Pierwszy rok pro­gramu Leopard 2PL

demonstrator modernizacji czołgu podstawowego Leopard 2A4 do standardu 2PL

demon­stra­tor moder­ni­za­cji czołgu pod­sta­wo­wego Leopard 2A4 do stan­dardu 2PL pod­czas prób poli­go­no­wych

Niedawno minęła pierw­sza rocz­nica roz­po­czę­cia pro­cesu moder­ni­za­cji czoł­gów Leopard 2A4 do stan­dardu 2PL, naj­więk­szego tego typu przed­się­wzię­cia reali­zo­wa­nego aktu­al­nie na rzecz Sił Zbrojnych RP. Angażuje on kilka firm nale­żą­cych do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., z Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A. na czele, a także ich zagra­nicz­nych koope­ran­tów, wśród któ­rych Rheinmetall Landsysteme GmbH, nale­żący do grupy Rheinmetall Defence, ma sta­tus part­nera stra­te­gicz­nego.

Bazowa umowa pomię­dzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a kon­sor­cjum w skła­dzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. została pod­pi­sana już ponad rok temu, bo 28 grud­nia 2015 r. Jej war­tość brutto wynosi ok. 2,415 mld PLN i prze­wi­duje ona prze­pro­wa­dze­nie do 30 listo­pada 2020 r. moder­ni­za­cji 128 czoł­gów pod­sta­wo­wych Leopard 2A4 do wer­sji 2PL (z opcją na moder­ni­za­cję do 30 listo­pada 2021 r. kolej­nych 14), a także wyko­na­nie prze­glą­dów na pozio­mie F6 wyżej wymie­nio­nych wozów i dopro­wa­dze­nie ich do peł­nej spraw­no­ści tech­nicz­nej na pod­sta­wie odręb­nej umowy (kosz­tów tych prac nie obej­muje umowa bazowa, ponie­waż ich war­tość jest okre­ślana indy­wi­du­al­nie dla każ­dego czołgu, w zależ­no­ści od zakresu nie­zbęd­nych do wyko­na­nia napraw i wymiany zuży­tych zespo­łów). Ważnym ele­men­tem całego pro­gramu jest uzy­ska­nie przez pol­ski prze­mysł poten­cjału gwa­ran­tu­ją­cego wspar­cie cyklu życia zmo­der­ni­zo­wa­nych czoł­gów, zwią­za­nego z trans­fe­rem tech­no­lo­gii wraz ze śro­do­wi­skiem, umoż­li­wia­ją­cym jej zasto­so­wa­nie i roz­wój, w tym know-how, a także pozy­ska­niem spe­cja­li­stycz­nego wypo­sa­że­nia warsz­ta­to­wego i urzą­dzeń testu­ją­cych. Poza tym, prze­pro­wa­dzone mają zostać dodat­kowe przed­się­wzię­cia: moder­ni­za­cja tre­na­że­rów i symu­la­to­rów Ośrodka Szkolenia Leopard w Świętoszowie; dostar­cze­nie pakietu logi­stycz­nego, umoż­li­wia­ją­cego wspar­cie eks­plo­ata­cji czoł­gów w całym ich cyklu życio­wym takie jak narzę­dzia spe­cjalne MES-3; mody­fi­ka­cja i opra­co­wa­nie w nie­zbęd­nym zakre­sie, ale czę­sto od pod­staw, doku­men­ta­cji tech­nicz­nej TDv zmo­der­ni­zo­wa­nego czołgu oraz doku­men­ta­cji tech­nicz­nej symu­la­to­rów i tre­na­że­rów; dostar­cze­nie pakietu szko­le­nio­wego, obej­mu­ją­cego szko­le­nie załóg wozów i instruk­to­rów oraz per­so­nelu tech­nicz­nego (sze­rzej w WiT 1/2016).

Zagadnienia ogólne i har­mo­no­gram

Poza Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy S.A., w pro­gra­mie biorą także udział inne przed­się­bior­stwa Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Najważniejsze z nich to:

 • Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. z Poznania, które bio­rąc udział w prze­glą­dach i remon­tach czoł­gów Leopard 2A5, reali­zują także naprawy zespo­łów napę­do­wych;
 • PCO S.A., które dostar­czą dwie kamery ter­mo­wi­zyjne KLW-1 Asteria do moder­ni­zo­wa­nych celow­ni­ków dzia­ło­no­wego i przy­rządu obser­wa­cyj­nego dowódcy każ­dego czołgu, a także zestaw kamer do obser­wa­cji prze­strzeni z tyłu czołgu KDN-1 Nyks;
 • Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. i Zakład Mechaniczny Bumar-Mikulczyce S.A. odpo­wia­da­jące za pro­duk­cję i dostawy elek­trycz­nych napę­dów obrotu wieży oraz ukła­dów sta­bi­li­za­cji uzbro­je­nia EWNA;
 • Rosomak S.A. odpo­wie­dzialny za kom­ple­ta­cję i dostawy ele­men­tów dodat­ko­wego opan­ce­rze­nia wieży;
 • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o. z Gliwic mający prze­pro­wa­dzić naprawy wyni­kowe i moder­ni­za­cję znaj­du­ją­cych się w kraju symu­la­to­rów oraz tre­na­że­rów.

Cały pro­jekt został, z punktu widze­nia prac wyko­na­nych w ZM Bumar-Łabędy S.A. i jego kra­jo­wych koope­ran­tów, podzie­lony na pięć eta­pów:

 • Etap I – przy­go­to­waw­czy (przy­go­to­wa­nie infra­struk­tury i zaso­bów), sty­czeń – listo­pad 2016 r.;
 • Etap II – ini­cjo­wa­nie i wyko­na­nie pro­ce­sów demon­ta­żo­wych i wery­fi­ka­cyj­nych oraz napraw­czych, listo­pad 2016 – gru­dzień 2017 r.;
 • Etap III – prze­ję­cia kom­pe­ten­cji moder­ni­za­cyj­nych (trans­fer tech­no­lo­gii, szko­le­nia na eta­pie par­tii prób­nej), sty­czeń 2018 – wrze­sień 2018 r.;
 • Etap IV – pro­duk­cja i dostawy par­tii przed­se­ryj­nej, czer­wiec 2018 – marzec 2019 r.;
 • Etap V – pro­duk­cja seryjna i dostawy, sty­czeń 2019 – listo­pad 2020 r.
 • Andrzej Kiński

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE