Piorun także dla Wojsk Obrony Terytorialnej – następca Groma zamó­wiony przez MON

W uroczystości podpisania umowy na dostawę zestawów Piorun, poza podpisującymi dokument przedstawicielami MESKO S.A. i Inspektoratu Uzbrojenia, wziął udział także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz i członkowie zarządu PGZ S.A. z prezesem Arkadiuszem Siwko na czele.

W uro­czy­sto­ści pod­pi­sa­nia umowy na dostawę zesta­wów Piorun, poza pod­pi­su­ją­cymi doku­ment przed­sta­wi­cie­lami MESKO S.A. i Inspektoratu Uzbrojenia, wziął udział także mini­ster obrony naro­do­wej Antoni Macierewicz i człon­ko­wie zarządu PGZ S.A. z pre­ze­sem Arkadiuszem Siwko na czele.

20 grud­nia 2016 r., w war­szaw­skiej sie­dzi­bie Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., pod­pi­sana została umowa, któ­rej przed­mio­tem jest pro­duk­cja i dostawa prze­no­śnych prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych Piorun (Grom‑M) do Sił Zbrojnych RP w latach 2017 – 2022. Jak dekla­ruje mini­ster obrony naro­do­wej Antoni Macierewicz, nowe zestawy prze­ciw­lot­ni­cze będą rów­no­le­gle tra­fiać do wojsk ope­ra­cyj­nych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kontrakt, który umoż­liwi roz­po­czę­cie pro­cesu wypo­sa­ża­nia Wojska Polskiego w naj­no­wo­cze­śniej­szą dziś w swej kla­sie broń prze­ciw­lot­ni­czą w pań­stwach NATO, został zawarty pomię­dzy Inspektoratem Uzbrojenia MON i nale­żą­cymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zakła­dami MESKO S.A. ze Skarżyska-Kamiennej, w któ­rych będzie pro­du­ko­wa­nych wiele zespo­łów zestawu i wyko­ny­wany jego mon­taż koń­cowy.
Ze strony zarządu MESKO S.A. pod­pisy pod doku­men­tem zło­żyli pre­zes zarządu Waldemar Skowron i czło­nek zarządu Piotr Jaromin, zaś z ramie­nia Inspektoratu Uzbrojenia pierw­szy zastępca szefa płk Piotr Imański. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli licz­nie zgro­ma­dzeni goście z mini­strem obrony naro­do­wej Antonim Macierewiczem na czele. Nie zabra­kło wśród nich także gospo­da­rzy, a więc zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., pre­zesa Arkadiusza Siwko i człon­ków zarządu Adama Lesińskiego oraz Macieja Lew-Mirskiego. Obecny był także szef Inspektoratu Uzbrojenia MON płk Dariusz Pluta, jak rów­nież par­la­men­ta­rzy­ści: prze­wod­ni­czący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP Jarosław Rusiecki oraz posło­wie Ziemi Świętokrzyskiej Krzysztof Lipiec i Maria Zuba.
Na mocy umowy MESKO S.A. skom­ple­tuje i dostar­czy w latach 2017 – 2022 Siłom Zbrojnym RP 1300 poci­sków rakie­to­wych i 420 mecha­ni­zmów star­to­wych, two­rzą­cych prze­no­śne prze­ciw­lot­ni­cze zestawy rakie­towe (PPZR) Piorun. Wartość kon­traktu to ponad 932,2 mln PLN, z któ­rych w 2016 r.
150 mln PLN zostało wpła­co­nych przez MON w postaci zaliczki. Już pod koniec roku 2017 r. Wojsku Polskiemu zosta­nie prze­ka­za­nych pierw­szych 150 poci­sków i 40 mecha­ni­zmów star­to­wych, a w kolej­nych latach liczba ta będzie wzra­stać, by osią­gnąć poziom 80 mecha­ni­zmów star­to­wych i 250 poci­sków.
Minister Macierewicz zade­kla­ro­wał, że część zesta­wów, które zostaną wypro­du­ko­wane w bie­żą­cym roku, jako dosko­nała broń defen­sywna, trafi do jed­no­stek Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest jeden z więk­szych kon­trak­tów. Co wię­cej, takich, które będą reali­zo­wane już począw­szy od 2017 roku. Ta broń zosta­nie dostar­czona nowym jed­nost­kom obrony tery­to­rial­nej kraju już w 2017 roku.
To jest broń defen­sywna, to jest broń obronna. Wyposażamy nasze jed­nostki woj­skowe przede wszyst­kim w broń, która ma chro­nić Polskę, a nie zagra­żać i ata­ko­wać kogo­kol­wiek – powie­dział mini­ster Macierewicz.
To bar­dzo ważny ele­ment naszej myśli stra­te­gicz­nej. Polska jest kra­jem poko­jo­wym, Polska nikomu nie zagraża, ale Polska będzie się zde­cy­do­wa­nie bro­niła i każdy agre­sor musi mieć świa­do­mość, że napo­tka nie tylko jed­nostki ope­ra­cyjne, ale także woj­ska Obrony Terytorialnej kraju wypo­sa­żone w naj­no­wo­cze­śniej­sze obronne wypo­sa­że­nie. Trzeba pamię­tać, że ten kon­trakt koń­czy reali­za­cję tego­rocz­nego budżetu, któ­rego efek­tem jest wydat­ko­wa­nie wszyst­kich pie­nię­dzy, jakie Polacy nam prze­ka­zali na moder­ni­za­cję pol­skiej armii. To się dzieje po raz pierw­szy od wielu, wielu lat – dodał mini­ster obrony naro­do­wej.
  • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE