Polska Grupa Zbrojeniowa zapre­zen­to­wała bez­za­ło­gowe sys­temy powietrzne

Poligon Drawsko Pomorskie 18 lipca 2016 r. Start bezzałogowca taktycznego E-310 z pneumatycznej wyrzutni. Na wyrzutni po prawej stronie widoczny cel powietrzny Szogun.

Poligon Drawsko Pomorskie 18 lipca 2016 r. Start bez­za­ło­gowca tak­tycz­nego E‑310 z pneu­ma­tycz­nej wyrzutni. Na wyrzutni po pra­wej stro­nie widoczny cel powietrzny Szogun.

18 lipca br. na tere­nie Ośrodka Badań Dynamicznych Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Drawsku Pomorskim odbył się pokaz bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych, które Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ofe­ruje Siłom Zbrojnym RP, a także poten­cjal­nym kon­tra­hen­tom zagra­nicz­nym.

Prezentację we współ­pracy z gospo­da­rzami ośrodka w Drawsku Pomorskim zor­ga­ni­zo­wały, nale­żące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy, mie­lecka firma Eurotech Sp. z o.o. i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. Celem przed­się­wzię­cia była pre­zen­ta­cja w dzia­ła­niu sze­ro­kiej gamy bez­za­ło­gow­ców powietrz­nych roz­wi­ja­nych w spół­kach PGZ oraz przed­się­bior­stwach i insty­tu­cjach badaw­czo-roz­wo­jo­wych współ­pra­cu­ją­cych z Grupą. Tak sze­roko zakro­jony pokaz kom­pe­ten­cji Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym zakre­sie – zarówno na ziemi, jak i w powie­trzu – był pierw­szą ini­cja­tywą tego typu.
Wśród zapre­zen­to­wa­nych plat­form lot­ni­czych zna­la­zły się m.in. roz­wi­jany przez kon­sor­cjum spółek PIT-Radwar S.A. i WZL nr 2 S.A. (obie należą do PGZ), we współ­pracy ze stra­te­gicz­nym pod­wy­ko­nawcą firmą Eurotech, sys­tem roz­po­znaw­czy szcze­bla tak­tycz­nego E‑310; pro­du­ko­wany przez Eurotech i eks­plo­ato­wany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia – Imitator Celu Powietrznego do szko­le­nia naziem­nej obrony prze­ciw­lot­ni­czej MJ‑7 Szogun sys­temu Vermin, a także opra­co­wana przez ITWL wie­lo­za­da­niowa – czte­ro­wir­ni­kowa plat­forma pio­no­wego startu i lądo­wa­nia Atrax‑M.
Demonstrację bez­za­ło­go­wych sys­te­mów powietrz­nych, ofe­ro­wa­nych przez PGZ, obser­wo­wali repre­zen­tanci Ministerstwa Obrony Narodowej, Sił Zbrojnych RP, w tym Sztabu Generalnego WP oraz 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych z Mirosławca, która w przy­szło­ści będzie peł­nić funk­cję cen­trum szko­le­nia i bazo­wa­nia sys­te­mów bez­za­ło­go­wych w Wojsku Polskim. Nie mogło także zabrak­nąć przed­sta­wi­cieli spółek PGZ, które poten­cjal­nie mogłyby brać udział w pro­gra­mach zwią­za­nych z pro­duk­cją i wspar­ciem eks­plo­ata­cji sys­te­mów bez­za­ło­go­wych. Pokaz obser­wo­wali też przed­sta­wi­ciele firmy Eurotech oraz naukowcy z ITWL i WITU.
Największymi moż­li­wo­ściami dys­po­nuje tak­tyczny sys­tem roz­po­znaw­czy z apa­ra­tem E‑310, ofe­ro­wany w ramach pro­gramu Orlik. W jego skład mają wcho­dzić: apa­raty E‑310 (4 – 5 egzem­pla­rzy), ładu­nek uży­teczny róż­no­rod­nego typu (opto­elek­tro­niczna gło­wica obser­wa­cyjna, sta­cja radio­lo­ka­cyjna, środki roz­po­zna­nia radio­elek­tro­nicz­nego), sys­temy łącz­no­ści i trans­mi­sji danych, naziemna sta­cja kon­tro­lna, sys­temy pomoc­ni­cze (np. wyrzut­nia pneu­ma­tyczna) i sys­temy szko­le­niowe.
Bezzałogowiec star­tuje z wyrzutni pneu­ma­tycz­nej, holo­wa­nej przez samo­chód, na któ­rym umiesz­czony jest także kon­te­ner naziem­nej sta­cji kon­troli. Złożone E‑310 trans­por­to­wane są w skrzy­niach o wymia­rach 3×0,7×0,6 m przez inny samo­chód. Przejście z poło­że­nia mar­szo­wego do goto­wo­ści ope­ra­cyj­nej zaj­muje kil­ka­na­ście minut.

  • Tomasz Wachowski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE