Oferta Roketsana w pro­gra­mie Homar

wit_1_2017_homarWyrzutnia F-302T systemu T-300 Kasırga należąca do Türk Kara Kuvvetleri podczas strzelania, odpalona rakieta to TR-300E. Kontener za kabiną mieści m.in. systemy elektroniczne, w tym nawigacyjne.

Wyrzutnia F‑302T sys­temu T‑300 Kasırga nale­żąca do Türk Kara Kuvvetleri pod­czas strze­la­nia, odpa­lona rakieta to TR-300E. Kontener za kabiną mie­ści m.in. sys­temy elek­tro­niczne, w tym nawi­ga­cyjne.

Turecka spółka Roketsan należy do wio­dą­cych zachod­nich pro­du­cen­tów arty­le­ryj­skich sys­te­mów rakie­to­wych. Nie dziwi więc, że Roketsan jest zain­te­re­so­wany także obec­no­ścią na pol­skim rynku i udzia­łem w pro­gra­mie Homar. O powa­dze oferty Roketsana świad­czyło choćby pre­mie­rowe wysta­wie­nie na ostat­nim MSPO makiety kory­go­wa­nego poci­sku 122 mm do wyrzutni BM-21/WR-40.

Biorąc pod uwagę spe­cy­fikę pro­gramu Homar, Roketsan pre­zen­tuje ela­styczne podej­ście, dosto­so­wane do róż­nych wyma­gań odno­śnie zasięgu czy typów poci­sków rakie­to­wych. W ten spo­sób Ministerstwo Obrony Narodowej może wybrać wariant naj­le­piej odpo­wia­da­jący wyma­ga­niom Wojska Polskiego. Zasadniczo Roketsan pro­po­nuje sys­tem wyko­rzy­stu­jący jeden typ poci­sku kali­bru 300 mm. Jeżeli jed­nak MON sfor­mu­łuje takie życze­nie, to dostępne są dwa poci­ski do tego samego sys­temu, w tym jeden o krót­szym zasięgu, o czym dalej. Ten zestaw może być dodat­kowo uzu­peł­niony o pocisk 122 mm, odpa­lany z tej samej wyrzutni (nośnika), na któ­rej mogą być moco­wane pojem­niki trans­por­towo-star­towe z rakie­tami i poci­skami obu kali­brów. Obecnie sys­te­mem o takich moż­li­wo­ściach w ofer­cie Roketsana jest modu­łowy T‑122/300. Stanowi on połą­cze­nie moż­li­wo­ści bojo­wych star­szych sys­te­mów T‑300 i T‑122. Natomiast jeżeli cho­dzi o ude­rze­nia na odle­głość ok. 300 km, to Roketsan ofe­ruje kolejny typ poci­sku rakie­to­wego, zdolny do raże­nia celów na takim dystan­sie. Dla for­mal­no­ści dodajmy, że Roketsan ma w port­fo­lio wyro­bów także lżej­szy sys­tem T‑107/122. Przy bar­dzo podob­nej „archi­tek­tu­rze” i roz­wią­za­niach tech­nicz­nych jest on skie­ro­wany do klien­tów, któ­rzy poszu­kują „tra­dy­cyj­nych” polo­wych sys­te­mów rakie­to­wych, dla­tego T‑107/122 sta­nowi kom­bi­na­cję wyrzutni rakiet 107 i 122 mm na ana­lo­gicz­nej zasa­dzie, jak T‑122/300 kali­brów 122 i 300 mm. Z powo­dów zało­żeń pro­gramu Homar, opis sys­temu T‑107/122 potrak­tu­jemy tylko jako zobra­zo­wa­nie moż­li­wo­ści Roketsana.
Uogólniając, Roketsan może dostar­czyć wyłącz­nie rakiety 300 mm róż­nego zasięgu, w tym pocisk kory­go­wany, rakiety 300 i 122 mm (w tym kory­go­wane) – zarówno odpa­lane z tej samej wyrzutni, jak i dwóch róż­nych, a dodat­kowo także pocisk bali­styczny o zasięgu 300 km. Przedstawiciele Roketsana twier­dzą, że pocisk ten ma ok. 600 mm śred­nicy i jest to zupeł­nie nowa broń. Dotąd Roketsan opra­co­wał trzy wer­sje poci­sku bali­stycz­nego J‑600T Yıldırım (pol. pio­run), któ­rych zasięg ma wyno­sić odpo­wied­nio ok. 120150, 300 i 800900 km. J‑600T to owoc współ­pracy turecko-chiń­skiej (turecki pro­gram Jaguar), a „dawcą” tech­no­lo­gii do J‑600T miał być chiń­ski pocisk bali­styczny B611. Niewykluczone, że nowy turecki pocisk będzie zbli­żony kon­cep­cyj­nie do chiń­skiego B611M (m.in. będzie odpa­lany z her­me­tycz­nych pojem­ni­ków trans­por­towo-star­to­wych). B611M ma mieć zasięg 80260 km i przy masie star­to­wej 2183 kg prze­no­sić 480-kilo­gra­mową gło­wicę. Zarówno chiń­ski pocisk, jak i J‑600T, jako nośnik wyrzutni wyko­rzy­stuje samo­chód cię­ża­rowy w ukła­dzie 6×6. Jednak chiń­ski wariant prze­wozi dwa poci­ski odpa­lane z pojem­ni­ków trans­por­towo-star­to­wych, pod­czas gdy J‑600T odpala tylko jeden z nie­osło­nię­tej pro­wad­nicy.
  • Robert Czulda, współpraca Adam M. Maciejewski

To jest skrócona wersja artykułu.

CZYTAJ E-WYDANIE KUP WYDANIE PAPIEROWE