Poznańskie Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2


WiT-1_2016_leopard2
28 grud­nia 2015 r. pod­pi­sano nie tylko umowę doty­czącą moder­ni­za­cji pol­skich Leopardów 2A4 do stan­dardu PL, ale także inny ważny doku­ment, który okre­śla podział zadań pomię­dzy zakła­dami nale­żą­cymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w zakre­sie wspar­cia eks­plo­ata­cji całej floty pol­skich Leopardów. Porozumienie jest dopeł­nie­niem pro­cesu budowy kom­pe­ten­cji i spe­cja­li­za­cji w ramach PGZ w celu zapew­nie­nia zabez­pie­cze­nia logi­stycz­nego pol­skich Leopardów 2 w peł­nym zakre­sie. Dla WZM S.A. to ważny krok w roz­woju i szansa na powsta­nie kolej­nych miejsc pracy, ale także potwier­dze­nie traf­no­ści nowego kie­runku roz­woju przed­się­bior­stwa, kon­se­kwent­nie reali­zo­wa­nego na prze­strzeni ostat­nich pię­ciu lat.

Porozumienie o współ­pracy w zakre­sie prze­glą­dów tech­nicz­nych F6 i napraw czoł­gów Leopard 2A4 i A5 znaj­du­ją­cych się w uzbro­je­niu Sił Zbrojnych RP zawarły: Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania i Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. W imie­niu obu przed­się­biorstw pod­pi­sali je pre­zesi ich zarzą­dów – Elżbieta Wawrzynkiewicz i Adam Janik. W ramach doko­na­nego pomię­dzy nimi podziału zadań, w kom­pe­ten­cji Centrum Obsługi Czołgów Leopard 2 firmy z Poznania, pozo­sta­wać będzie kom­plek­sowa obsługa w zakre­sie peł­nego cyklu życia czoł­gów wer­sji A5 (kom­plek­sowa wery­fi­ka­cja tech­niczna, prze­gląd tech­niczny F6 pod­wo­zia, wieży, uzbro­je­nia, naprawa/remont i moder­ni­za­cja czoł­gów wer­sji A5), a także szyb­ko­wy­mien­nych zespo­łów napę­do­wych (power-pac­ków) wszyst­kich pol­skich wozów rodziny Leopard 2.

Poznań i Leopardy 2

Ten kie­ru­nek roz­woju Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. wiąże się z udzia­łem w pra­cach ser­wi­so­wych przy czoł­gach Leopard 2A4, a więc pla­no­wych prze­glą­dach tech­nicz­nych pod­wozi na
pozio­mie F4 i wież na pozio­mie F6, posze­rzo­nych o naprawę, wraz z przy­wró­ce­niem ich do peł­nej spraw­no­ści.
W 2011 r. nie­miecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH wygrała prze­targ na wyko­na­nie prze­glą­dów tech­nicz­nych, na wspo­mnia­nym wyżej pozio­mie, 30 Leopardów 2A4. Zadanie zostało w prze­wa­ża­ją­cym zakre­sie zre­ali­zo­wane w opar­ciu o bazę tech­niczną 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania i przy wyko­rzy­sta­niu wypo­sa­że­nia, osprzętu i narzę­dzi będą­cych na sta­nie jej służb tech­nicz­nych.
Na mocy umowy z 16 lipca 2011 r. o współ­pracy w zakre­sie obsług i remon­tów pol­skich Leopardów 2, part­ne­rem RLS w tym pro­jek­cie zostały WZM S.A. Wielu pol­skich inży­nie­rów i tech­ni­ków zostało wów­czas prze­szko­lo­nych w samo­dziel­nym wyko­ny­wa­niu wielu prze­wi­dzia­nych w meto­dyce
obsług czyn­no­ści. Czołgi pod­dano peł­nej dia­gno­styce i inspek­cji tech­nicz­nej, pozwa­la­ją­cej zwe­ry­fi­ko­wać stan tech­niczny poszcze­gól­nych sys­te­mów, zespo­łów, urzą­dzeń, ukła­dów i mecha­ni­zmów. Wynik inspek­cji i dia­gno­styki warun­ko­wał zakres nie­zbęd­nych napraw, wymiany czę­ści, a także regu­la­cji i nastaw. W czoł­gach wymie­niano także: fil­try, płyny eks­plo­ata­cyjne, prze­wody hydrau­liczne i część pali­wo­wych, zbior­niki paliwa i inne ele­menty, któ­rych wymiana zapew­nia odtwo­rze­nie spraw­no­ści czołgu do czasu prze­pro­wa­dze­nia obsługi kolej­nego poziomu. Cały pro­ces koń­czył się odbio­rem tech­nicz­nym, potwier­dza­ją­cym odtwo­rze­nie spraw­no­ści tech­nicz­nej.
Należy w tym miej­scu pod­kre­ślić, że sys­tem eks­plo­ata­cji czoł­gów Leopard 2 jest odmienny od powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego w przy­padku więk­szo­ści eks­plo­ato­wa­nych dotąd w Polsce wozów bojo­wych i prze­wi­duje pięć pozio­mów prze­glą­dów tech­nicz­nych: F1 – po 3 mie­sią­cach eks­plo­ata­cji; F2 – po 6 mie­sią­cach eks­plo­ata­cji lub w przy­padku pod­wo­zia wraz z zespo­łem napę­do­wym, po zuży­ciu 5000 l paliwa; F3 – po 12 mie­sią­cach eks­plo­ata­cji lub w przy­padku pod­wo­zia, po zuży­ciu
10 000 l paliwa; F4 – po 24 mie­sią­cach eks­plo­ata­cji lub w przy­padku pod­wo­zia, po zuży­ciu 20 000 l paliwa; F6 – po 10 latach eks­plo­ata­cji dla pod­wo­zia (F6p) i co 4 lata dla wieży i sys­te­mów uzbro­je­nia (F6u).
Już pierw­szy etap udziału WZM S.A. w wyko­ny­wa­niu obsług Leopardów 2A4 pozwo­lił na zdo­by­cie zupeł­nie nowych kom­pe­ten­cji, które pozwa­lają nie tylko reali­zo­wać prace obsłu­gowo-remon­towe na nowym typie sprzętu, ale także być wstę­pem do opa­no­wa­nia peł­nych obsług czoł­gów rodziny Leopard 2 na wyż­szych pozio­mach, ich remon­tów, a także do udziału w ich moder­ni­za­cji.
Na początku 2013 roku ogło­szony został prze­targ na wyko­na­nie obsług 81 Leopardów 2A4, tym razem tak w przy­padku kadłuba, jak i wieży na pozio­mie F6, posze­rzo­nych o naprawę. Jego zwy­cięzcą został RLS, który zawarł dwu­let­nią umowę na wyko­na­nie prac. Podwykonawcą po raz kolejny zostały WZM S.A. Udział zakła­dów w tym przed­się­wzię­ciu był zna­cząco więk­szy niż w 2011 r., ponie­waż prace tym razem zre­ali­zo­wano w hali poznań­skich zakła­dów. Dzięki reor­ga­ni­za­cji pro­cesu pro­wa­dze­nia obsług udało się znacz­nie popra­wić efek­tyw­ność prac, szcze­gól­nie jeśli trzeba było wyko­nać nie­stan­dar­dowe czyn­no­ści. A tych zawsze w takim przy­padku jest nie­mało…
Przeprowadzenie posze­rzo­nych obsług na pozio­mie F6 wymaga fak­tycz­nego demon­tażu czołgu na zasad­ni­cze zespoły: zdję­cia wieży, wyję­cia power-packa, zdję­cia wszyst­kich pokryw umoż­li­wia­ją­cych dostęp do agre­ga­tów etc. Cykl prac w przy­padku poje­dyn­czego czołgu to około dwa mie­siące, pod warun­kiem oczy­wi­ście, że nie wystę­pują w jego przy­padku żadne poważ­niej­sze uszko­dze­nia, wyma­ga­jące np. zamó­wie­nia nie­stan­dar­do­wych dla tego poziomu obsługi czę­ści lub zespo­łów.
Ostatecznie w 2013 i 2014 roku prace zre­ali­zo­wano przy 35 czoł­gach. Ich zakres oka­zał się zna­cząco więk­szy od zakła­da­nego. Nakład pracy okre­ślony
w spe­cy­fi­ka­cji istot­nych warun­ków zamó­wie­nia wyno­sił ok. 33 000 h, z czego tylko część przy­pa­da­jąca na zakłady z Poznania to ponad 16 000 h!

  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE