Polskie porty lot­ni­cze 2019r.

Lotnisko Chopina obsłużyło rekordową liczbą 18,86 mln pasażerów, tj. 1,1 mln więcej niż w roku poprzednim. Dynamika wzrostu wyniosła 6,2%. Na zdjęciu Boeing 787-9 w barwach PLL LOT podczas jednego z rejsów.

Lotnisko Chopina obsłu­żyło rekor­dową liczbą 18,86 mln pasa­że­rów, tj. 1,1 mln wię­cej niż w roku poprzed­nim. Dynamika wzro­stu wynio­sła 6,2%. Na zdję­ciu Boeing 787 – 9 w bar­wach PLL LOT pod­czas jed­nego z rej­sów.

W ubie­głym roku pol­skie porty lot­ni­cze obsłu­żyły 49,1 mln pasa­że­rów, 171 tys. ton ładun­ków i odbyło się przy tym 470 tys. ope­ra­cji star­tów i lądo­wa­nia. W odnie­sie­niu do roku poprzed­niego ruch pasa­żer­ski wzrósł o 7%, a dyna­micz­nie roz­wi­ja­ją­cymi się por­tami były: Kraków (24%), Gdańsk, Zielona Góra i Olsztyn-Mazury. Na Lotnisku Chopina odpra­wiono 18,9 mln podróż­nych i 114 tys. ton ładun­ków, a w por­tach regio­nal­nych 30,2 mln pas. i 57 tys. ton. Kontrolerzy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zabez­pie­czyli obsługę nawi­ga­cyjną 912 tys. ope­ra­cji lot­ni­czych, w tym 502 tys. prze­lo­tów tran­zy­to­wych.

W 2019 r. na czter­na­stu lot­ni­skach funk­cjo­no­wały porty lot­ni­cze (PL). Obsługę pasa­że­rów i ładun­ków reali­zo­wały zarzą­dzane przez Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (PPL): Lotnisko Chopina w Warszawie i Zielona Góra-Babimost oraz znaj­du­jące się pod zarzą­dem spółek prawa han­dlo­wego porty: Kraków im. Jana Pawła II, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Katowice-Pyrzowice, Wrocław im. Mikołaja Kopernika, Warszawa-Modlin, Poznań im. Henryka Wieniawskiego, Bydgoszcz im. Ignacego Jana Paderewskiego, Szczecin im. NSZZ Solidarność, Łódź im. Władysława Reymonta, Rzeszów-Jasionka, Lublin-Świdnik i Olsztyn-Mazury. Piętnastym por­tem lot­ni­czym jest Radom, który po prze­ję­ciu w 2018 r. przez PPL został cza­sowo wyłą­czony z dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej, a nowy wła­ści­ciel pod­jął kom­plek­sową moder­ni­za­cję infra­struk­tury lot­ni­sko­wej.

Port Lotniczy Gdańsk obsłużył 5,38 mln pasażerów, w tym 4,96 mln w ruchu rozkładowym. Przewozy regularne wykonywało 12 przewoźników, z którymi można było dolecieć do 71 portów w 22 krajach.

Port Lotniczy Gdańsk obsłu­żył 5,38 mln pasa­że­rów, w tym 4,96 mln w ruchu roz­kła­do­wym. Przewozy regu­larne wyko­ny­wało 12 prze­woź­ni­ków, z któ­rymi można było dole­cieć do 71 por­tów w 22 kra­jach.

Porty objęte są sie­cią połą­czeń komu­ni­ka­cyj­nych, reali­zo­wa­nych przez samo­loty linii lot­ni­czych, a także obsłu­gi­wane są loty poza­ko­mu­ni­ka­cyjne samo­lo­tów i śmi­głow­ców: woj­sko­wych, sani­tar­nych, General Aviation, aero­klu­bo­wych i innych ope­ra­to­rów. Ich zakre­sem dzia­łal­no­ści jest: naziemna obsługę pasa­że­rów i ładun­ków, zabez­pie­cze­nie mate­ria­łowo-tech­niczne przy­la­tu­ją­cych stat­ków powietrz­nych, a także obsługa nawi­ga­cyjna stat­ków wyko­nu­ją­cych na nich ope­ra­cje startu i lądo­wa­nia. Za świad­cze­nie tych usług pobie­rane są opłaty lot­ni­skowe, a za zabez­pie­cze­nie nawi­ga­cyjne opłaty pobiera Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Stanowią one z jed­nej strony przy­chody portu i służb nawi­ga­cyj­nych oraz są nie­zbędne do pokry­cia kosz­tów dzia­łal­no­ści i pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji, a z dru­giej wpły­wają na wyniki finan­sowe linii lot­ni­czej, gdyż sta­no­wią istotny skład­nik ceny biletu.
Dla portu lot­ni­czego naj­więk­sze przy­chody finan­sowe gene­rują prze­wozy pasa­żer­skie, dzięki pobie­ra­nym opła­tom za: lądo­wa­nie i postój samo­lotu, obsługę pasa­żera oraz reali­zo­wane usługi spe­cjalne zwią­zane m.in.: z odśnie­ża­niem i odla­dza­niem samo­lotu, usu­wa­niem zanie­czysz­czeń, spe­cjalną ochroną lub dodat­ko­wym zabez­pie­cze­niem lot­ni­sko­wej straży pożar­nej. Znaczącym ele­men­tem przy­cho­dów por­tów jest też dzia­łal­ność poza­lot­ni­cza, na którą skła­dają się opłaty za: wyna­jem biur i maga­zy­nów, korzy­sta­nie z par­kin­gów, dzier­żawę grun­tów oraz róż­nego rodzaju dzia­łal­ność han­dlowa, usłu­gowa i gastro­no­miczna.
Na wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie naziem­nej obsługi stat­ków powietrz­nych wyma­gane jest posia­da­nie sto­sow­nego pozwo­le­nia, wyda­wa­nego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Uzyskaniu zezwo­le­nia pod­lega kil­ka­na­ście kate­go­rii usług, takich jak obsługa stat­ków powietrz­nych, pasa­że­rów, bagażu i ładun­ków; zaopa­try­wa­nie stat­ków powietrz­nych w paliwa lot­ni­cze, smary i inne mate­riały tech­niczne; cate­ring; trans­port naziemny oraz ogólne usługi ope­ra­cyjne lotu i admi­ni­stra­cyjno-gospo­dar­cze świad­czone na rzecz prze­woź­ni­ków. Zaopatrywanie stat­ków powietrz­nych w mate­riały pędne i obsługa mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych wymaga posia­da­nia dodat­ko­wego cer­ty­fi­katu agenta AHAC (Airport Handling Agent Certificate).
Do ozna­cza­nia lot­nisk i por­tów sto­suje się kody nada­wane przez orga­ni­za­cję ICAO i zrze­sze­nie prze­woź­ni­ków IATA. Kody ICAO są czte­ro­li­te­rowe i mają struk­turę regio­nalną, z tego pierw­sza litera ozna­cza część świata, druga region admi­ni­stra­cyjny lub kraj, a ostat­nie dwie iden­ty­fi­kują lot­ni­sko (np. EPWA – Europa, Polska, Warszawa). Natomiast dru­ko­wane na bile­tach lot­ni­czych i przy­wiesz­kach baga­żo­wych kody IATA są trzy­li­te­rowe i naj­czę­ściej nawią­zują do loka­li­za­cji portu (np. RZE – Rzeszów i KTW – Katowice).

Porty lot­ni­cze w sta­ty­styce

W 2019 r. porty lot­ni­cze obsłu­żyły 49,1 mln pasa­że­rów (naj­wię­cej w histo­rii), a naj­lep­sze wyniki osią­gnęły: Lotnisko Chopina (18,86 mln pas.), Kraków (8,41 mln), Gdańsk (5,38 mln), Katowice (4,84 mln), Wrocław i Modlin. Największy ruch odby­wał się w mie­sią­cach let­nich, głów­nie za sprawą czar­te­rów tury­stycz­nych. W lipcu, sierp­niu i wrze­śniu obsłu­żono po około 5,0 mln pas., pod­czas gdy w stycz­niu i lutym – po 3,5 mln. W odnie­sie­niu do roku poprzed­niego liczba obsłu­żo­nych pasa­że­rów powięk­szyła się o 3235 tys., z tego naj­więk­sze przy­ro­sty ruchu odno­to­wały porty: Kraków (1641 tys.), Lotnisko Chopina (1088 tys.), Gdańsk i Wrocław. Roczna dyna­mika wzro­stu ruchu pasa­żer­skiego wynio­sła 7%, a naj­wyż­szą wśród dużych por­tów (powy­żej 1 mln pas.) odno­to­wały: Kraków (24,2%), Gdańsk (7,9%), Lotnisko Chopina i Wrocław, a wśród mniej­szych (poni­żej 1 mln pas.): Zielona Góra (54%), Olsztyn (27%) i Łódź. Natomiast nie­znaczny spa­dek ruchu odno­to­wały porty w: Poznaniu (-3,9%), Szczecinie i Lublinie.
W ruchu regu­lar­nym (roz­kła­do­wym) mię­dzy­na­ro­do­wym i kra­jo­wym obsłu­żono łącz­nie 44 mln pasa­że­rów. Największa liczba osób podró­żo­wała samo­lo­tami linii lot­ni­czych: Ryanair (11,7 mln), PLL LOT (11,2 mln), Wizz Air (8,9 mln), Lufthansa, easyJet, Norwegian Air Shuttle, KLM Royal Dutch Airlines, SAS, Air France i British Airways. Pierwsza dzie­siątka prze­woź­ni­ków wyge­ne­ro­wała ponad 90% wszyst­kich obsłu­żo­nych pasa­że­rów w por­tach, z tego połowa wyko­ny­wała podróż samo­lo­tami linii nisko­kosz­to­wych. W ruchu roz­kła­do­wym mię­dzy­na­ro­do­wym naj­po­pu­lar­niej­szymi kie­run­kami rej­sów były porty lot­ni­cze: Wielkiej Brytanii (8,2 mln pas.), Niemiec (4,7 mln), Włoch, Norwegii, Ukrainy, Hiszpanii, Holandii i Francji. Natomiast wśród miast domi­no­wał: Londyn (4,8 mln pas.), Frankfurt (1,7 mln), Oslo, Monachium, Kijów, Paryż, Bruksela i Amsterdam.
W 2019 r. w ruchu nie­re­gu­lar­nym (czar­te­ro­wym) obsłu­żono 5 mln pasa­że­rów i w odnie­sie­niu do roku poprzed­niego było ich o 0,4 mln mniej. Rynek czar­te­rów cha­rak­te­ry­zuje się sezo­no­wo­ścią, a naj­więk­szy ruch wystę­po­wał w okre­sie let­nich waka­cji. Przykładowo w trze­cim kwar­tale w por­tach zostało obsłu­żo­nych 2,76 mln pasa­że­rów czar­te­ro­wych, pod­czas gdy w pierw­szym kwar­tale kil­ka­krot­nie mniej (0,4 mln pas.). Do tak zróż­ni­co­wa­nego ruchu prze­woź­nicy musieli dosto­so­wać swoje oferty. Najwięcej tury­stów podró­żo­wało samo­lo­tami linii: Enter Air (1,5 mln), Ryanair Sun (0,9 mln), Smartwings (d. Travel Service Airlines), Onur Air, PLL LOT, Blue Panorama, Nouvelair Tunisie i Bulgarian Air Charter. Pasażerami byli głów­nie klienci biur podróży uda­jący się na urlopy do zna­nych kuror­tów wypo­czyn­ko­wych w base­nie Morza Śródziemnego i Północnej Afryki. Popularnymi pań­stwami let­niego wypo­czynku były: Grecja i Turcja (po 1,2 mln pas.), Hiszpania i Bułgaria (po 0,5 mln), Egipt, Tunezja i Albania. Natomiast wśród miast domi­no­wały: Antalya (0,9 mln), Burgas (0,33 mln), Hurghada, Haraklion, Zakyntos, Bodrum i Rodos. Spośród naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków naj­więk­szy wzrost ruchu odno­to­wały turec­kie porty Antalya i Bodrum, a zmniej­szył się na wyspy grec­kie: Kos, Rodos, Kreta i Korfu oraz Wyspy Kanaryjskie: Teneryfa i Fuerteventura.
W ruchu kra­jo­wym porty obsłu­żyły łącz­nie 4 mln pasa­że­rów, z tego naj­wię­cej: Lotnisko Chopina (1,8 mln pas.), Kraków, Gdańsk, Wrocław, Szczecin i Rzeszów. Biorąc pod uwagę fakt, że pasa­że­ro­wie kra­jowi liczeni są podwój­nie (w por­cie wylotu i przy­lotu), stąd też liczba „rze­czy­wi­stych” osób prze­wie­zio­nych na pokła­dach samo­lo­tów wynio­sła 47 mln.

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE