Perkoz na start

Mi-2 są dziś eksploatowane w Siłach Zbrojnych RP głównie do zadań transportowo-łącznikowych, co jest związane z relatywnie niskimi kosztami eksploatacji.

Mi‑2 są dziś eks­plo­ato­wane w Siłach Zbrojnych RP głów­nie do zadań trans­por­towo-łącz­ni­ko­wych, co jest zwią­zane z rela­tyw­nie niskimi kosz­tami eks­plo­ata­cji.

6 maja Inspektorat Uzbrojenia opu­bli­ko­wał zapro­sze­nie do udziału w dia­logu tech­nicz­nym w pro­gra­mie „Wielozadaniowy śmi­gło­wiec wspar­cia o kryp­to­ni­mie Perkoz”. Potwierdza to, że decy­denci zdają sobie sprawę ze zbli­ża­ją­cej się koniecz­no­ści grun­tow­nej wymiany gene­ra­cyj­nej parku śmi­głow­ców Sił Zbrojnych RP.

Według upu­blicz­nio­nego doku­mentu, Inspektorat Uzbrojenia poszu­kuje infor­ma­cji nie­zbęd­nych do przy­go­to­wa­nia szcze­gó­łów zamó­wie­nia doty­czą­cego dostawy 32 wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców wspar­cia, zdol­nych do prze­wozu pię­ciu w pełni wypo­sa­żo­nych żoł­nie­rzy lub 1000 kg ładunku. Poza odmianą bazową, kon­struk­cja mia­łaby zostać poten­cjal­nie zaku­piona w trzech kolej­nych wer­sjach: wspar­cia bojo­wego z moż­li­wo­ścią pro­wa­dze­nia zaawan­so­wa­nego szko­le­nia lot­ni­czego, dowo­dze­nia oraz roz­po­zna­nia i walki elek­tro­nicz­nej. Przeprowadzenie dia­logu tech­nicz­nego prze­wi­dziano na okres lipiec – gru­dzień 2020 r., a pod­mioty zain­te­re­so­wane udzia­łem w nim miały czas na prze­sy­ła­nie zgło­szeń do 31 maja. Co cie­kawe, jesz­cze do nie­dawna pro­gram nie był uzna­wany za prio­ry­tet, według dekla­ra­cji Ministerstwa Obrony Narodowej pro­ce­dura miała ruszyć dopiero w dru­giej poło­wie lat 20. Nie można wyklu­czyć, że opu­bli­ko­wa­nie zapro­sze­nia do dia­logu tech­nicz­nego w tym wła­śnie momen­cie wynika nie tylko z potrzeb Sił Zbrojnych, ale także zała­ma­nia gospo­dar­czego, wyni­ka­ją­cego z glo­bal­nej pan­de­mii COVID-19, które spo­wo­do­wało poważne pro­blemy także w prze­my­śle lot­ni­czym, czego kon­se­kwen­cją mogą być zwol­nie­nia gru­powe w fir­mach. W naszym kraju uwaga mediów sku­pia się na zakła­dach WSK „PZL-Świdnik” S.A., któ­rych związki zawo­dowe pod­kre­śla ją brak zamó­wień rzą­do­wych, umoż­li­wia­ją­cych utrzy­ma­nie zatrud­nie­nia na obec­nym pozio­mie.

Inną konstrukcją, którą można brać pod uwagę z oferty Leonardo, jest AW169M. Wkrótce trafi do służby w Siłach Zbrojnych Włoch.

Inną kon­struk­cją, którą można brać pod uwagę z oferty Leonardo, jest AW169M. Wkrótce trafi do służby w Siłach Zbrojnych Włoch.

Ogólnikowo okre­ślony przed­miot zamó­wie­nia może wska­zy­wać, że pro­gram Perkoz, zgod­nie z wcze­śniej­szymi dekla­ra­cjami, zakłada zakup następ­ców czę­ści wyeks­plo­ato­wa­nych Mi‑2, które służą w Siłach Zbrojnych RP od ponad pół wieku. Ten „koń robo­czy” w swej kla­sie jest uży­wany do bar­dzo róż­no­rod­nych zadań – trans­por­towo-łącz­ni­ko­wych, bojo­wych (jako ilu­zo­ryczne wspar­cie dla Mi-24D/W w obu bazach lot­ni­czych) czy szkolno-tre­nin­go­wych (uzu­peł­nia­jąc 24 śmi­głowce SW‑4 Puszczyk). Łącznie w linii znaj­duje się ok. 60 takich maszyn, któ­rych resursy tech­niczne pozwa­lają na bez­pieczną eks­plo­ata­cję naj­wy­żej do połowy lat 20. Zapis o wer­sjach dowo­dze­nia oraz roz­po­zna­nia i walki elek­tro­nicz­nej może wska­zy­wać, że Perkoz miałby także zastą­pić nie­liczne śmi­głowce rodziny W‑3 Sokół w wer­sjach spe­cja­li­stycz­nych – W‑3PPD Gipsówka (poje­dyn­czy, obec­nie W‑3WA PSOT) i W‑3RR Procjon (powstały trzy egzem­pla­rze, pro­to­typ i dwa seryjne). Co cie­kawe powyż­szy wymóg jest spo­rym zasko­cze­niem, nie tylko dla obser­wa­to­rów, ale i czę­ści śro­do­wi­ska woj­sko­wego – trudno bowiem wyobra­zić sobie umiesz­cze­nie roz­bu­do­wa­nego sprzętu w nie­wiel­kim kadłu­bie wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca o ładow­no­ści 1000 kg, który z całą pew­no­ścią będzie kon­struk­cją „z półki”. Oczywiście, w dobie reduk­cji kosz­tów i liczby typów eks­plo­ato­wa­nych wiro­pła­tów, nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby zarówno Mi‑2, jak i W‑3 Sokół zostały zastą­pione jed­nym typem nowego poko­le­nia. W świe­tle zawar­tych w zapro­sze­niu do dia­logu wyma­gań i fak­tycz­nych potrzeby może to być jed­nak trudne. Z dru­giej strony, poten­cjal­nie może cho­dzić o wie­lo­let­nie zamó­wie­nia na ok. 100 nowych wiro­pła­tów, co dawa­łoby dostawcy spore korzy­ści gospo­dar­cze. Ponadto, bio­rąc pod uwagę zarys wyma­gań, Perkoza można zuni­fi­ko­wać także z mor­skim Kondorem (o czym dalej).

5 czerwca IU opu­bli­ko­wał listę 12 pod­mio­tów, które zgło­siły się do udziału w dia­logu tech­nicz­nym w ramach pro­gramu Perkoz: Works 11 Sp. z o.o., Hindustan Aeronautics Ltd. (za pośred­nic­twem Helicopter Division Hindustan Aeronautics Ltd.), Cobham Aviation Services UK Ltd., Airbus Helicopters SAS, Bell Textron Inc., Polską Grupę Zbrojeniową S.A., Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, WSK „PZL-Świdnik: S.A. (repre­zen­tu­jący Leonardo), Elbit Systems Ltd., Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Boeing Company i Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. (repre­zen­tu­jące kor­po­ra­cję Lockheed Martin). Jak widać, powyż­szy spis obej­muje zarówno pro­du­cen­tów śmi­głow­ców, jak i dostaw­ców wypo­sa­że­nia oraz uzbro­je­nia, któ­rzy mogą być zain­te­re­so­wani udzia­łem w pro­gra­mie jako pod­do­stawcy. Oczywiście, na obec­nym eta­pie trudno wska­zać, które z nich zostaną zapro­szone do udziału w dia­logu tech­nicz­nym. Z pew­no­ścią jed­nak powyż­sza lista daje pod­stawę do spe­ku­la­cji, jakie kon­struk­cje mogą sta­nąć w szranki.

  • Łukasz Pacholski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE