Plany budże­towe Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych

Samolot transportowy MC-130J Commando II z dywizjonu specjalnego 9th SOS przekazuje paliwo dwóm myśliwcom F-35A ze skrzydła myśliwskiego 388th FW na wysuniętym lotnisku operacyjnym.

Samolot trans­por­towy MC-130J Commando II z dywi­zjonu spe­cjal­nego 9th SOS prze­ka­zuje paliwo dwóm myśliw­com F‑35A ze skrzy­dła myśliw­skiego 388th FW na wysu­nię­tym lot­ni­sku ope­ra­cyj­nym.

W marcu br. Pentagon ogło­sił pro­jekt budżetu obron­nego na rok fiskalny 2020. Według niego wydatki na obronę Stanów Zjednoczonych w roku 2020 mają osią­gnąć rekor­dowy pułap 718 mld USD. Dla Sił Powietrznych prze­zna­czono w budże­cie kwotę 204,8 mld USD. Dzięki niej, po raz pierw­szy od bli­sko dekady, Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych będą mogły zwięk­szyć liczbę per­so­nelu oraz zin­ten­sy­fi­ko­wać roz­wój i zwięk­szyć zakupy nowego uzbro­je­nia.

11 marca 2019 r. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (Pentagon) przed­sta­wił Kongresowi pro­jekt budżetu obron­nego na rok fiskalny 2020. Jeśli zosta­nie on zatwier­dzony bez więk­szych cięć, będzie to naj­więk­szy budżet depar­ta­mentu od czasu zakoń­cze­nia zim­nej wojny. Kwota cał­ko­wita wynosi 718 mld USD, z czego kwota bazowa to 544,5 miliarda. Wydatki Departamentu Obrony na ope­ra­cje woj­skowe i kon­tyn­genty zamor­skie (Overseas Contingency Operations, OCO) to kwota 164,6 mld USD, nato­miast pozo­stałe 9,2 miliarda to kwota na wydatki doraźne zwią­zane z bez­pie­czeń­stwem pań­stwa. Nominalnie budżet Pentagonu wzrósł o 4,9 proc. w sto­sunku do roku fiskal­nego 2019, real­nie: o 2,8 proc.
Kwotę 718 miliar­dów USD podzie­lono w nastę­pu­jący spo­sób: 143,1 mld prze­zna­czono na zakupy sys­te­mów uzbro­je­nia, 104,3 mld na bada­nia, roz­wój i testy sys­te­mów uzbro­je­nia, 292,7 mld prze­zna­czono na dzia­ła­nia ope­ra­cyjne oraz utrzy­ma­nie sprzętu, 155,8 mld na wyna­gro­dze­nia i upo­sa­że­nia dla per­so­nelu woj­sko­wego oraz cywil­nego, 22,5 mld na kon­struk­cje woj­skowe oraz miesz­kal­nic­two.

W roku fiskalnym 2020 USAF planują zakup ośmiu egzemplarzy wielozadaniowego myśliwca Boeing F-15EX za kwotę  1,2 miliarda dolarów.

W roku fiskal­nym 2020 USAF pla­nują zakup ośmiu egzem­pla­rzy wie­lo­za­da­nio­wego myśliwca Boeing F‑15EX za kwotę 1,2 miliarda dola­rów.

Przy podziale na poszcze­gólne rodzaje sił zbroj­nych (z uwzględ­nie­niem OCO): 205,6 miliarda otrzy­mała Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych (US Navy) i jest to o 9,95 mld wię­cej niż w roku fiskal­nym 2019, 204,8 miliarda otrzy­mały siły powietrzne (USAF) i jest to o 11,8 mld wię­cej niż w roku fiskal­nym 2019, 191,4 miliarda otrzy­mała armia (US Army) i jest to o 12,5 mld wię­cej niż w roku fiskal­nym 2019.
Zakupy nowego uzbro­je­nia oraz bada­nia, roz­wój i testy (RDT&E) mają zamknąć się w łącz­nej kwo­cie 247,4 mld USD. Ten dział budżetu obej­muje dzie­więć głów­nych kate­go­rii.
Na lot­nic­two i sys­temy pokrewne prze­zna­czono 57,7 miliarda. Największe pro­gramy w tej kate­go­rii obej­mują: zakup 78 myśliw­ców F‑35A/B/C oraz mody­fi­ka­cje i moder­ni­za­cje posia­da­nej floty (łącz­nie: 11,2 mld), zakup 32 myśliw­ców czwar­tej gene­ra­cji (24 F/A‑18E/F oraz ośmiu F‑15EX – 3,1 mld), zakup 12 samo­lo­tów tan­ko­wa­nia powietrz­nego KC-46A (2,3 mld), sze­ściu mor­skich samo­lo­tów patro­lo­wych P‑8A (1,5 mld), czte­rech pokła­do­wych samo­lo­tów wcze­snego wykry­wa­nia i kon­troli powietrz­nej E‑2D AHE (1,3 mld) oraz 10 zmien­no­wir­ni­kow­ców V‑22 (1,2 mld). Wydatki na zakup śmi­głow­ców róż­nych wer­sji (UH-60, AH-64E, CH-47, CH-53K, AH‑1, UH‑1 oraz VH-92A) mają zamknąć się w łącz­nej kwo­cie ok. 6,7 miliarda dola­rów.
W kate­go­rii tej zna­la­zły się rów­nież wydatki na sys­temy bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych, reka­pi­ta­li­za­cję floty „pre­zy­denc­kich” Boeingów (VC-25B), budowę nowego bom­bowca stra­te­gicz­nego (B‑21 Raider) oraz bada­nia nad nowym myśliw­cem „domi­na­cji powietrz­nej” – pro­gram NGAD.
Dział budow­nic­two okrę­towe i sys­temy mor­skie otrzy­mał 34,7 miliarda. Budżet tej kate­go­rii obej­muje m.in. finan­so­wa­nie budowy dwóch nowych lot­ni­skow­ców typu Ford – USS Enterprise (CVN-80) oraz kolej­nego nie­na­zwa­nego jesz­cze (CVN-81), jak rów­nież remont gene­ralny i wymianę paliwa ato­mo­wego w lot­ni­skowcu USS John C. Stennis (CVN-74).
Na poci­ski i amu­ni­cję prze­zna­czono 21,6 miliarda. W tej kate­go­rii zna­la­zły się wydatki m.in. na poci­ski samo­ste­ru­jące JASSM-ER, poci­ski prze­ciw­o­krę­towe dale­kiego zasięgu LRASM, bomby kie­ro­wane JDAM/LJDAM, bomby mało­ga­ba­ry­towe SDB I/SDB II, poci­ski „powie­trze-zie­mia” Hellfire, mię­dzy­kon­ty­nen­talne poci­ski bali­styczne z gło­wi­cami ato­mo­wymi Trident II i GBSD, zestawy moder­ni­za­cyjne dla lot­ni­czych bomb ato­mo­wych B61-12 (TKA) oraz lot­ni­czy pocisk samo­ste­ru­jący z gło­wicą ato­mową typu LRSO.
Na sys­temy lądowe: 14,6 miliarda, a na bada­nia naukowe i nowe tech­no­lo­gie: 14,1 miliarda. Wydatki te obej­mują m.in. bada­nia i roz­wój tzw. sztucz­nej inte­li­gen­cji, broni hiper­so­nicz­nej, broni ener­ge­tycz­nej oraz kom­pu­te­rów kwan­to­wych.
Systemy kosmiczne, to z kolei suma 11,9 miliarda. Wydatki tej kate­go­rii obej­mują m.in. cztery wynie­sie­nia ładun­ków na orbitę oko­ło­ziem­ską w ramach pro­gramu NSSL, umiesz­cze­nie na orbi­cie kolej­nego sate­lity sys­temu GPS-III, pro­duk­cję kolej­nego sate­lity komu­ni­ka­cyj­nego (AEHF‑6) oraz dal­sze bada­nia nad dzia­ła­ją­cym w pod­czer­wieni sate­li­tar­nym sys­te­mem wykry­wa­nia wystrze­le­nia poci­sków bali­stycz­nych (Next-Gen OPIR).
Ponadto na obronę prze­ciw­ra­kie­tową wydzie­lono 11,6 mld, dowo­dze­nie, kon­trolę, łącz­ność, wywiad i kom­pu­te­ry­za­cję (C4I): 10,2 mld. A na tzw. dzia­ła­nia wspie­ra­jące: 70,8 miliarda. W kate­go­rii tej znaj­dują się wydatki m.in. na bada­nia i roz­wój oraz testy nowych sys­te­mów, labo­ra­to­ryjne i poli­go­nowe testy uzbro­je­nia, likwi­da­cję broni che­micz­nej oraz pro­gramy utaj­nione.

Nowe modele

Budżet bazowy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych na rok fiskalny 2020, po odję­ciu kwot na ope­ra­cje woj­skowe i kon­tyn­genty zamor­skie (OCO), ma zamknąć się w puli 165,6 mld USD. Jest to o 6 proc. wię­cej niż wyniósł budżet na rok fiskalny 2019.
W budże­cie naj­więk­szą pozy­cję sta­no­wią wydatki na dzia­ła­nia ope­ra­cyjne oraz eks­plo­ata­cję wyno­szące 54,6 mld USD. Jest to o 4 miliardy wię­cej niż w roku fiskal­nym 2019. Badania i roz­wój oraz testy uzbro­je­nia to wyda­tek rzędu 35,4 mld – wię­cej o bli­sko 5 miliar­dów niż w poprzed­nim roku. Wydatki na per­so­nel woj­skowy wzro­sły o ponad 2 mld do kwoty 34,2 miliarda. Z kolei na zakupy uzbro­je­nia USAF chcą wydać 25,9 mld USD, czyli o 91 milio­nów mniej niż w roku fiskal­nym 2019. Wydatki na kon­struk­cje woj­skowe oraz infra­struk­turę mają wynieść 2,3 mld USD – o 400 milio­nów wię­cej niż w roku poprzed­nim.
W roku 2020 USAF chcą zwięk­szyć liczbę per­so­nelu woj­sko­wego o 4400 lot­ni­ków, do poziomu 510 600 osób. Osiągną w ten spo­sób pułap z roku 2012, gdy posia­dały 510 900 lot­ni­ków. Od tego czasu stan oso­bowy USAF zaczął się zmniej­szać, aby w roku fiskal­nym 2015 osią­gnąć swój naj­niż­szy poziom wyno­szący 485 080 osób.
Obecnie USAF bra­kuje ok. 2 tys. pilo­tów. Problem ten ma pomóc roz­wią­zać zin­ten­sy­fi­ko­wane szko­le­nie. W roku fiskal­nym 2020 ma zostać wyszko­lo­nych 1480 nowych pilo­tów – o 169 wię­cej niż w roku poprzed­nim. Jeśli to się uda, USAF będą coraz bliż­sze zapla­no­wa­nemu na rok fiskalny 2022 limi­towi wyno­szą­cemu 1500 pilo­tów rocz­nie. Dopiero po jego osią­gnię­ciu nie­do­bór pilo­tów ma zacząć się zmniej­szać.

Prototyp samolotu szkolnego Boeing T-X. Trwa faza testów i oceny konstrukcji oraz naziemnego systemu szkolenia.

Prototyp samo­lotu szkol­nego Boeing T‑X. Trwa faza testów i oceny kon­struk­cji oraz naziem­nego sys­temu szko­le­nia.

W tabeli zaku­pów sprzętu naj­więk­szy wyda­tek sta­nowi pozy­ska­nie 48 myśliw­ców F‑35A za kwotę 4,9 mld USD. Jest to o osiem F‑35A mniej niż kupiono w roku fiskal­nym 2019. Zgodnie z wcze­śniej­szymi zapo­wie­dziami USAF zapla­no­wały rów­nież kupno ośmiu myśliw­ców F‑15EX za kwotę 1,1 mld USD. Ogółem więc, w roku fiskal­nym 2020 USAF pla­nują kupno 56 samo­lo­tów myśliw­skich. Jest to wciąż znacz­nie poni­żej rocz­nego pułapu 72 myśliw­ców, któ­rego osią­gnię­cie jesz­cze nie­dawno postu­lo­wało samo dowódz­two USAF. Jednakże pomimo zakupu mniej­szej liczby F‑35A, inwe­sty­cja w sam pro­gram JSF ma wzro­snąć z 573 mln USD w roku poprzed­nim do poziomu 802 milio­nów. Wiąże się to m.in. z przy­spie­sze­niem wdra­ża­nia pakietu moder­ni­za­cyj­nego awio­niki F‑35 ozna­czo­nego jako Block 4. Wartym odno­to­wa­nia jest fakt, że budżet przy­szłego myśliwca szó­stej gene­ra­cji, nazy­wa­nego myśliw­cem „domi­na­cji powietrz­nej” (Next Generation Air Dominance, NGAD), wzrósł z poziomu 430 milio­nów do 1 miliarda dola­rów. Może to ozna­czać przy­spie­sze­nie prac nad opra­co­wy­wa­niem nowej plat­formy, która w przy­szło­ści ma zastą­pić F‑15 i F‑22.

  • Paweł Henski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE