Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP

Konferencja prasowa ministra obrony narodowej Mariusza Blaszczaka i szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka po podpisaniu Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2017–2026. Obaj panowie wskazywali na wage tego dokumentu dla rozwoju Sil Zbrojnych RP.

Konferencja pra­sowa mini­stra obrony naro­do­wej Mariusza Blaszczaka i szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka po pod­pi­sa­niu Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2017 – 2026. Obaj pano­wie wska­zy­wali na wage tego doku­mentu dla roz­woju Sil Zbrojnych RP.

28 lutego w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych mini­ster obrony naro­do­wej Mariusz Błaszczak pod­pi­sał jeden z naj­waż­niej­szych doku­men­tów pla­ni­stycz­nych Wojska Polskiego – „Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2017 – 2026 r.” Dokument zakłada wydat­ko­wa­nie w tym okre­sie 185 mld PLN. Obejmuje pro­gramy dla wszyst­kich rodza­jów sił zbroj­nych, a szcze­gólny nacisk kła­dzie na pozy­ska­nie samo­lotu wie­lo­za­da­nio­wego nowej gene­ra­cji (Harpia), obronę prze­ciw­lot­ni­czą krót­kiego zasięgu (Narew) i śmi­głowce ude­rze­niowe (Kruk).

Po odpra­wie szefa MON z kadrą dowód­czą SZ RP odbyło się spo­tka­nie z mediami, pod­czas któ­rego Mariusz Błaszczak wska­zy­wał na to, że nowy PMT ma w sumie budżet aż o 55 mld PLN więk­szy ani­żeli poprzedni, obej­mu­jący lata 2013 – 2022 (i to przed jego korektą), co uznane zostało zarówno za szansę, jak i wyzwa­nie dla roz­woju zdol­no­ści obron­nych Wojska Polskiego. Minister oce­nił, że zawarte w doku­men­cie pro­gramy moder­ni­za­cyjne odzwier­cie­dlają wyzwa­nia, przed jakimi stoją SZ RP, m.in. wzmoc­nie­nie wschod­niej flanki, m.in. poprzez sfor­mo­wa­nie 18. Dywizji Zmechanizowanej. Z jego pole­ce­nia „co do zasady” nowo­cze­sny sprzęt będzie kie­ro­wany wła­śnie tam.

Minister Błaszczak pod­kre­ślił, że nowy PMT jest logiczną kon­ty­nu­acją poprzed­nich doku­men­tów opra­co­wa­nych przez obecne kie­row­nic­two resortu obrony i rząd, tj. przy­ję­tych w czerwcu ubie­głego roku przez Radę Ministrów „Szczegółowych kie­run­ków prze­bu­dowy i moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Zbrojnych na lata 2017 – 2026” oraz póź­niej, już na pozio­mie MON, w listo­pa­dzie „Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017 – 2026”. Zapewnił, iż w spo­sób zde­cy­do­wany i sku­teczny będzie zmie­niał obli­cze Wojska Polskiego i dążył do wypo­sa­że­nia go w nowo­cze­sny sprzęt. PMT będzie swo­istą „mapą dro­gową” do reali­za­cji tego celu. Jednocześnie mini­ster Błaszcak wska­zał, iż jego kolej­nym, acz powią­za­nym z tym doku­men­tem celem, jest zwięk­sze­nie liczeb­no­ści Wojska Polskiego.

Z kolei dla szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka naj­waż­niej­szym efek­tem nowego PMT ma być dostar­cze­nie nowych zdol­no­ści do raże­nia prze­ciw­nika. Podkreślił on, że we wszyst­kich pro­gra­mach prze­wija się kwe­stia raże­nia, czyli sku­tecz­ność ope­ra­cyjna dla dowód­ców pod­od­dzia­łów, oddzia­łów i związ­ków tak­tycz­nych, a także naj­waż­niej­szy z punktu widze­nia stra­te­gicz­nego ele­ment, czyli odstra­sza­nie. Jako główne ele­menty tego prio­ry­tetu wymie­nił m.in. zakup bez­za­ło­go­wych wież do wozów bojo­wych, sys­temu rakie­to­wego HIMARS, a także prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków kie­ro­wa­nych Spike.

Programy PMT 2017 – 2026

Chociaż sam PMT jest doku­men­tem nie­jaw­nym, to jak wynika zarówno z wypo­wie­dzi min. Błaszczaka i opu­bli­ko­wa­nego na stro­nie inter­ne­to­wej MON doku­mentu „Plan Modernizacji Technicznej do 2026 r. Wybrane zada­nia”, resort obrony wyli­cza w nim 16 klu­czo­wych dla obron­no­ści pań­stwa pro­gra­mów moder­ni­za­cyj­nych.

Harpia – pozy­ska­nie 32 samo­lo­tów wie­lo­za­da­nio­wych nowej gene­ra­cji, mają­cych wpro­wa­dzić nową jakość do dzia­łań powietrz­nych. Nowe samo­loty mają ope­ro­wać w śro­do­wi­sku anty­do­stę­po­wym i sie­cio­cen­trycz­nym oraz współ­pra­co­wać z siłami powietrz­nymi państw sojusz­ni­czych. Warto zazna­czyć, że w doku­men­cie znaj­du­ją­cym się na stro­nie MON mowa jest o „samo­lo­cie nowej gene­ra­cji” bez uszcze­gó­ło­wie­nia, o którą gene­ra­cję cho­dzi. Jest to róż­nica w porów­na­niu do słów min. Błaszczaka, który wska­zy­wał kil­ka­krot­nie na „samo­lot 5. gene­ra­cji”.


czy­taj wię­cej na temat pro­gramu “Harpia” »
Harpia bez prze­targu?
Harpia przy­spie­sza
Harpia na start


Narew – pla­nuje się pozy­ska­nie bate­rii prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych krót­kiego zasięgu, zdol­nych do zwal­cza­nia m.in. bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych i poci­sków rakie­to­wych. MON pla­nuje zna­czące wyko­rzy­sta­nie kra­jo­wego prze­my­słu obron­nego przy reali­za­cji pro­gramu i trans­fer tech­no­lo­gii obej­mu­jący m.in. pro­duk­cję poci­sków rakie­to­wych.

Kruk – pro­gram pozy­ska­nia nowo­cze­snych śmi­głow­ców ude­rze­nio­wych dla lot­nic­twa wojsk lądo­wych.

Cyber.mil – pozy­ska­nie kra­jo­wych narzę­dzi i opro­gra­mo­wa­nia, które pozwolą na reali­za­cję sku­tecz­nych ope­ra­cji w cyber­prze­strzeni. W ramach tego pro­gramu pla­nuje się wdro­że­nie pol­skich tech­no­lo­gii kryp­to­gra­ficz­nych. Jako główne pod­mioty do współ­pracy wymie­niono Polską Grupę Zbrojeniową S.A. i spółkę Exatel S.A. Całość pro­gramu ma być warta 3 mld PLN.

Wisła – dostawy prze­ciw­lot­ni­czych i prze­ciw­ra­kie­to­wych zesta­wów rakie­to­wych śred­niego zasięgu. 28 marca 2018 r. pod­pi­sano umowę na reali­za­cję I etapu tego pro­gramu.

Pustelnik – pro­gram pozy­ska­nia lek­kich, nie­wy­ma­ga­ją­cych skom­pli­ko­wa­nego szko­le­nia, zesta­wów prze­ciw­pan­cer­nych poci­sków kie­ro­wa­nych wraz z amu­ni­cją.

Regina – wdro­że­nie w Wojskach Lądowych 155 mm dywi­zjo­no­wych modu­łów ognio­wych zwięk­sza­ją­cych zdol­ność wspar­cia ognio­wego na szcze­blu tak­tycz­nym. Chodzi o pozy­ska­nie kolej­nych, prócz już zamó­wio­nych, modu­łów dywi­zjo­no­wych. Jako wyko­nawcę wska­zuje się Hutę Stalowa Wola S.A.

Rak – kon­ty­nu­acja zakupu kom­pa­nij­nych modu­łów ognio­wych 120 mm moź­dzie­rzy samo­bież­nych. Produkcją tego sprzętu zaj­muje się kon­sor­cjum firm HSW S.A. i Rosomak S.A.

Homar – w ramach tego pro­gramu pla­nuje się pozy­ska­nie dywi­zjo­no­wych modu­łów wie­lo­pro­wad­ni­co­wych wyrzutni rakie­to­wych M142 HIMARS, które będą w sta­nie razić cele odda­lone o do 75 lub do 300 km. Międzyrządową pol­sko-ame­ry­kań­ską umowę o war­to­ści ok. 1,58 mld PLN doty­czącą zakupu sprzętu pierw­szego dywi­zjonu pod­pi­sano w lutym br.


czy­taj wię­cej na temat pro­gramu “HOMAR” »
Homar upu­blicz­niony w Waszyngtonie
Homar (jed­nak) dla Lockheed Martin
Homar – naj­po­tęż­niej­szy sko­ru­piak pol­skiej arty­le­rii


Miecznik – pro­gram pozy­ska­nia nawod­nych okrę­tów obrony wybrzeża, które mają zastą­pić wyco­fy­wane z Marynarki Wojennej jed­nostki. Celem jest rów­nież wzrost zdol­no­ści pol­skiej floty do współ­pracy z sojusz­ni­kami i w ramach koali­cyj­nych zgru­po­wań zada­nio­wych.

  • Kamil Ł. Mazurek

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE