Plany budże­towe US Air Force

W wyniku programu ARRW ma powstać hipersoniczny pocisk „powietrze-ziemia” dalekiego zasięgu AGM-183A, który w pierwszej kolejności ma wejść na uzbrojenie bombowców B-52H.

W wyniku pro­gramu ARRW ma powstać hiper­so­niczny pocisk „powie­trze-zie­mia” dale­kiego zasięgu AGM-183A, który w pierw­szej kolej­no­ści ma wejść na uzbro­je­nie bom­bow­ców B‑52H.

Projekt budżetu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF) na rok budże­towy 2021 zakłada wyco­fa­nie ponad stu samo­lo­tów bojo­wych star­szych typów. Zaoszczędzone w ten spo­sób fun­du­sze mają być prze­zna­czone m.in. na opra­co­wy­wa­nie nowych tech­no­lo­gii, pro­gram budowy nowych mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nych poci­sków bali­stycz­nych oraz nowe bom­bowce stra­te­giczne B‑21A. Plany zakupu nowego sprzętu obej­mują 79 samo­lo­tów oraz 27 śmi­głow­ców.

10 lutego br. Pentagon opu­bli­ko­wał pro­jekt budżetu na rok budże­towy 2021. Departament obrony wnio­skuje o kwotę 705,4 mld USD. Składa się ona z kwoty bazo­wej w wyso­ko­ści 636,4 miliarda oraz wydat­ków na ope­ra­cje woj­skowe i kon­tyn­genty zamor­skie (Overseas Contingency Operations, OCO) w wyso­ko­ści 69 mld USD. Ogółem budżet na rok 2021 ma być mniej­szy o 7,2 miliarda w porów­na­niu do roku budże­to­wego 2020. Przy podziale na poszcze­gólne rodzaje sił zbroj­nych, armia (US Army) ma otrzy­mać 177,9 mld, mary­narka wojenna (US Navy) 207 mld, a siły powietrzne (USAF) 207,2 mld USD.

W przy­padku sił powietrz­nych budżet bazowy ma wynieść 169 mld USD i jest to wzrost o ok. 900 milio­nów w sto­sunku do roku poprzed­niego. Pozostała część – 38,2 mld USD to wydatki zwią­zane z ope­ra­cjami i kon­tyn­gen­tami zamor­skimi oraz kwoty tylko for­mal­nie „prze­cho­dzące” przez budżet USAF, np. na ope­ra­cje kosmiczne i różne tajne pro­jekty. Kwota bazowa jest dalej dzie­lona na: 153,6 mld USD, które mają tra­fić bez­po­śred­nio do USAF oraz 15,4 miliarda, które jest prze­zna­czone dla sił kosmicz­nych Stanów Zjednoczonych (USSF).
Ogólny podział wydat­ków sił powietrz­nych kształ­tuje się nastę­pu­jąco:

 • zakup nowego uzbro­je­nia – 48,9 mld USD (o jeden miliard USD mniej niż w 2020 r.);
 • dzia­ła­nia ope­ra­cyjne i utrzy­ma­nie floty – 65,9 mld USD (wzrost o 2,1 miliarda USD);
 • wydatki na per­so­nel – 42,8 mld USD (wzrost o 2,5 miliarda USD);
 • bada­nia, roz­wój i testy (RDT&E) – 47,7 mld USD (wzrost o 2,3 miliarda USD);
 • kon­struk­cje woj­skowe i budow­nic­two miesz­ka­niowe – 1,7 mld USD (mniej o 4,2 miliarda USD).

Na bada­nia, roz­wój i testy nowych sys­te­mów bojo­wych i uzbro­je­nia wygo­spo­da­ro­wano aż 26,9 mld USD (w ramach puli RDT&E) i jest to wię­cej o 1,5 miliarda w sto­sunku do roku poprzed­niego. W kwo­cie tej zawarto finan­so­wa­nie eks­pe­ry­men­tal­nego sys­temu zarzą­dza­nia obra­zem pola walki ABMS (Advanced Battle Management System). Siły powietrzne pla­nują wzrost liczby per­so­nelu woj­sko­wego w jed­nost­kach linio­wych, gwar­dii naro­do­wej oraz rezer­wo­wych o 1500 osób. W 2021 r. cał­ko­wita liczba per­so­nelu ma ukształ­to­wać się na puła­pie 512 100 osób. W licz­bie tej ma zna­leźć się ok. 6400 osób przy­dzie­lo­nych do sił kosmicz­nych.

W 2021 r. USAF zamierza zakupić 400 pocisków samosterujących AGM-158 JASSM w wersjach dalekiego (B) i bardzo dalekiego (D) zasięgu.

W 2021 r. USAF zamie­rza zaku­pić 400 poci­sków samo­ste­ru­ją­cych AGM-158 JASSM w wer­sjach dale­kiego (B) i bar­dzo dale­kiego (D) zasięgu.

Zakupy sprzętu i uzbro­je­nia

W roku budże­to­wym 2021 r. siły powietrzne chcą kupić nastę­pu­jące samo­loty i śmi­głowce:

 • 48 myśliw­ców F‑35A Lightning II za kwotę 5,2 mld USD. Jest to mniej o 12 egzem­pla­rzy niż zaku­piono w roku fiskal­nym 2020;
 • 15 samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego KC-46A Pegasus za kwotę 2,85 mld USD. Jest to o trzy egzem­pla­rze wię­cej niż w roku fiskal­nym 2020;
 • 12 myśliw­ców F‑15EX za kwotę 1,56 mld USD – o cztery egzem­pla­rze wię­cej niż w roku fiskal­nym 2020;
 • 19 śmi­głow­ców ratow­nic­twa bojo­wego HH-60W za kwotę 1,2 mld USD;
 • osiem śmi­głow­ców wie­lo­za­da­nio­wych MH-139A Grey Wolf za kwotę 212 mln USD;
 • cztery samo­loty trans­por­towe spe­cjal­nego prze­zna­cze­nia MC-130J Hercules za kwotę 402,8 mln USD.

Plan zakupu uzbro­je­nia „powie­trze-powie­trze” oraz „powie­trze-zie­mia” kształ­tuje się nastę­pu­jąco:

 • 1133 bomby szy­bu­jące GBU-53/B StormBreaker (SDB II) za kwotę 273,3 mln USD. Departament obrony kupuje rów­nież 2462 bomby szy­bu­jące GBU-39/B (SDB I) za kwotę 96 mln USD, nie wia­domo jed­nakże jaka część z tej puli jest prze­zna­czona dla USAF;
 • 400 poci­sków samo­ste­ru­ją­cych „powie­trze-powierzch­nia” dale­kiego zasięgu AGM-158B (JASSM-ER) za kwotę 576, mln USD. W puli tej 60 mln USD prze­zna­czono na zakup pierw­szej mało­licz­bo­wej tran­szy pro­duk­cyj­nej (LRIP) 40 poci­sków w wer­sji „bar­dzo dale­kiego zasięgu” AGM-158D (JASSM-XR);
 • 331 poci­sków „powie­trze-powie­trze” małego zasięgu AIM-9X Block II za kwotę 164,8 mln USD;
 • 414 poci­sków „powie­trze-powie­trze” śred­niego-dale­kiego zasięgu AIM-120D AMRAAM za kwotę 453,2 mln USD;
 • 5 poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych dale­kiego zasięgu AGM-158C LRASM za kwotę 19,8 mln USD;
 • 16 800 bomb napro­wa­dza­nych sate­li­tar­nie i/lub lase­rowo GBU-54/B Laser JDAM (LJDAM) za kwotę 444,7 mln USD;
 • 4517 poci­sków kie­ro­wa­nych „powie­trze-zie­mia” AGM-114R Hellfire II za kwotę 183,5 mln USD;

Programy zbro­je­niowe i kosmiczne

Finansowanie poszcze­gól­nych pro­gra­mów zbro­je­nio­wych i kosmicz­nych Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w roku 2021 wygląda nastę­pu­jąco:

