod­wo­zia Kraba zostały bowiem uwzględ­nione wyma­ga­nia pol­skiego Ministerstwa Obrony Narodowej co do zestawu wypo­sa­że­nia, zawarte we Wstępnych Założeniach Taktyczno-Technicznych, a także zre­ali­zo­wane zostały nie­zbędne zmiany kon­struk­cyjne zwią­zane z koniecz­no­ścią inte­gra­cji z nim pol­skiej wieży. Stosowną doku­men­ta­cję moder­ni­za­cyjną opra­co­wali wspól­nie kon­struk­to­rzy HSW i Samsunga, a w pra­cach w zakła­dach w Changwon i zakła­do­wych bada­niach pierw­szego pod­wo­zia brali udział także pol­scy spe­cja­li­ści. Zmiany objęły m.in. mon­taż sys­te­mów i agre­ga­tów, któ­rych nie ma w ory­gi­nal­nej kon­struk­cji. Są wśród nich pomoc­ni­czy zespół zasi­la­jący (APU) i układ fil­tro­wen­ty­la­cji – oba z firmy Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., nocny przy­rząd obser­wa­cyjny kie­rowcy z PCO S.A., kom­plet świa­teł zewnętrz­nych zuni­fi­ko­wa­nych z mon­to­wa­nymi na innych pojaz­dach modułu ognio­wego Regina, a także bloki i oka­blo­wa­nie sys­temu łącz­no­ści wewnętrz­nej FONET oraz sys­temu kie­ro­wa­nia ogniem Topaz. Pojazd otrzy­mał także, wyma­ganą przez zama­wia­ją­cego, nową wer­sję sys­temu prze­ciw­po­ża­ro­wego i prze­ciw­wy­bu­cho­wego firmy Kidde- ‑Deugra, który obej­muje prze­dział sil­ni­kowy oraz zało­gowy – ory­gi­nal­nie mon­to­wany jest w pod­wo­ziach sys­tem prze­ciw­po­ża­rowy tej samej firmy, insta­lo­wany był jedy­nie w prze­dziale sil­ni­ko­wym. Drobniejszych zmian jest oczy­wi­ście znacz­nie wię­cej.

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE