PMV Survivor dla Policji

HMV Survivor I firmy Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH to jedna z konstrukcji, która powinna być poważnie brana pod uwagę w przetargu na Lekki Transporter Opancerzony dla pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

HMV Survivor I firmy Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH to jedna z kon­struk­cji, która powinna być poważ­nie brana pod uwagę w prze­targu na Lekki Transporter Opancerzony dla pod­od­dzia­łów anty­ter­ro­ry­stycz­nych Policji.

W poło­wie grud­nia 2016 r. Sejm RP uchwa­lił ustawę o usta­no­wie­niu „Programu moder­ni­za­cji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”. Będzie on wdra­żany przez komen­dan­tów tych służb, a nad­zór nad cało­ścią spra­wuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Program obej­muje m.in. inwe­sty­cje budow­lane, zakup pojaz­dów, sprzętu infor­ma­tycz­nego i łącz­no­ści oraz uzbro­je­nia.

W ramach pro­gramu moder­ni­za­cyj­nego naj­wię­cej środ­ków – pra­wie 6 mld PLN – trafi do Policji, ponad 1,2 mld do Straży Granicznej, zaś Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,7 mld PLN. Najmniej pie­nię­dzy trafi do Biura Ochrony Rządu/Państwowego Biura Ochrony, będzie to „jedy­nie” ponad 200 mln PLN.
Na wymianę sprzętu i wypo­sa­że­nia, a więc zakup m.in. pojaz­dów, uzbro­je­nia, sprzętu infor­ma­tycz­nego, łącz­no­ścio­wego oraz wypo­sa­że­nia oso­bi­stego, łącz­nie prze­zna­czo­nych zosta­nie w latach 2017 – 2020 ok. 2,7 mld PLN. Można zało­żyć, że wła­śnie z tych środ­ków doko­nany zosta­nie rów­nież zakup trans­por­te­rów opan­ce­rzo­nych prze­zna­czo­nych dla jed­no­stek Policji.

Od BTR‑a do Dzika AT

W Zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Policji z maja 2015 r. okre­ślono m.in. normy doty­czące wypo­sa­że­nia jed­no­stek i komó­rek orga­ni­za­cyj­nych tej for­ma­cji w sprzęt trans­por­towy, w tym pojazdy zali­czane do kate­go­rii Transportera Opancerzonego (TO) oraz Lekkiego Transportera Opancerzonego (LTO), prze­zna­czone do wspie­ra­nia oddzia­łów anty­ter­ro­ry­stycz­nych oraz pre­wen­cji. Przewidują one dys­po­no­wa­nie mak­sy­mal­nie 35 wozami obu kate­go­rii. W związku z tym w czwar­tym kwar­tale 2015 r. Wydział Zamówień Publicznych Biura Finansów Komendy Głównej Policji roz­po­czął dwu­eta­powy dia­log tech­niczny zwią­zany z przy­szłym zamó­wie­niem pojaz­dów w wer­sji LTO. Jego celem miało być uzy­ska­nie infor­ma­cji w zakre­sie nie­zbęd­nym do przy­go­to­wa­nia szcze­gó­ło­wego opisu przed­mio­tów zamó­wie­nia. Po jego zakoń­cze­niu powinno dojść do roz­pi­sa­nia prze­targu. Niestety, etap dia­logu tech­nicz­nego nadal trwa.
Należy mieć nadzieję, że przy­ję­cie wspo­mnia­nego pro­gramu moder­ni­za­cji przy­spie­szy pro­ces zakupu tak potrzeb­nych pojaz­dów. W końcu trudno uznać za nor­malną sytu­ację, gdy Policja, służba na któ­rej bar­kach spo­czywa bez­pie­czeń­stwo oby­wa­teli, w tym dzia­ła­nia kontr­ter­ro­ry­styczne, ma jedy­nie dwa opan­ce­rzone pojazdy prze­zna­czone do tego typu ope­ra­cji.
Wspomniane wyżej pojazdy to, zaku­pione w 2004 r. przez ówcze­sny Zarząd Operacji Antyterrorystycznych KGP (od 2008 r. Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP) Samochody Patrolowo-Interwencyjne (SPI) Dzik-AT (pro­to­ty­powy i jeden seryjny), będące wyni­kiem wspól­nych prac AMZ Kutno i Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Planowano zakup kolej­nych Dzików-AT, w któ­rych miały zostać wpro­wa­dzone mody­fi­ka­cje wyni­ka­jące z doświad­czeń z eks­plo­ata­cji egzem­pla­rzy BOA, jed­nak z róż­nych przy­czyn zamie­rze­nia te nie zostały speł­nione.

  • Mateusz J. Multarzyński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE