Pakistańskie JF-17 Thunder w Polsce

Do chwili obecnej zbudowano ponad  100 wielozadaniowych samolotow mysliwskich JF-17 Thunder.

Do chwili obec­nej zbu­do­wano ponad 100 wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tow mysliw­skich JF-17 Thunder.

Jednymi z naj­cie­kaw­szych gości sierp­nio­wych mię­dzy­na­ro­do­wych poka­zów lot­ni­czych w Radomiu były paki­stań­skie wie­lo­za­da­niowe samo­loty myśliw­skie JF-17 Thunder. Dwa myśliwce w zie­lo­nym kolo­rze flagi Pakistanu sta­cjo­no­wały przez kilka dni w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie i pre­zen­to­wały licz­nie zgro­ma­dzo­nej radom­skiej publicz­no­ści wido­wi­skowy pokaz akro­ba­cji, wzbo­ga­cony odpa­la­niem ter­micz­nych nabo­jów zakłó­ca­ją­cych.

Pakistańscy lot­nicy przy­byli na obchody stu­le­cia pol­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego m.in. ze względu na udział Polaków w two­rze­niu Royal Pakistan Air Force w dru­giej poło­wie lat czter­dzie­stych ubie­głego wieku. Grupa kil­ku­dzie­się­ciu pol­skich lot­ni­ków od 1947 r. słu­żyła w woj­skach lot­ni­czych tego kraju; nie­liczni z nich, jak naj­bar­dziej znany Air Commodore (gene­rał bry­gady) Władysław Turowicz, pozo­stali tam do końca życia.
Lekkie wie­lo­za­da­niowe samo­loty myśliw­skie JF-17 Thunder, znane rów­nież jako FC‑1 Xialolong, powstały w koope­ra­cji chiń­sko-paki­stań­skiej jako roz­wi­nię­cie samo­lotu myśliw­skiego F‑7, będą­cego z kolei warian­tem budo­wa­nego w ChRL na licen­cji rosyj­skiego myśliwca MiG-21F-13. Projektowanie JF-17 Thunder roz­po­częto pod koniec ubie­głego wieku a oblot miał miej­sce 25 sierp­nia 2003 r.; napęd samo­lotu sta­nowi jeden tur­bi­nowy sil­nik odrzu­towy Klimow RD-93 o ciągu mak­sy­mal­nym 49,4 kN i 85,3 kN z dopa­la­niem), będący zmo­dy­fi­ko­wa­nym warian­tem dobrze u nas zna­nego RD-33, napę­dza­ją­cego samo­loty myśliw­skie MiG-29.
Lotnictwo Pakistanu zamó­wiło ponad 100 wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów myśliw­skich JF-17 Thunder; należą one do naj­tań­szych myśliw­ców tej klasy – ich cenę sza­cuje się na około 20 – 25 milio­nów dola­rów (w zależ­no­ści od stan­dardu wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia). W Latach 2007 – 2013 paki­stań­skie lot­nic­two woj­skowe otrzy­mało 50 egzem­pla­rzy pod­sta­wo­wej wer­sji ozna­czo­nej Block 1. Pierwsze 10 sztuk zostało zbu­do­wa­nych w chiń­skich zakła­dach Chengdu Aircraft Industry Group w Chengdu, a obecny w Polsce egzem­plarz z nume­rem bocz­nym 09 – 111, to pierw­szy pła­to­wiec pro­duk­cji Pakistan Aeronautical Complex, zbu­do­wany w 2009 r. Wariant Block 1 jest uzbro­jony m.in. w działko GSz-23 – 2 kal. 23 mm, kie­ro­wane poci­ski rakie­towe „powie­trze-powie­trze” śred­niego zasięgu SD-10 i małego PL-5E II oraz prze­ciw­o­krę­towe poci­ski kie­ro­wane C‑802A. Ulepszona odmiana Block 2, pro­du­ko­wana seryj­nie od 2015 r. (do chwili obec­nej pro­duk­cja prze­kro­czyła 40 sztuk), dys­po­nuje zmo­der­ni­zo­waną awio­niką i środ­kami walki radio­elek­tro­nicz­nej. Samoloty mają rów­nież otrzy­mać stałą sondę do zaopa­try­wa­nia się w dodat­kowe paliwo w locie oraz łącze trans­mi­sji danych pozwa­la­jące na współ­pracę z innymi samo­lo­tami w for­ma­cji, w tym samo­lo­tami wcze­snego ostrze­ga­nia i kie­ro­wa­nia dzia­ła­niami lot­nic­twa.
Większość pod­ze­spo­łów pła­towca pocho­dzi obec­nie z paki­stań­skich zakła­dów; sil­niki są impor­to­wane z Rosji. Samoloty są budo­wane w zakła­dach Pakistan Aeronautical Complex w miej­sco­wo­ści Kamra nie­opo­dal sto­licy kraju, Islamabadu. Znajdująca się tamże baza lot­ni­cza Minhas sta­nowi sie­dzibę 14 Squadronu „Tail Choppers” oraz 16 Squadronu „Black Panthers”, a wcze­śniej jed­nostki doświad­czal­nej JF-17 TEF. Inne jed­nostki lata­jące na JF-17 sta­cjo­nują w Masroor (2 Squadron „Minhasians”) i Peszawarze (26 Squadron „Black Spiders”), w trak­cie for­mo­wa­nia w bazie Quetta jest 28 Squadron „Phoenix”.
Radomskie pokazy nie były pierw­szą wizytą wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów myśliw­skich JF-17 Thunder w Europie – wcze­śniej myśliwce te, rów­nież w bar­wach paki­stań­skich, były demon­stro­wane na salo­nach lot­ni­czych w Farnborough w 2010 r. oraz w Paryżu w 2015 r.

  • Paweł Bondaryk

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE