Polska Grupa Zbrojeniowa – od powsta­nia do MSPO 2017

Polska Grupa Zbrojeniowa

Polska Grupa Zbrojeniowa.

Powstała w grud­niu 2013 roku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest obec­nie naj­więk­szym i naj­waż­niej­szym pod­mio­tem branży obron­nej w Polsce. Firma, będąca spółką matką kil­ku­dzie­się­ciu przed­się­biorstw, w tym daw­niej nale­żą­cych do Grupy Bumar (obec­nie Polski Holding Obronny Sp. z o.o.) i Wojskowych Zakładów Remontowo-Produkcyjnych, sta­nowi urze­czy­wist­nie­nie kon­cep­cji kon­so­li­da­cji pol­skiego pań­stwo­wego prze­my­słu zbro­je­nio­wego. Niemal cztery lata po jej utwo­rze­niu, moż­liwe jest wycią­gnię­cie pierw­szych wnio­sków z jej funk­cjo­no­wa­nia.

Pomysł na kon­so­li­da­cję pań­stwo­wej czę­ści pol­skiego prze­my­słu obron­nego (ppo) w ramach jed­nego pod­miotu nie jest pomy­słem nowym, a wywo­dzi się jesz­cze z lat 90. i opiera o sze­reg doku­men­tów natury stra­te­gicz­nej. Pośród tych naj­waż­niej­szych w kon­tek­ście pod­ję­tych decy­zji warto wymie­nić: „Strategię prze­kształ­ceń struk­tu­ral­nych prze­my­sło­wego poten­cjału obron­nego w latach 2002 – 2005” oraz „Strategię kon­so­li­da­cji i wspie­ra­nia roz­woju pol­skiego prze­my­słu obron­nego w latach 2007 – 2012”. Chociaż aż do roku 2013 nie było pewne, który wariant kon­so­li­da­cji zosta­nie zre­ali­zo­wany (ist­niały dwa – kon­cen­tra­cja wokół ist­nie­ją­cej grupy Bumar lub wokół zupeł­nie nowego pod­miotu, który oka­zał się zwy­cię­ski), jej przy­czyny były dobrze znane. Znalazły się wśród nich:

  • kło­poty orga­ni­za­cyjne zwią­zane ze schedą po wiel­kim prze­my­śle zbro­je­nio­wym z cza­sów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej;
  • pro­blemy finan­sowe wielu przed­się­biorstw ppo, wyni­ka­jące z nie­wy­star­cza­ją­cego poziomu zamó­wień ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej i zała­ma­nia dotych­cza­so­wych ryn­ków eks­por­to­wych;
  • wewnętrzna kon­ku­ren­cja pol­skich pań­stwo­wych zakła­dów zbro­je­nio­wych o kon­trakty kra­jowe;
  • rela­tyw­nie niska, szcze­gól­nie w sto­sunku do dużych pod­mio­tów zachod­nich, inno­wa­cyj­ność;
  • słabe wyniki eks­por­towe wielu zakła­dów pań­stwo­wego ppo po 1989 r.;
  • glo­balny trend kon­so­li­da­cji prze­my­słu zbro­je­nio­wego;
  • brak wystar­cza­jąco dużego pod­miotu, który mógłby wejść w rela­cje part­ner­ską z dużymi przed­się­bior­stwami zagra­nicz­nymi.

Pomimo roz­dź­wię­ków na temat spo­sobu kon­so­li­da­cji wśród eks­per­tów, poli­ty­ków, związ­kow­ców i pozo­sta­łych osób zain­te­re­so­wa­nych tema­tem, finalną decy­zję ogło­szono we wrze­śniu 2013 roku w trak­cie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, a już 5 grud­nia Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. została wpi­sana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Charakterystyka pod­miotu

Chociaż PGZ S.A. nie jest spółką Skarbu Państwa sensu stricto, w rze­czy­wi­sto­ści jed­nak jest ona przed­się­bior­stwem cał­ko­wi­cie zależ­nym od rządu. Podmiotami mają­cymi udziały w PGZ są: Skarb Państwa (40,1%), Polski Holding Obronny Sp. z o.o. (30,98%) i Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (28,91%). Jednocześnie ARP S.A. jest jed­no­oso­bową spółką Skarbu Państwa, a wła­ści­cie­lem PHO Sp. z o.o. w 84,04% jest rów­nież Skarb Państwa. Nie trzeba doda­wać, że sytu­acja taka ma zarówno dobre i złe strony. Początkowo (do 16 listo­pada 2015 roku) nad­zór wła­ści­ciel­ski nad PGZ S.A. spra­wo­wało Ministerstwo Skarbu Państwa, a obec­nie zada­nie to leży w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej. Spółka sku­pia obec­nie ponad 60 przed­się­biorstw i wraz z nimi two­rzą one Grupę Kapitałową PGZ. Do naj­waż­niej­szych pod­mio­tów wcho­dzą­cych w skład Grupy zali­czyć można dawne spółki Grupy Bumar (np. PCO S.A., PIT-Radwar S.A., Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A.), Wojskowe Przedsiębiorstwa Remontowo-Produkcyjne (w tym Rosomak S.A.), Huta Stalowa Wola S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz kil­ka­na­ście innych przed­się­biorstw mniej lub bar­dziej zwią­za­nych z sek­to­rem zbro­je­nio­wym.

  • Kamil Mazurek

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE