Ostatnie dzia­ła­nia fran­cu­skiego lot­nic­twa w Iraku i Syrii

francuskie lotnictwo w operacji Chammal

Działania fran­cu­skiego lot­nic­twa w ope­ra­cji Chammal w Iraku i w Syrii

Ostatnie mie­siące 2016 r. to wzmo­żone dzia­ła­nia fran­cu­skich samo­lo­tów na tere­nie Bliskiego Wschodu w ramach koali­cyj­nej ope­ra­cji „Inherent Resolve”. Już nie tylko lot­nic­two Sił Powietrznych Francji, ale rów­nież siły mor­skie i lądowe są zaan­ga­żo­wane w dzia­ła­nia bojowe prze­ciwko Państwu Islamskiemu.

Działania lot­nic­twa Sił Powietrznych

W okre­sie od 27 lipca do 2 sierp­nia samo­loty fran­cu­skie wyko­nały 39 wylo­tów, z któ­rych 32 były zwią­zane z ata­kami na cele naziemne, 6 doty­czyło roz­po­zna­nia a jeden tan­ko­wa­nia w powie­trzu. Ich efek­tem było znisz­cze­nie 13 obiek­tów Państwa Islamskiego w cza­sie 7 ata­ków na jego pozy­cje znaj­du­jące się na tery­to­rium Iraku. 3 sierp­nia zespół dwóch samo­lo­tów myśliw­sko-bom­bo­wych Mirage 2000D wraz z samo­lo­tem patro­lowo-roz­po­znaw­czym Atlantique 2 (był to setny wylot maszyny tego typu) star­tu­jąc z terenu Jordanii zaata­ko­wał cele w pobliżu Mosulu. W nalo­cie wspar­cia udzie­liły im 2 wie­lo­za­da­niowe samo­loty myśliw­skie Rafale, które przy­le­ciały z bazy BA104 Al Dhafra w Abu Dhabi. W tym cza­sie siły lot­ni­cze zaan­ga­żo­wane w ope­ra­cji „Chammal” (fran­cu­ska część koali­cyj­nej ope­ra­cji „Inherent Resolve”) liczyły 14 maszyn bojo­wych (6 Rafale, 5 Mirage 2000D i 3 Mirage 2000N). Całość uzu­peł­niał Atlantique 2, samo­lot dozoru radio­lo­ka­cyj­nego E‑3F oraz tan­ko­wa­nia powietrz­nego C‑135FR. Ostatnia z tych maszyn zaopa­truje w dodat­kowe paliwo w locie nie tylko fran­cu­skie samo­loty, ale rów­nież sojusz­ni­cze. Operując z bazy Azraq z tery­to­rium Jordanii Atlantique 2 spę­dził w powie­trzu 800 godzin, a jego załoga doko­nała 1500 iden­ty­fi­ka­cji umoż­li­wia­ją­cych wyko­na­nie ata­ków na oddziały zbrojne Państwa Islamskiego.
W cza­sie dzia­łań w okre­sie od 3 do 9 sierp­nia przy takiej samej licz­bie wylo­tów na bom­bar­do­wa­nie i roz­po­zna­nie wzro­sła do 6 liczba lotów tan­kow­ców powietrz­nych osią­ga­jąc ogólną liczbę 44 wylo­tów wszyst­kich maszyn. W cza­sie sied­miu ude­rzeń na tery­to­rium Iraku znisz­czono kolej­nych 18 celów, w tym cen­trum dowo­dze­nia prze­ciw­nika. 21 sierp­nia osiem samo­lo­tów bojo­wych (po cztery Rafale i Mirage 2000D) w towa­rzy­stwie Atlantique 2 wyko­nało skon­cen­tro­wany atak na skład uzbro­je­nia i obsługi cięż­kiego sprzętu w Raqqa na tery­to­rium Syrii. W ataku użyto po raz kolejny poci­sków samo­ste­ru­ją­cych SCALP EG w ilo­ści 10 sztuk. Kolejny tydzień (10−16 sierp­nia) to następne 43 wyloty (36 na bom­bar­do­wa­nie, 6 roz­po­znaw­czych i jeden na tan­ko­wa­nie). W cza­sie 12 ude­rzeń znisz­czono 25 obiek­tów Państwa Islamskiego. Jedenaście a nich wyko­nano na tery­to­rium Iraku, ponow­nie w rejo­nie Mosulu, zespo­łami samo­lo­tów Rafale i Mirage 2000D nisz­cząc m.in. wytwór­nię min. W okre­sie od 17 do 23 sierp­nia wyko­nano 45 wylo­tów (32 na bom­bar­do­wa­nie, 7 roz­po­znaw­czych i 6 na tan­ko­wa­nie). Było to 5 ude­rzeń na pozy­cje prze­ciw­nika, w tym cztery w rejo­nie Mosulu.
W końcu sierp­nia doszło do zmian w wypo­sa­że­niu sił lot­ni­czych ope­ru­ją­cych z tere­nów Jordanii i Abu Dhabi. 29 lipca tereny ope­ra­cji „Barkhane” w rejo­nie Sahelu w Afryce Północnej opu­ściły cztery Rafale bazu­jące dotąd na lot­ni­sku N’Djamena w Czadzie. Dowództwo Sił Powietrznych posta­no­wiło wzmoc­nić Francuski Kontyngent Wojskowy na Bliskim Wschodzie poprzez skie­ro­wa­nie naj­now­szych samo­lo­tów bojo­wych, a w miej­sce ich prze­ba­zo­wać na tereny Sahary i Sahelu Mirage 2000C oraz Mirage 2000D. W związku z tym 28 sierp­nia z bazy Azraq w Jordanii odle­ciały wszyst­kie maszyny typu Mirage 2000. Samoloty tego typu, w oby­dwu wer­sjach w okre­sie od 12 grud­nia 2014 do 28 sierp­nia 2016 r. wyko­nały 2349 wylo­tów w cza­sie 10 810 godzin. Samoloty wyko­ny­wały śred­nio 3 – 4 loty dzien­nie bez prze­rwy przez okres 21 mie­sięcy. Wcześniej, bo 22 sierp­nia, na lot­ni­sku Azraq w Jordanii wylą­do­wały cztery pierw­sze Rafale – dwa w wer­sji jed­no­miej­sco­wej C i dwa dwu­miej­scowe B. Pięć dni póź­niej, 27 sierp­nia przy­były dwie kolejne maszyny tego typu. W cza­sie lotu towa­rzy­szył im stan­dar­dowo samo­lot tan­ko­wa­nia powietrz­nego C‑135FREN02, a do prze­wozu zaopa­trze­nia zaan­ga­żo­wano samo­lot trans­por­towy A400M. Dwudziestego ósmego sierp­nia na pły­cie lot­ni­ska wysta­wiono już wszyst­kie 6 maszyn. Samoloty pocho­dzą z dwóch jed­no­stek EC 24 „La Fayette” z bazy B125 Istres-le-Tubé oraz z EC 230 „Normandie-Niémen” z BA118 Mont-de-Marsan. W ten spo­sób liczba Rafale uczest­ni­czą­cych w akcjach z lot­nisk lądo­wych osią­gnęła stan 12 maszyn. W tym jed­nym dniu na jor­dań­skim lot­ni­sku znaj­do­wało się ogó­łem 10 samo­lo­tów, w tym ostat­nie cztery Mirage 2000D, które jesz­cze tego samego dnia odle­ciały do Francji. Od tego momentu na tere­nie kra­jów Bliskiego Wschodu pozo­stały już wyłącz­nie Rafale – 6 bazu­ją­cych na tere­nie Abu Dhabi i tyle samo w bazie w Jordanii.
Od początku wrze­śnia samo­loty te bom­bar­dują cele w Iraku, szcze­gól­nie w rejo­nie Mosulu. Ich ude­rze­nia bom­bami kie­ro­wa­nymi (lase­rowo i sate­li­tar­nie) przy wspar­ciu bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych i współ­udziale nawi­ga­to­rów napro­wa­dza­nia powo­dują znaczne straty w jed­nost­kach prze­ciw­nika, sku­tecz­nie eli­mi­nują składy uzbro­je­nia i amu­ni­cji, jak rów­nież cen­tra dowo­dze­nia i szko­le­niowe. Loty fran­cu­skich samo­lo­tów są koor­dy­no­wane przez Centrum Operacji Powietrznych koali­cyj­nej ope­ra­cji „Inherent Resolve” i odby­wają się każ­dego dnia zarówno w przy­padku samo­lo­tów bojo­wych jak rów­nież maszyn roz­po­znaw­czych i tan­ko­wa­nia powietrz­nego. Systematycznie sto­so­wane są poci­ski samo­ste­ru­jące SCALP EG. O ile w przy­padku ope­ra­cji „Harmattan” (dzia­ła­nia prze­ciwko libij­skim siłom rzą­do­wym) odpa­lono ich zale­d­wie kil­ka­na­ście, to do ude­rzeń na cele na tery­to­rim Iraku są sto­so­wane bar­dzo czę­sto. Między innymi 18 wrze­śnia cztery Rafale za pomocą sze­ściu tego typu poci­sków znisz­czyły cen­trum szko­le­nia islam­skich bojow­ni­ków i miej­sce pro­duk­cji min puła­pek znaj­du­jące się w rejo­nie Mosulu. Ataki w tym rejo­nie mają na celu wspar­cie ogniowe wojsk irac­kich dążą­cych do zdo­by­cia tego mia­sta.

  • Marek Łaz

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE