Zapisz się do naszego new­slet­tera

Wybierz listę(y):

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁA?

Pokładowy System Komunikacji Wewnętrznej BITcom

Przykład implementacji WSP-2.

Przykład imple­men­ta­cji WSP-2.

We współ­cze­snych dzia­ła­niach mili­tar­nych pojazdy są nie tylko środ­kiem walki i trans­portu żoł­nie­rzy na polu boju, ale sta­no­wią także nie­odzowny ele­ment zabez­pie­cze­nia logi­stycz­nego i pod­stawę sys­temu komu­ni­ka­cji. Dlatego ich załogi potrze­bują jed­no­li­tego, ela­stycz­nego i otwar­tego roz­wią­za­nia tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nego, zapew­nia­ją­cego wszyst­kie konieczne usługi, dobrze inte­gru­ją­cego się z roz­wią­za­niami już wdro­żo­nymi, jak rów­nież podat­nego na imple­men­ta­cję nowych funk­cji w przy­szło­ści. Taka wizja sys­temu łącz­no­ści sta­wia poważne wyzwa­nie w zakre­sie inte­gra­cji, uni­wer­sa­li­za­cji oraz – przede wszyst­kim – wszech­stron­no­ści roz­wią­za­nia.

W aod­po­wie­dzi na potrzeby Sił Zbrojnych RP w tym zakre­sie, firma KenBIT zapro­jek­to­wała i wdro­żyła Pokładowy System Komunikacji Wewnętrznej BITcom, który współ­pra­cu­jąc z innymi środ­kami łącz­no­ści, zapew­nia reali­za­cję usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, zarówno fonicz­nych, jak i trans­mi­sji danych (w tym trans­mi­sji z wyko­rzy­sta­niem pro­to­ko­łów IP). System BITcom umoż­li­wia komu­ni­ka­cję gło­sową i trans­mi­sję danych pomię­dzy człon­kami załogi pojazdu oraz komu­ni­ka­cję wybra­nych człon­ków załogi z kore­spon­den­tami zewnętrz­nymi – drogą radiową lub sate­li­tarną.
Założenia posta­wione przy reali­za­cji sys­temu
BITcom prze­wi­dy­wały inte­gra­cję w ramach jed­nego sys­temu wszyst­kich usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych – zarówno łącz­no­ści dale­ko­sięż­nej, jak i wewnętrz­nej – w obrę­bie obiektu mobil­nego. Przy uży­ciu mini­mal­nej ilo­ści sprzętu konieczne było zapew­nie­nie wielu usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i ostrze­gaw­czo-infor­ma­cyj­nych na potrzeby załogi wozu bojo­wego.
BITcom jest cyfrową, uni­wer­salną i ska­lo­walną plat­formą tele­ko­mu­ni­ka­cyjną, prze­zna­czoną do pracy w pojaz­dach koło­wych, gąsie­ni­co­wych i obiek­tach pły­wa­ją­cych, dzia­ła­jącą na bazie pokła­do­wej sieci LAN. Realizuje funk­cje inter­ko­mowe, jak rów­nież zapew­nia inte­gra­cję radiowo-sate­li­tar­nych środ­ków łącz­no­ści i łącz­no­ści prze­wo­do­wej. Za jego pośred­nic­twem moż­liwa jest komu­ni­ka­cja przez wszyst­kie dostępne media łącz­no­ści: sate­li­tarne, radiowe sze­ro­ko­pa­smowe i wąsko­pa­smowe KF/UKF (w tym radio­do­stęp), radio­te­le­fo­niczne, prze­wo­dowe (łącza abo­nenc­kie i cen­tra­lowe) oraz sze­roko pojęte sieci LAN i WAN. Pokładowy sys­tem komu­ni­ka­cji BITcom inte­gruje lokalne usługi tele­ko­mu­ni­ka­cyjne dla załogi pojazdu (funk­cja inter­komu, obsługa ZMP, reali­za­cja funk­cji odbioru sygna­łów alar­mo­wych i o zagro­że­niach, infor­ma­cji dia­gno­stycz­nych itp.). Zapewnia także łącz­ność radiową desantu z macie­rzy­stym pojaz­dem. System inte­gruje wszyst­kie urzą­dze­nia i sen­sory wozu w kom­pletny, spójny sys­tem tele­in­for­ma­tyczny. Jednocześnie umoż­li­wia współ­pracę z sys­te­mami łącz­no­ści, dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia, jakie funk­cjo­nują w SZ RP, jak rów­nież z sys­te­mami cywil­nymi. Możliwy jest w prak­tyce każdy rodzaj komu­ni­ka­cji z innymi sys­te­mami łącz­no­ści i dowo­dze­nia, jakie funk­cjo­nują w SZ RP.
Integralną czę­ścią sys­temu BITcom jest wyno­śne sta­no­wi­sko pracy, zapew­nia­jące dowódcy dostęp do środ­ków radio­wych i sate­li­tar­nych pojazdu nawet w znacz­nej odle­gło­ści od niego.

  • KenBIT Sp.j.

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE
TOP