 • pro­gram budowy nowych bom­bow­ców stra­te­gicz­nych B‑21A Raider ma otrzy­mać 2,84 mld USD – jedy­nie o ok. 100 milio­nów dola­rów mniej niż w roku ubie­głym;
 • na moder­ni­za­cję ist­nie­ją­cej floty bom­bow­ców B‑52H, B‑1B oraz B‑2A siły powietrzne chcą wydać w sumie 884 mln USD;
 • pro­gram moder­ni­za­cji oraz mody­fi­ka­cji na potrzeby dowódz­twa ope­ra­cji spe­cjal­nych (SOCOM) floty samo­lo­tów zdal­nie pilo­to­wa­nych MQ‑9 Reaper ma otrzy­mać 700 mln USD;
 • pro­gram budowy nowego samo­lotu pre­zy­denc­kiego VC-25B (Boeing 747 – 8) ma otrzy­mać 801 mln USD – o 42 miliony dola­rów wię­cej niż w roku 2020;
 • na moder­ni­za­cję floty myśliw­ców F‑22A siły powietrzne chcą wydać 1,05 mld USD – o 225 milio­nów dola­rów wię­cej niż w roku 2020, nato­miast pro­gramy moder­ni­za­cji floty myśliw­ców F‑15C oraz F‑15E mają otrzy­mać razem 850 mln USD;
 • pro­gram budowy nowych samo­lo­tów szkol­nych T‑7A Red Hawk ma otrzy­mać 248,7 mln USD;
 • pro­gram budowy nowych stra­te­gicz­nych, mię­dzy­kon­ty­nen­tal­nych poci­sków bali­stycz­nych uzbro­jo­nych w ładunki jądrowe – GBSD (Ground Based Strategic Deterrent) – otrzy­mał 1,52 mld USD. Jest to znaczny wzrost w sto­sunku do roku fiskal­nego 2020, gdy na pro­gram prze­zna­czono 557 mln USD;
 • na pro­gram moder­ni­za­cji swo­bod­nie spa­da­ją­cych bomb jądro­wych B61-12 TKA (Tail Kit Assembly) prze­zna­czono 45,5 mln USD, czyli o ponad połowę mniej niż w roku 2020. Podobnie ogra­ni­czono wydatki na pro­gram budowy nowych poci­sków samo­ste­ru­ją­cych z ładun­kiem jądro­wym LRSO (Long Range Stand-Off). Program otrzy­mał 474 mln USD – o bli­sko 260 milio­nów mniej niż w roku 2020;
 • pro­gram wynie­sień ładun­ków na orbitę oko­ło­ziem­ską – NSSL (National Security Space Launch) – ma otrzy­mać w sumie 1,6 mld USD. W kwo­cie tej zawarto koszt trzech wynie­sień na orbitę, które zapla­no­wano w roku fiskal­nym 2021;
 • pro­gram budowy i umiesz­cza­nia na orbi­cie oko­ło­ziem­skiej kon­ste­la­cji 20 naj­now­szych sate­li­tów nawi­ga­cyj­nych GPS III otrzy­mał kwotę 1,8 mld USD. Jest to kwota o ok. 100 milio­nów dola­rów więk­sza niż w roku fiskal­nym 2020. Obejmuje ona m.in. zakup dwóch kolej­nych sate­li­tów (SV-14 i SV-15) oraz dal­sze finan­so­wa­nie pro­duk­cji sate­li­tów od SV-05 do SV-10;
 • na pro­gram budowy nowej gene­ra­cji sate­li­tów wykry­wa­ją­cych wystrze­le­nie poci­sków bali­stycz­nych w pod­czer­wieni OPIR (Overhead Persistent Infrared) oraz ich naziem­nego sys­temu wspar­cia FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution) prze­zna­czono kwotę 2,48 mld USD. Jest to znaczny wzrost w sto­sunku do roku fiskal­nego 2020, gdy pro­gram otrzy­mał 1,7 miliarda dola­rów;
 • pro­gram budowy kon­ste­la­cji sze­ściu sate­li­tów komu­ni­ka­cyj­nych (SATCOM) dzia­ła­ją­cych na falach mili­me­tro­wych AEHF (Advanced Extremely High Frequency) ma otrzy­mać 857 mln USD. Jest to o ponad 200 milio­nów dola­rów mniej niż w roku fiskal­nym 2020.

Wycofywanie star­szych typów samo­lo­tów

W pro­jek­cie budżetu na rok fiskalny 2021 siły powietrzne zapo­wie­działy wyco­fa­nie 13 samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego KC-135 Stratotanker, 16 samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego KC-10A Extender, 24 samo­lo­tów trans­por­to­wych C‑130H Hercules, 17 bom­bow­ców B‑1B Lancer oraz 24 samo­lo­tów zdal­nie pilo­to­wa­nych RQ‑4 Global Hawk Block 2030. Poza tym USAF chcą zre­zy­gno­wać z wymiany poszy­cia skrzy­deł w 44 samo­lo­tach sztur­mo­wych A‑10C Thunderbolt II. Pomimo, że nie zostało to sfor­mu­ło­wane wprost, krok ten ozna­cza przy­go­to­wa­nie do wyco­fy­wa­nia A‑10C, które może roz­po­cząć się już w 2021 r. Dodatkowo USAF pro­po­nują ogra­ni­cze­nie liczby patroli powietrz­nych wyko­ny­wa­nych w róż­nych czę­ściach świata przez samo­loty zdal­nie pilo­to­wane MQ‑9 Reaper z 70 do 60 dzien­nie.

Powyższe dzia­ła­nia mają w ciągu pię­ciu lat przy­nieść oszczęd­no­ści rzędu 4,1 mld USD. Fundusze te siły powietrzne chcą wyko­rzy­stać do opra­co­wy­wa­nia i wdra­ża­nia nowych tech­no­lo­gii, takich jak auto­no­miczne plat­formy bez­za­ło­gowe czy nowe uzbro­je­nie lot­ni­cze. Nie ma żad­nej pew­no­ści, czy Kongres zatwier­dzi plan wyco­fy­wa­nia samo­lo­tów, a jeśli tak, to któ­rych?
Na obec­nym eta­pie spo­tkał się on już ze sprze­ci­wem legi­sla­to­rów, szcze­gól­nie w kwe­stii wyco­fy­wa­nia sztur­mow­ców A‑10C oraz tan­kow­ców KC-10A.

 • Paweł Henski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE