Polska Grupa Zbrojeniowa fila­rem reali­za­cji Planu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

LAI_2_2016_PGZ

Pod koniec ubie­głego roku Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i przed­się­bior­stwa wcho­dzące w jej skład zawarły z Ministerstwem Obrony Narodowej pakiet umów bez­po­śred­nio zwią­za­nych z reali­za­cją Planu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013 – 2022, któ­rych war­tość prze­kra­cza 4 miliardy zło­tych.

W obli­czu coraz poważ­niej­szych zagro­żeń dla bez­pie­czeń­stwa naro­do­wego, pierw­szo­pla­nową kwe­stią staje się tak szyb­kie, jak to tylko moż­liwe, przy­sto­so­wa­nie prze­my­sło­wego poten­cjału obron­nego do wypeł­nie­nia w mak­sy­mal­nym stop­niu zało­żeń Planu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP. To, co pod­kre­ślam z całą mocą, jest misją PGZ – pod­kre­ślił Arkadiusz Siwko, pre­zes PGZ S.A.

Jako pierw­sza, w dniu 16 grud­nia 2015 roku, pod­pi­sana została umowa pomię­dzy Inspektoratem Uzbrojenia i PIT-RADWAR S.A., okre­śla­jąca warunki dostawy Siłom Zbrojnym RP Samobieżnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Poprad, waż­nego ele­mentu sys­temu prze­ciw­lot­ni­czego naj­niż­szego szcze­bla naszej armii. Znaczenie tego wyda­rze­nia było wie­lo­ra­kie. Po pierw­sze, jej war­tość prze­kro­czyła miliard zło­tych, a taka kwota zawsze ma zna­cze­nie — tak dla wyko­nawcy, jak i budżetu pań­stwa, tym bar­dziej, że ostatni tak duży kon­trakt zwią­zany z moder­ni­za­cją tech­niczną MON zawarło nie­mal dwa lata wcze­śniej. Po dru­gie, była to pierw­sza „duża” umowa zawarta przez resort obrony po jesien­nych wybo­rach par­la­men­tar­nych i prze­ję­ciu wła­dzy przez Zjednoczoną Prawicę. Po trze­cie wresz­cie, ponie­waż po raz pierw­szy w uro­czy­sto­ści wzięli udział człon­ko­wie nowego zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

W obec­no­ści: sekre­ta­rza stanu w MON Bartosza Kownackiego, szefa IU gen. bryg. Adama Dudy, pre­zesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Arkadiusza Siwko i dwóch jej wice­pre­ze­sów: Macieja Lwa-Mirskiego i Ryszarda Obolewskiego, a także pre­zesa PIT-RADWAR S.A. Ryszarda Kardasza, pod­pi­sali ją — z ramie­nia PIT-RADWAR S.A.: Janusz Wieczorek, czło­nek zarządu i Alicja Tomkiewicz, dyrek­tor han­dlowy, pro­ku­rent spółki, zaś ze strony Inspektoratu Uzbrojenia płk Piotr Imański, zastępca szefa IU. Wartość kon­traktu wynosi 1 083 500 000 PLN (brutto) i prze­wi­duje on dostawę 77 zesta­wów prze­ciw­lot­ni­czych w latach 2018 – 2021. Wraz z nimi dostar­czony ma zostać pakiet szko­le­niowy w zakre­sie eks­plo­ata­cji, obsług, napraw i remon­tów.

Dzień póź­niej, 17 grud­nia ub.r., w Oddziale MESKO S.A. w pod­war­szaw­skim Lubiczowie, pod­pi­sana została umowa doty­czącą dostaw prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków kie­ro­wa­nych Spike-LR Dual. Z ramie­nia Inspektoratu Uzbrojenia pod­pi­sał ją płk Piotr Imański, zaś ze strony MESKO S.A. człon­ko­wie zarządu firmy: Piotr Jaromin i Jarosław Cieślik.

Przedmiotem umowy, będą­cej kon­ty­nu­acją Programu Uzbrojenia „Przeciwpancerne Pociski Kierowane”, jest dostar­cze­nie w latach 2017 – 2020 1000 prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków kie­ro­wa­nych Spike-LR wraz z zesta­wami do pro­wa­dze­nia badań sta­rze­nio­wych, pozwa­la­ją­cych na wydłu­że­nie okresu przy­dat­no­ści amu­ni­cji do uży­cia. Pociski te mają w pierw­szej kolej­no­ści wejść do uzbro­je­nia koło­wych wozów bojo­wych Rosomak, wypo­sa­żo­nych w wieże bez­za­ło­gowe ZSSW-30 z wyrzut­niami ppk Spike-LR. Będą także w pełni kom­pa­ty­bilne z wyrzut­niami prze­no­śnymi, będą­cymi już w uzbro­je­niu Wojsk Lądowych SZ RP. Wartość umowy wynosi nieco ponad 602 mln PLN.

22 grud­nia 2015 r. spółka MESKO S.A. pod­pi­sała kolejną umowę z MON, także wie­lo­let­nią, obej­mu­jącą lata 2016 – 2019, na dostawę amu­ni­cji 30×173 mm z poci­skiem pod­ka­li­bro­wym ze smu­ga­czem APFSDS‑T i wie­lo­funk­cyj­nym z samo­li­kwi­da­to­rem MP‑T/SD do 30 mm armat auto­ma­tycz­nych ATK Mk44 Bushmaster II, które sta­no­wią uzbro­je­nie koło­wych wozów bojo­wych Rosomak. Przedmiotem dostawy będzie 151 956 sztuk nabo­jów, a war­tość to 168 mln PLN.

28 grud­nia 2015 r., w radom­skiej głów­nej sie­dzi­bie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., została pod­pi­sana umowa doty­cząca moder­ni­za­cji czoł­gów Leopard 2A4 do stan­dardu Leopard 2PL. To jeden z naj­waż­niej­szych pro­gra­mów moder­ni­za­cji Wojsk Lądowych zapi­sa­nych w Planie moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych RP w latach 2013 – 2022. Zrealizuje go kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. z Gliwic, przy istot­nym udziale kilku innych przed­się­biorstw nale­żą­cych do PGZ, zaś stra­te­gicz­nym part­ne­rem moder­ni­za­cji będzie nie­miecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH, nale­żąca do kon­cernu Rheinmetall Defence.

  • Stanisław Kutnik

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE