Poznańskie WZM S.A. z opty­mi­zmem wkra­czają w 2017 rok

remont wozów piechoty BWP-1

Ważnym obsza­rem dzia­łal­no­ści poznań­skich zakła­dów są remonty sprzętu pan­cer­nego pocho­dze­nia sowiec­kiego, w tym bojo­wych wozów pie­choty BWP‑1.

Ubiegły rok oka­zał się bar­dzo dobry dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. Poznańska spółka, nale­żąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., odno­to­wała bar­dzo dobre wyniki finan­sowe, zre­ali­zo­wała plany doty­czące wyko­na­nia remon­tów wozów bojo­wych i ich zespo­łów, roz­sze­rzyła kom­pe­ten­cje w tra­dy­cyj­nych sfe­rach swo­jej dzia­łal­no­ści, a jed­no­cze­śnie wkro­czyła w zupeł­nie nowe. Rok 2017 zapo­wiada się obie­cu­jąco, a jeśli nawet tylko część przed­się­wzięć z udzia­łem WZM S.A., co do któ­rych decy­zje mają zapaść w tym roku, zakoń­czy się pod­pi­sa­niem umów, to pracy poznań­skim zakła­dom i tak nie zabrak­nie przez kilka naj­bliż­szych lat.

60-pro­cen­towy wzrost przy­cho­dów i dwu­krotny wzrost zysków rok do roku, to wyniki finan­sowe, któ­rymi mogą poszczy­cić się tylko nie­liczne przed­się­bior­stwa pol­skiego prze­my­słu obron­nego (choć ostat­nio, w związku z wyraź­nym przy­spie­sze­niem pro­ce­sów moder­ni­za­cji Sił Zbrojnych RP i wyni­ka­ją­cym z tego wzro­stem zamó­wień, zda­rza się to coraz czę­ściej). Co ważne, jak dekla­ruje pre­zes zarządu WZM S.A. Elżbieta Wawrzynkiewicz, wypra­co­wany zysk zosta­nie prze­zna­czony na kolejne inwe­sty­cje. Kolejne, bo pro­ces moder­ni­za­cji poznań­skich zakła­dów, dzięki któ­remu są one dziś jedną z klu­czo­wych czę­ści skła­do­wych pol­skiego prze­my­słu pan­cer­nego, reali­zo­wany jest sys­te­ma­tycz­nie od kilku lat. Przedsięwzięcia te były zwią­zane głów­nie z two­rze­niem dwóch klu­czo­wych dla przy­szło­ści zakła­dów cen­trów kom­pe­ten­cji – Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2 i Centrum Zespołów Napędowych. W 2015 r. zaku­piono m.in.: kabiny do obróbki stru­mie­niowo-ścier­nej, obrot­niki, urzą­dze­nia spa­wal­ni­cze (w tym przy­sto­so­wane do spa­wa­nia wg TÜV), kabiny lakier­ni­cze, sta­no­wi­ska do łado­wa­nia aku­mu­la­to­rów, nowe tokarki, szli­fierki, fre­zarki, elek­tro­drą­żarki i laser do cię­cia. Pod koniec 2015 r. prze­pro­wa­dzono grun­towną moder­ni­za­cję hamowni, aby umoż­li­wić wyko­ny­wa­nie w niej testów sil­ni­ków MTU MB 573 Ka-501, sta­no­wią­cych napęd czoł­gów Leopard 2 i innych jed­no­stek napę­do­wych o mocy 1104 kW/1500 KM i więk­szej.
W 2016 r. na inwe­sty­cje i remonty kapi­talne prze­zna­czono 20,3 mln PLN, a w ramach tego budżetu prze­pro­wa­dzono m.in. remont i moder­ni­za­cję hali „W”, w któ­rej mie­ści się wydział sil­ni­kowy, kon­ty­nu­owano także zakupy maszyn i spe­cja­li­stycz­nych narzę­dzi, głów­nie na potrzeby roz­wi­ja­nia poten­cjału w zakre­sie obsługi czoł­gów Leopard 2, a także prze­glą­dów i napraw sil­ni­ków MTU róż­nych typów (Centrum Zespołów Napędowych). Dzięki dobremu wyni­kowi finan­so­wemu za 2016 r. w budże­cie firmy na rok bie­żący w pozy­cji inwe­sty­cje i remonty zapi­sano już 33 mln PLN. Celem jest osią­gnię­cie jesz­cze w 2017 r. przez Centrum Zespołów Napędowych zdol­no­ści do reali­za­cji 5. poziomu napraw sil­ni­ków MTU, co wiąże się m.in. z zaku­pem oprzy­rzą­do­wa­nia do rege­ne­ra­cji i spraw­dze­nia kor­bo­wo­dów i gło­wic, a także urzą­dzeń do badań szczel­no­ści. Kontynuowany ma być także remont i moder­ni­za­cja hali „W”, w któ­rej ulo­ko­wane będzie Centrum Zespołów Napędowych, zaś w przy­padku hali „CD” wydziału remontu czoł­gów prze­pro­wa­dzony ma być drugi etap moder­ni­za­cji. Zupełnie nową inwe­sty­cją będzie moder­ni­za­cja hali „1”, w któ­rej skon­cen­tro­wane mają być zada­nia pro­duk­cyjne zwią­zane z nowymi pro­jek­tami, w tym pro­duk­cją cywilną i wyko­ny­wa­niem umów koope­ra­cyj­nych dla zagra­nicz­nych kon­tra­hen­tów.
Coraz nowo­cze­śniej­sze wypo­sa­że­nie, coraz lep­sze warunki pracy i jej orga­ni­za­cja, a także sys­te­ma­tycz­nie pod­no­szone kwa­li­fi­ka­cje załogi, to gwa­ran­cja wyso­kiej jako­ści wyko­ny­wa­nych prac, ale i korzyst­nych rela­cji „koszt – efekt”. Widać to dobrze na przy­kła­dzie zle­ceń wyko­na­nych przez WZM S.A., a zwią­za­nych z ich główną sferą dzia­łal­no­ści.
  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE