Polskie porty lot­ni­cze 2015

Port Lotniczy Lublin obsłużył 265,1 tys. pasażerów i 3,7 tys. operacji lotniczych. Na zdjęciu obsługa portowa samolotu komunikacyjnego Airbus A320 niskokosztowych linii lotniczych Wizz Air. Fot. Jacek Sim

Port Lotniczy Lublin obsłu­żył 265,1 tys. pasa­że­rów i 3,7 tys. ope­ra­cji lot­ni­czych. Na zdję­ciu obsługa por­towa samo­lotu komu­ni­ka­cyj­nego Airbus A320 nisko­kosz­to­wych linii lot­ni­czych Wizz Air. Fot. Jacek Sim

W ubie­głym roku w pol­skich por­tach lot­ni­czych obsłu­żono 30,5 mln pasa­że­rów, 119 tys. ton ładun­ków i odbyło się 331 tys. ope­ra­cji star­tów i lądo­wa­nia. W sto­sunku do roku poprzed­niego ruch pasa­żer­ski zwięk­szył się o 12%, a naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cymi się por­tami były: Modlin (52%), Lublin i Katowice. Największy udział w rynku wyno­szący 37% ma Lotnisko Chopina, które obsłu­żyło 11,2 mln pasa­że­rów. Kontrolerzy ruchu lot­ni­czego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zabez­pie­czyli obsługę nawi­ga­cyjną 744 tys. ope­ra­cji lot­ni­czych, w tym 389 tys. prze­lo­tów tran­zy­to­wych.

W ubie­głym roku na czter­na­stu kra­jo­wych lot­ni­skach komu­ni­ka­cyj­nych funk­cjo­no­wały porty lot­ni­cze (PL). Obsługę pasa­że­rów i ładun­ków reali­zo­wały zarzą­dzane przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Porty Lotnicze”: Lotnisko Chopina w Warszawie i Zielona Góra-Babimost oraz będące pod zarzą­dem spółek prawa han­dlo­wego PL: Kraków im. Jana Pawła II, Gdańsk im. Lecha Wałęsy, Katowice-Pyrzowice, Warszawa-Modlin, Wrocław im. Mikołaja Kopernika, Poznań im. Henryka Wieniawskiego, Bydgoszcz im. Ignacego Jana Paderewskiego, Łódź im. Władysława Reymonta, Szczecin im. NSZZ Solidarność, Rzeszów-Jasionka, Lublin-Świdnik i Radom-Sadków. Wymienione porty objęte są sie­cią regu­lar­nych i nie­re­gu­lar­nych (czar­te­ro­wych) połą­czeń komu­ni­ka­cyj­nych, w ruchu kra­jo­wym i mię­dzy­na­ro­do­wym, reali­zo­wa­nych przez statki powie­trze róż­nych ope­ra­to­rów. Ponadto, obsłu­gują loty poza­ko­mu­ni­ka­cyjne samo­lo­tów i śmi­głow­ców: woj­sko­wych, Straży Granicznej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Aeroklubu Polskiego i innych ope­ra­to­rów.
Zakres dzia­łal­no­ści por­tów obej­muje: zabez­pie­cze­nie mate­ria­łowo-tech­niczne przy­la­tu­ją­cych stat­ków powietrz­nych, naziemną obsługę pasa­że­rów i ładun­ków, a także zabez­pie­cze­nie nawi­ga­cyjne stat­ków powietrz­nych wyko­nu­ją­cych ope­ra­cje startu i lądo­wa­nia. Za świad­cze­nie tych usług na lot­ni­skach komu­ni­ka­cyj­nych pobie­rane są opłaty lot­ni­skowe, nato­miast za ter­mi­na­lowe służby żeglugi powietrz­nej i nad­zór nad ruchem w pol­skiej prze­strzeni kon­tro­lo­wa­nej opłaty ter­mi­na­lowe i tra­sowe pobiera Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).
Dla portu lot­ni­czego naj­więk­sze przy­chody gene­rują prze­wozy pasa­żer­skie, dzięki uzy­ski­wa­nej opła­cie za: lądo­wa­nie samo­lotu, posto­jo­wej, pasa­żer­skiej i innym (np. za użyt­ko­wa­nie „ręka­wów”). Ponadto pobie­rane są dodat­kowe opłaty zwią­zane z: odśnie­ża­niem i odla­dza­niem samo­lotu, usu­wa­niem zanie­czysz­czeń z nawierzchni, spe­cjalną ochroną lub dodat­ko­wym zabez­pie­cze­niem lot­ni­sko­wej straży pożar­nej. Znaczącym ele­men­tem przy­cho­dów por­tów jest też dzia­łal­ność poza­lot­ni­cza, na którą skła­dają się opłaty za: wyna­jem biur i maga­zy­nów, korzy­sta­nie z par­kin­gów, dzier­żawę grun­tów oraz dzia­łal­ność han­dlową, usłu­gową i gastro­no­miczną, a także umiesz­czone reklamy na tere­nie portu. Pobierane opłaty z jed­nej strony zapew­niają przy­chody portu i są nie­zbędne do pokry­cia kosz­tów utrzy­ma­nia i pro­wa­dze­nia inwe­sty­cji, a z dru­giej strony sta­no­wią istotny skład­nik ceny biletu i wpły­wają na wyniki finan­sowe linii lot­ni­czej.
Na wyko­ny­wa­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na lot­ni­skach, wyma­gane jest uzy­ska­nie zezwo­le­nia – agent obsługi naziem­nej AHAC (Airport Handling Agent Certyficate). Uzyskaniu zezwo­le­nia pod­lega 11 kate­go­rii świad­czo­nych usług, w tym: obsługa stat­ków powietrz­nych, pasa­że­rów, bagażu, ładun­ków, pły­towa, ope­ra­cyjna lotu i admi­ni­stra­cyjna załóg oraz zaopa­try­wa­nia stat­ków powietrz­nych w paliwa lot­ni­cze, smary i inne mate­riały tech­niczne, cate­ring i trans­port naziemny, a także ogólne usługi admi­ni­stra­cyjno-gospo­dar­cze świad­czone na rzecz ope­ra­to­rów. Realizacja usług zwią­za­nych z zaopa­try­wa­niem stat­ków powietrz­nych w mate­riały pędne i obsługą mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych wymaga posia­da­nia dodat­ko­wego cer­ty­fi­katu agenta AHAC. Na koniec ubie­głego roku zezwo­le­nia na wyko­ny­wa­nie usług posia­dało 50 agen­tów, a do naj­więk­szych należą m.in. spółki: Petrolot, LOTOS Air BP Polska, BGS Baltic Ground Services, LS Airport Services i WAS Welcome Airport Services.

Porty lot­ni­cze 2015 w sta­ty­styce

W ubie­głym roku pol­skie porty lot­ni­cze obsłu­żyły naj­wię­cej w histo­rii – 30,5 mln pasa­że­rów. Rok upły­nął pod zna­kiem wzro­stu ruchu we wszyst­kich por­tach i oscy­lo­wał on w gra­ni­cach od 3,8% do 51,9%. Spośród por­tów o ruchu powy­żej miliona pasa­że­rów naj­wyż­szą dyna­mikę osią­gnął PL Modlin – 51,9%, a poni­żej miliona: PL Lublin – 43%. Lotnisko Chopina po raz kolejny zano­to­wało wzrost, odpra­wia­jąc 11,2 mln podróż­nych przy 5,8% dyna­mice. Spośród por­tów regio­nal­nych naj­lep­sze wyniki osią­gnęły PL: Kraków (4,2 mln pas.), Gdańsk (3,7 mln), Katowice (3,0 mln), Modlin (2,6 mln) i Wrocław (2,3 mln). W sto­sunku do wyni­ków roku poprzed­niego liczba obsłu­żo­nych pasa­że­rów zwięk­szyła się o 3240 tys., z tego naj­wię­cej w PL: Modlin – 885 tys., Warszawa – 616 tys., Gdańsk – 418 tys. i Kraków – 404 tys.

  • Jerzy Liwiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE