Powrót Rycerzy Morza Czarnego

Historia rumuńskiego lotnictwa morskiego rozpoczęła się w czerwcu 1920 r. wraz z pozyskaniem pierwszych wodnosamolotów Hansa Brandenburg, zdobytych na wycofujących się wojskach węgierskich…

Historia rumuń­skiego lot­nic­twa mor­skiego roz­po­częła się w czerwcu 1920 r. wraz z pozy­ska­niem pierw­szych wod­no­sa­mo­lo­tów Hansa Brandenburg, zdo­by­tych na wyco­fu­ją­cych się woj­skach węgier­skich…

W porów­na­niu do innych for­ma­cji mor­skich ope­ru­ją­cych na Morzu Czarnym i nale­żą­cych do NATO, siły Marynarki Wojennej Rumunii są rela­tyw­nie nie­wiel­kie. Posiadająca w sumie kil­ka­na­ście okrę­tów — fre­gat, kor­wet i tra­łow­ców, for­ma­cja dys­po­nuje nie­wiel­kim kom­po­nen­tem lot­ni­czym, skła­da­ją­cym się z trzech śmi­głow­ców IAR.330 Puma Naval, będą­cych lokal­nie opra­co­wa­nym warian­tem budo­wa­nego na licen­cji popu­lar­nego wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca trans­por­to­wego Puma.

W bie­żą­cym roku współ­cze­sne lot­nic­two Marynarki Wojennej Rumunii obcho­dzi 10 rocz­nicę powsta­nia. Jednostka Grupului de Elicoptere, nazy­wana „Rycerzami Morza Czarnego” sta­cjo­nuje na lot­ni­sku w Tuzli, poło­żo­nym na połu­dniowy zachód od Konstancy; jej sprzęt sta­no­wią trzy zbu­do­wane w Rumunii śmi­głowce IAR.330 Puma Naval.
Historia rumuń­skiego lot­nic­twa mor­skiego roz­po­częła się w czerwcu 1920 r. wraz z pozy­ska­niem pierw­szych wod­no­sa­mo­lo­tów Hansa Brandenburg, zdo­by­tych na wyco­fu­ją­cych się woj­skach węgier­skich. Pod koniec dru­giej wojny świa­to­wej Lotnictwo Morskie Rumunii dys­po­no­wało 24 wod­no­sa­mo­lo­tami Heinkel He 114B. Po kolej­nych kil­ku­na­stu latach służby zostały one wyco­fane, nie docze­kaw­szy następ­ców. Rumuńskie lot­nic­two mor­skie zostało roz­wią­zane w maju 1960 r., po prze­ka­za­niu na złom ośmiu ostat­nich He 114B.
Kolejny epi­zod lot­nic­twa Marynarki Wojennej Rumunii roz­po­czął się pod koniec lat osiem­dzie­sią­tych ubie­głego wieku, kiedy do służby weszła pierw­sza kor­weta klasy Tetal II oraz fre­gata Mărășești. Kilka śmi­głow­ców lek­kich IAR.316B Alouette zostało dosto­so­wane do dzia­łań z pokładu okrę­tów – wypo­sa­żone w pły­waki awa­ryjne, wcią­garkę oraz skła­dane łopaty wir­nika nośnego. Dwa okręty typu Tetal II (F‑264 Contraamiral Eustațiu Sebastian i F‑265 Contraamiral Horia Macellariu) dys­po­nują pokła­dem lot­ni­czym pozwa­la­ją­cym na wspar­cie ope­ra­cji jed­nego śmi­głowca IAR.316B Alouette, z kolei więk­sza fre­gata Mărășești (F‑111) dys­po­nuje pokła­dem i han­ga­rem pozwa­la­ją­cymi na zaokrę­to­wa­nie dwóch wiro­pła­tów tego typu. Śmigłowce pokła­dowe pocho­dziły ze sta­cjo­nu­ją­cej ówcze­śnie w Tuzli jed­nostki Wojsk Lotniczych Rumunii (Fortele Aeriene Române). Po roz­wią­za­niu 59 Grupy Śmigłowcowej z Tuzli w 2001 r. i po wyco­fa­niu z eks­plo­ata­cji więk­szo­ści śmi­głow­ców IAR.316B Alouette, Marynarka Wojenna Rumunii pozo­stała bez wspar­cia wiro­pła­tów lot­nic­twa woj­sko­wego. Kilka spraw­nych śmi­głow­ców IAR.330 Puma z roz­wią­za­nej jed­nostki w Tuzli zasi­liło 863 eska­drę śmi­głow­ców w bazie Mihail Kogalniceanu.
Po prze­ję­ciu w 2004 r. dwóch eks­bry­tyj­skich fre­gat Typ 22, Regele Ferdinand (F‑221, eks HMS Coventry) i Regina Maria (F‑222, eks HMS London) stało się jasne, że Marynarka Wojenna Rumunii będzie potrze­bo­wać dedy­ko­wa­nych śmi­głow­ców mor­skich oraz opra­co­wa­nia od pod­staw pro­ce­dur szko­le­nia i dzia­ła­nia lot­nic­twa pokła­do­wego. Bez śmi­głow­ców nie jeste­śmy w sta­nie popraw­nie wyko­ny­wać naszych zadań, mówi kapi­tan Ioan. Są one klu­czo­wym ele­men­tem dzia­łań prze­ciwko okrę­tom nawod­nym i pod­wod­nym.
  • Carlo Kuit, Paul Kievit / Bronco Aviation

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE